రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

శని, 04/10/2021 - 08:48

రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా...

రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:

బిస్మిల్లా హిర్రహ్మా నిర్రహీమ్, అల్లాహుమ్మా ఖర్రిబ్నీ ఫీహి ఇలా మర్జాతిక్, వ జన్నిబ్ ని ఫీహి మిన్ సఖతిక వ నఖిమాతిక్, వ వఫ్పిఖ్ ని ఫీహి  లీ ఖిరాఅతి ఆయాతిక్, బి రహ్మతిక యా అర్ హమర్ రాహిమీన్.[1]
అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! నన్ను ఈ మాసంలో నీ ప్రసన్నతకూ, ఇష్టానికీ దగ్గర చేయి. నీ ఆగ్రహాం, కోపం నుండి దూరం చేయి. నీ కరుణ సాక్షిగా నీ ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయత్లు పఠించడంలో నాకు సాఫల్యాన్ని ప్రసాదించు ఓ అతి ఉత్తమ కరుణామయుడా!
ఈ దుఆ ద్వార మనం అల్లాహ్ ను వేడుకునే అంశాల వివరణ:
మొదటి కోరిక.. అల్లాహ్ ప్రసన్నత మరియు ఇష్టానికి దగ్గర అవ్వడం:
రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆ యొక్క మొదటి వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను ఆయన ప్రసన్నతకు మరియు ఇష్టానికి దగ్గర చేయి అని కోరుతున్నాము. ఏ అంశాలు మనిషిని అల్లాహ్ సమ్మతానికీ, ప్రసన్నతకు దగ్గర చేస్తాయి?
అల్లాహ ప్రసన్నతకు దగ్గర చేయు అంశాలు:
1. అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు మరియు ఆయన పట్ల ఆశ
అల్లాహ్ ఇష్టం మరియు ప్రసన్నత అముల్యమైన స్థానం. దాన్ని పొందడానికి మనం నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇటువంటి దాసుల గురించి ఉపదేశించెను: “అల్లాహ్ వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు. వారు అల్లాహ్ పట్ల సంతోషపడ్డారు. ఇది తన ప్రభువుకు భయపడేవానికి మాత్రమే”[సూరయె బయ్యనహ్, ఆయత్8] ఈ ప్రసన్నత మరియు ఇష్టం కేవలం అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు కలిగివుండే, పాపాలకు దూరంగా ఉండే మరియు ఆయన పట్ల విధేయత కలిగివుండేవారికి మాత్రమే.[2]
2. విశ్వాసం మరియు సత్కార్యాలు
రెండవ కారణం; విశ్వాసం మరియు సత్కార్యాలు. ఒకవేళ ఎవరైనా కేవలం దుఆ ద్వార అల్లాహ్ సామిప్యం మరియు ప్రసన్నత పొందగలరు అని భావిస్తున్నట్లైతే వారు దారి తప్పినట్లే; ఎందుకంటే అల్లాహ్ తన దాసుడి నుండి చర్యను ఆసిస్తాడు. ఈమాన్ మరియు అమలె సాలెహ్(విశ్వాసం మరియు సత్కార్యం) గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా సూచిస్తుంది: “అయితే విశ్వసించి, సత్కార్యాలు చేసినవారు; నిశ్చయంగా సృష్టిలో వారే అందరికన్నా ఉత్తముల. అల్లాహ్ వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు. వారు అల్లాహ్ పట్ల సంతోషపడ్డారు...”[సూరయె బయ్యనహ్, ఆయత్7,8]
3. ఎక్కువగా ఇస్తగ్ఫార్, వినయం మరియు సద్ఖా దానం
రివాయత్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: మూడు విషయాలు దాసుడ్ని అల్లాహ్ ప్రసన్నతకు చేరుస్తాయి; ఎక్కువగా ఇస్తగ్ఫార్ చేయడం, ఇతరువ పట్ల వినయంగా ఉండడం మరియు (అల్లాహ్ మార్గంలో) ఎక్కువగా సద్ఖా దానం చేయడం”[3]
4. అల్లాహ్ శత్రువుల పట్ల శత్రుత్వం
రివాయత్ లో ఇలా సూచించబడి ఉంది: “హజ్రత్ ఈసా(అ.స) తన హవారీయుల(సహచరుల)తో ఇలా ప్రవచించారు: “అల్లాహ్ కు ప్రియమైనవారిగా మరియు ఆయన సామిప్యం పొందే కార్యములు చేయండి: సహచరులు “ఓ రూహుల్లాహ్! ఎలా అల్లాహ్ కు ప్రియమైనవారిగా మరియు ఆయన సామిప్యం పొందేవారిలా అవ్వగలం?” అని ప్రశ్నించారు. దానికి హజ్రత్ ఈసా(అ.స) “పాపాలు చ్సేవారి పట్ల ద్వేషం మరియు వారి పట్ల శత్రుత్వం ద్వార అల్లాహ్ ఇష్టాన్ని వేడుకోండి” అని సమాధానమిచ్చారు.[4]
5. అల్లాహ్ ఇష్టానికి లోబడి ఉండడం
అల్లాహ్ ఇష్టానికి లోబడి ఉండడం ద్వార అల్లాహ్ ప్రసన్నత దక్కుతుంది. రివాయతె ఖుద్సీలో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: “నిస్సందేహంగా నా యొక్క ఇష్టం నా విధికి లోబడి ఉన్నవారికే సొంతం”[5] ఈ రివాయత్ ద్వార తెలిసే విషయమేమిటంటే సమ్మతం మరియు ప్రసన్నత కోసం ఇరు తరపుల ఇష్టం అవసరం. అంటే అల్లాహ్ ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాడు; నీ జీవితంలో నీకు ఏది ప్రసాదించబడినా దానికి ఇష్టంగా స్వీకరించు, దేని పట్ల నిరాశ వ్యక్తం చేయకు, అప్పుడు నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను, ఇష్ట పడతాను” వేరే చాలా రివయతులు దీనిని నిదర్శిస్తున్నాయి.[6]

