ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం లేకపోవడం

గురు, 03/25/2021 - 17:05

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం లేకపోవడం వల్ల వచ్చే పరిణామాలు...

ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం లేకపోవడం

విశ్వాసపరంగా ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క ప్రత్యక్షమయ్యే విషయం చాలా ప్రధాన అంశం. ఖుర్ఆన్ మరియు సరైన రివాయతుల ప్రకారం; ఇమామ్ యొక్క ప్రత్యక్షం గుప్త విషయాలలో ఒకటి, భవిష్యత్తులో ప్రపంచంలో తప్పకుండా సంభవించేటువంటి విషయం.[1]
గోప్య అంశాలపై నమ్మకం ఖుర్ఆన్ మరియు రివాయతుల ద్వార నిరూపించబడింది, వాటిని విశ్వసించడం అవసరం. గోప్యమైన విషయాల పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉండడం విశ్వాసుల లక్షణాల నుండి. ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది: “వారు గోప్యమైన విషయాలను విశ్వసిస్తారు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్03] అందుకనే ఇస్లాం యొక్క అన్ని వర్గాల వారు హజ్రత్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క రాక విషయంలో ఏకాభిప్రాయం కలిగి ఉన్నారు. దీనికి సంబంధించి ఇబ్నె అబిల్ హదీద్ ఇలా రచించారు: “ఖాయిమె ఆలె ముహమ్మద్(స.అ) ప్రత్యక్షం కాక ముందు ఈ ప్రపంచం అంతం కాదు, అని ముస్లిం వర్గాలవారందరూ ఏకాభిప్రాయం కలిగివున్నారు”[2]

ఈ ఏకాభిప్రాయం మునుపటి కాలానికి సంబంధించినది మాత్రమే కాదు, నిరంతరం ముస్లిముల మధ్య ముఖ్య స్థానం కలిగివుంది. షియా ఉలమాలు మరియు అహ్లెసున్నత్ వర్గ నాయకులు హజ్రత్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం కలిగివుండడం తప్పనిసరి అని ఫత్వాలు ఇచ్చారు; ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించి దైవప్రవక్త(స.అ) ఎన్నో రివాయతులు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. అదే కాకుండా దీని పై నమ్మకం లేకపోవడం వల్ల వచ్చే దురదృష్టకరమైన పరిణామాల గురించి కూడా రివాయతులలో ఉల్లేఖించబడి ఉంది.
దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “మహ్దీ మౌఊద్ మరియు ఖాయిమ్, నా సంతానం నుండి. అతడు ప్రజలను నా ఉమ్మత్ గా మారడానికి మరియు అల్లాహ్ గ్రంథం తరపు రమ్మని పిలుపునిస్తాడు. అప్పుడు ఎవరైతే అతనిని అనుచరిస్తాడో అతడు నన్ను అనుచరించినట్లు, అతడిని వ్యతిరేకించినవాడు నన్ను వ్యతిరేకించినట్లు, ఎవరైతే తన కాలంలో వారి అదృశ్యాన్ని నిరాకరిస్తాడో అతడు నన్ను నిరాకరించినట్లే, ఎవరైతే వారిని నమ్మడో నన్ను నమ్మనట్లే, వారిని నమ్మేవాడు నన్నూ నమ్మినట్లే. ఎవరైతే వారి(ఇమామ్) గురించి మరియు వారి గొప్పతనం గురించి నేను చెప్పిన మాటలను నిరాకరిస్తాడో నేను అతడి గురించి అల్లాహ్ కు ఫిర్యాదు చేస్తాను”[3]

