అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

ఆది, 04/12/2020 - 09:26

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై అహ్లె సున్నత్ రిజాల్ జ్ఞానం తెలిసినవారి అభిప్రాయం మరియు అల్ జువైనీ ఉల్లేఖించిన రివాయాత్...

అల్ జువైనీ జ్ఞానం పై నిదర్శనం

దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించారు:
“ఇస్లాం ధర్మం ప్రళయదినం వరకు సాగుతుంది మీ కొరకు పన్నెండు ఖలీఫాలతో, వారందరూ ఖురైష్ వంశానికి చెందినవారై ఉంటారు”.[సహీ మస్లిం(అరబీ), భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10]
ఈ పన్నెండు మంది ఉత్తరాధికారులు, నాయకులు మరియు ఇమాములు, వాస్తవానికి ఎవరూ? అన్న విషయాన్ని వివరిస్తున్న ఒక అహ్లె సున్నత్ ఆలిమ్ వివరణను చూద్దాం. ఈ ప్రముఖ ఆలిమ్ గురించి, అల్ ౙహబీ, “తౙ్ కిరతుల్ హుఫ్ఫాౙ్”, భాగం4, పేజీ298 లో మరియు ఇబ్నె హజర్ అల్ అస్కలానీ, “దుర్రుల్ కామినహ్”, భాగం1, పేజీ67లో ఇలా లిఖించారు; “సద్రుద్ దీన్ ఇబ్రాహీమ్ ఇబ్నె ముహమ్మద్ ఇబ్నె హంవియహ్ అల్ జువైనీ అల్ షాఫెయీ”, ఇతను హదీస్ జ్ఞానం తెలిసిన గొప్ప పండితుడు. ఈ “అల్ జువైనీ”, అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అబ్బాస్ నుండి రివాయత్ ను ఉల్లేఖించారు: దైవప్రవక్త[స.అ] ఇలా ప్రవచించారు: “నేను అవతరించబడిన ప్రవక్తల నాయకుడిని, మరియు అలీ ఉత్తరాధికారుల మరియు వసీయుల నాయకుడు. నా తరువాత పన్నెండు మంది ఉత్తరాధికారులు. వారిలో మొదటి వారు అలీ మరియు చివరి వారు అల్ ఖాయిమ్ అల్ మహ్దీ”.

రిఫరెన్స్
సహీ మస్లిం(అరబీ) కితాబుల్ అమారహ్(తబఅ సౌదీ అరబ్ 1980), భాగం3, పేజీ1453, హదీస్ నెం10.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7