రెండవ కోరిక: నీ ఆగ్రహాం మరియు కోపానికి గురి కాకుండా రక్షించు:
రమజాన్ మాసం యొక్క రెండవ రోజు దుఆ యొక్క రెండవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను మనల్ని తన ఆగ్రహానికి గురి చేయకు అని వేడుకుంటున్నాము. అల్లాహ్ ఆగ్రహం నుంచి దూరంగా ఉండాలంటే మనల్ని మేము పూర్తిగా అల్లాహ్ కు లోబడి ఉండాలి, ఆయన పట్ల విధేయత కలిగి ఉండాలి. దాంతో మేము అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి గురి అయ్యే పనులు చేయలేదు కాబట్టి మనశాంతిగా ఉండవచ్చు. 
అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి కి గురి అయ్యేవారెవరు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ:
1. అవిశ్వాసం మరియు కపటం అల్లాహ్ శిక్షకు మూలం
ఖుర్ఆన్: “ఎవరైనా హృదయ పూర్వకంగా తిరస్కార వైఖరికి పాల్పడితే మాత్రం వారిపై దైవాగ్రహం పడుతుంది. అలాంటి వారి కోసమే చాలా పెద్ద శిక్ష ఉంది”[సూరయె నహ్ల్, ఆయత్106]
మరో చోట ఇలా వివరించబడి ఉంది: “అల్లాహ్ విషయంలో చెడుగా అనుమానించే కపట విశ్వాసులైన పురుషులను-కపట విశ్వాసులైన స్ర్తీలను, బహు దైవారాధకులైన పురుషులను – బహుదైవారాధకులైన స్ర్తీలను దండించటానికి (కూడా అల్లాహ్ ముస్లింలకు మనో నిబ్బరాన్ని నూరిపోశాడు). వాస్తవానికి వారి దురనుమానాలు వారిపైనే పడతాయి. అల్లాహ్ వారిపై ఆగ్రహించాడు. వారిని శపించాడు. వారి కోసం నరకాన్ని సిద్ధం చేశాడు. అది అత్యంత చెడ్డ గమ్యస్థానం”[సూరయె ఫత్హ్, ఆయత్6]
2. హత్య మరియు అల్లాహ్ ఆయతులను నిరాకరించడం
అల్లాహ్ ఆలిఇమ్రాన్ సూరహ్ లో అల్లాహ్ ఆయతులను నిరాకరణ మరియు హత్యను అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి కారణాలుగా సూచించెను. “వారు దైవాగ్రహానికి పాత్రులైపోయారు. వారికి దీనావస్థ అంటగట్టబడింది. వారి ఈ స్థితికి కారణమేమిటంటే వారు అల్లాహ ఆయతులను తిరస్కరించేవారు, అన్యాయంగా ప్రవక్తలను చంపివేసేవారు. వారి అవిధేయతకు, అతిక్రమణలకు శాస్తి ఇది!”[సూరయె ఆలిఇమ్రాన్, ఆయత్112]
3. మితిమీరి తినడం మరియు దుబారా చేయడం
మితిమీరి తినడం అల్లాహ్ ఆగ్రహానికి కారణం అని అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో సూచించెను: “మేము ప్రసాదించిన పవిత్రమైన ఆహారాన్ని తినండి. అందులో మితి మీరకండి. మితిమీరితే మీపై నా ఆగ్రహం విరుచుకుపడుతుంది. నా ఆగ్రహం ఎవరిపై విరుచుకుపడినా వాడు పతనమైనట్టే”[సూరయె తాహా, ఆయత్81]

మూడవ కోరిక: ఖుర్ఆన్ యొక్క ఆయతుల పఠనం మరియు సాఫల్యం:
రమజాన్ మాసంలో ఖుర్ఆన్ పఠనకు చాలా పుణ్యం మరియు ప్రాముఖ్యత ఉంది. పుణ్యం విషయంలో రివాయత్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: “ఈ మాసంలో ఒక ఆయత్ పఠించేవాడికి ఇతర మాసములలో ఒక ఖుర్ఆన్ పూర్తిగా పఠించేవాడికి ప్రసాదించబడే పుణ్యఫలం ప్రసాదించబడుతుంది”[7]

ఓ అల్లాహ్! ఈ రోజుల్లో, నీ దృష్టిలో ఉత్తమ అనుగ్రహాలు అని భావించేవాటిని మాకు ప్రసాదించు.

రిఫరెన్స్
1. ఇఖ్బాలుల్ ఆమాల్, భాగం1, పేజీ120
2. తర్జుమ ముజ్మవుల్ బయాన్ ఫీ తఫ్సీరిల్ ఖుర్ఆన్, భాగం27, పేజీ217
3. కష్ఫుల్ గుమ్మహ్ ఫీ మారిఫతిల్ ఆయిమ్మహ్,(తా-అల్ ఖదీమహ్), భాగం2, పేజీ349
4. బిహారుల్ అన్వార్, (తా-బీరూత్), భాగం74, పేజీ147
5. కుల్లియాతె హదీసె ఖుద్సీ, పేజీ158
6. తస్నీఫు గురరుల్ హికమ్, పేజీ104
7. ఉయూను అఖ్బారుర్ రిజా(అ.స), భాగం1, పేజీ296

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
7 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10