మరో రివాయత్ లో దైవప్రవక్త(అ.స) ఇలా ప్రవచించారు: “ఎవరైతే హజ్రత్ మహ్దీ(అ.స) యొక్క ప్రత్యక్షం మరియు వారి విప్లవాన్ని నిరాకరిస్తాడో; అతడు ముహమ్మద్ దౌత్యాన్ని నిరాకరించినట్లే”[4]
మరో రివాయత్ లో దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “ఎవరైతే మహ్దీ(అ.స)ని నిరాకరిస్తాడో అతడు అవిశ్వాసి”[5]
వివరణ: తెలుసుకోవల్సిన విషయమేమిటంటే తెలిసి మరియు ఉద్దేశపూర్వకంగా నిరాకరిస్తే అతడు అవిశ్వాసిగా మారుతాడు, చివరికి అతడు ఇస్లామీయ ఇతర విశ్వాసాలను నమ్మినా సరే., ఎందుకంటే అల్లాహ్ ఇబ్లీస్ ను అతడు మిగతా అంశాలు ఉదాహారణకు వహ్దానియత్, ఖాలిఖియత్, ఖియామత్ లాంటి నమ్ముతున్నప్పటికీ ఖుర్ఆన్ లో అవిశ్వాసిగా నిర్ధారించాడు; ఎందుకంటే అతడు ఉద్దేశపూర్వకంగా అల్లాహ్ ఆదేశాలను నిరాకరించాడు, అదే విధంగా హజ్రత్ మహ్దీ(అ.స) ను నిరాకరించడం నిజానికి ఒక ఇస్లాం నిర్ధారిత ఆదేశాన్ని నిరాకరించినట్లు. దీనిపై ముతవాతిర్ హదీసులు నిదర్శిస్తున్నాయి.
హజ్రత్ ఇమామ్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం లేకుండా మరణించడం అజ్ఞానపు మరణంతో సమానం(అనగా ముష్రిక్ గా మరణించినట్లు). దైవప్రవక్త(స.అ) ద్వార ఎన్నో రివాయతులు ఉల్లేఖించబడ్డాయి: “తన కాలపు ఇమామ్ గురించి తెలుసుకోకుండా మరణించినవాడి మరణం అజ్ఞానపు మరియు మార్గభ్రష్టత కాలపు మరణం(ముష్రిక్ గా మరణించడం)తో సమానం[6] ఇలాంటి మరెన్నో రివాయతులు ఉన్నాయి.

చివరిమాట: ఇస్లామీయ వర్గాలకు చెందినవారందరూ హజ్రత్ మహ్దీ(అ.స) పట్ల విశ్వాసం కలిగి ఉండడానికి కారణం; ఈ విశ్వాసాన్ని ఖుర్ఆన్ మరియు సరైన హదీసులు ఈ విశ్వాసాన్ని వివరించడం. అందుకని దీనిని నిరాకరించడం వల్ల చెడు పరిణామాలు కూడా దాని వెంట వస్తాయి.

రిఫరెన్స్

1. https://btid.org/fa/news/103393
2. షర్హె నెహ్జుల్ బలాగహ్, ఇబ్నె అబిల్ హదీద్, తహ్ఖీక్ ముహమ్మద్ అబుల్ ఫజ్ల్ ఇబ్రాహీమ్, మక్తబతు ఆయతుల్లాహ్ అల్ మరషీ అల్ నజఫీ, చాప్ అవ్వల్, ఖుమ్, 1404ఖ, భాగం10, పేజీ96
3. మోజము అహాదీసిల్ ఇమామ్ అల్ మహ్దీ(అ.స), అలీ కూరానీ వ హంకారాన్, ముఅస్ససతుల్ మఆరిఫిల్ ఇస్లామీ, భాగం1, పేజీ225
4. మోజము అహాదీసిల్ ఇమామ్ అల్ మహ్దీ(అ.స), అలీ కూరానీ వ హంకారాన్, ముఅస్ససతుల్ మఆరిఫిల్ ఇస్లామీ, భాగం2, పేజీ18
5. యనాబీవుల్ మవద్దహ్, సల్మాన్ ఇబ్నె ఇబ్రాహీమ్ ఖందూజీ, తహ్ఖీఖ్ సయ్యద్ జమాల్ అష్రఫ్ హుసైనీ, దారుల్ ఉస్వహ్, ఖుమ్, భాగం3, పేజీ295
6. ముస్నదె అహ్మద్, అహ్మద్ ఇబ్నె హంబల్, దారు సాదిర్, బీరూత్, భాగం4, పేజీ96   

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8