ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం

బుధ, 07/22/2020 - 14:16

తన కాలం యొక్క ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం అని ప్రముఖ ఇస్లామీయ హదీస్ గ్రంథాలలో లిఖించబడి ఉంది...

ఇమామ్ పట్ల జ్ఞానం

తన కాలం ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోవడం అవసరం అని ప్రముఖ ఇస్లామీయ హదీస్ గ్రంథాలలో లిఖించబడి ఉంది. ఇక్కడ ఈ హదీస్ ను హిజ్రీ యొక్క 6వ సంవత్సరం వరకు లిఖించబడ్డ అహ్లె సున్నత్ సోదరుల పలు గ్రంథాలను ప్రదర్శిస్తున్నాము:
1. అల్ మెయారు వల్ మవాజినహ్, అల్లామా ముతకల్లిమ్ అబూజాఫర్ ఇస్కాఫీ, పేజీ24.
2. ముస్నద్, అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్, భాగం4, పేజీ96.
3. సహీ ముస్లిం, ముస్లిం, భాగం8, పేజీ107.
4. అల్ ఇలలుల్ వారిదతి ఫిల్ అహాదీస్, అబుల్ హసన్ అలీ ఇబ్నె ఉమర్ ఇబ్నె అహ్మద్ ఇబ్నె మహ్దీ బగ్దాదీ దారు ఖుత్నీ షాఫెయి, భాగం7, పేజీ63.
5. జవాయిద్, అహ్మద్ ఇబ్నె ఉమర్ బజ్జార్, భాగం1, పేజీ144 మరియు భాగం2, పేజీ143.
6. అల్ కునా వల్ అస్మా, హాఫిజ్ దూలాబీ, భాగం2, పేజీ3.
7. కితాబుల్ మజ్రూహీన్, అబూహాతమ్, భాగం1, పేజీ280.
8. మోజముల్ కబీర్, తబరానీ, భాగం10, పేజీ350.
9. ముస్తద్రికుల్ సహీహైన్, హాకిమె నైషాపూరీ, భాగం1, పేజీ77,117.
10. అల్ ముగ్నీ, అబ్దుల్ జబ్బార్ ఇబ్నె అహ్మదె హమెదానీ, భాగం1, పేజీ116.
11. హిల్యతుల్ ఔలియహ్, హాఫిజ్ అబూ నయీమ్ ఇస్ఫెహానీ, భాగం3, పేజీ244.
12. సుననె బైహఖీ, బైహఖీ, భాగం8, పేజీ156.
13. రబీవుల్ అబ్రార్, జమఖ్షరీ, భాగం4, పేజీ221.

రిఫరెన్స్
అసాలతె మహ్దవియత్ దర్ ఇస్లాం, మహ్దీ ఫఖీహ్ ఈమానీ, సాఫ్ట్ వైర్ మౌవూద్ అజ్ ఇస్ఫేహాన్.
https://makarem.ir/main.aspx?typeinfo=23&lid=0&catid=23995&mid=249480

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20