రమజాన్ మాసం యొక్క 9వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బుధ, 04/21/2021 - 05:56

ఓ అల్లాహ్! నాకు నీ ప్రేమ ద్వార నీ పరిపూర్ణ ప్రసన్నత వైపు శ్రద్ధ కలిపించు...

రమజాన్ మాసం యొక్క 9వ రోజు దుఆ భావర్ధాలు

బిస్మిల్లాహిర్రహ్మానిర్రహీమ్

రమజాన్ మాసం యొక్క 9వ రోజు దుఆలో ఉన్న భావర్థాలు మరియు బోధనల గురించి సంక్షిప్తంగా:

దుఆ: అల్లాహు మ్మాజ్ అల్ లీ ఫీహి నసీబమ్ మిర్రహ్మతికల్ వాసిఅహ్, వహ్దినీ ఫీహి లి బరాహీనికస్ సాతిఅహ్, వ ఖుజ్ బి నాసియతీ ఇలా మర్ జాతికల్ జామిఅహ్, బి మహబ్బతిక యా అమలల్ ముష్ తాఖీన్.
అనువాదం: ఓ అల్లాహ్! నా కోసం ఈ రోజు(నెల)లో నీ అనంత కరుణ నుండి నాకు కూడా భాగం కల్పించు. నీ స్పష్టమైన నిదర్శనముల వైపుకు నన్ను హిదాయత్ చేయి. నీ ప్రేమ ద్వార నీ పరిపూర్ణ ప్రసన్నత వైపు నాకు శ్రద్ధ కలిపించు, ఓ అభిలాషుల కేవల ఆసక్తి!

ఈ దుఆ ద్వార మనం అల్లాహ్ ను వేడుకునే అంశాల వివరణ:
మొదటి అంశం: అల్లాహ్ కారుణ్యం పొందే భాగ్యం
రమజాన్ మాసం యొక్క 9వ రోజు దుఆ యొక్క మొదటి వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను తన అనంత కారుణ్యం నుండి మానకు కూడా భాగం కల్పించు అని వేడుకుంటున్నాము. ప్రతీ సూరహ్ అల్లాహ్ యొక్క అనంత కారుణ్యాన్ని సూచించే రహ్మాన్ మరియు రహీమ్ పేర్లతోనే మొదలవుతుంది. బుద్ధి వివేకాలతో చూసినట్లైతే ఆయన కారుణ్యం ప్రతి నిమిషం మనకు కనిపిస్తుంది. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: “దయ చూపటాన్ని మీ ప్రభువు తన కోసం విధిగా లిఖించుకున్నాడు”[సూరయె అన్ఆమ్, ఆయత్54]
అల్లాహ్ యొక్క కారుణ్యం విస్తృతమైనది; అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సూచించెను: “అయితే నా కారుణ్యం అన్ని వస్తువులనూ ఆవరించి ఉంది. భయభక్తుల వైఖరిని అవలంబిస్తూ, జకాతును చెల్లిస్తూ, మా ఆయతులను విస్వసించేవారి పేరు ఈ కారుణ్యాన్ని తప్పకుండా వ్రాస్తాను”[సూరయె అఅరాఫ్, ఆయత్156]
అల్లాహ్ కారుణ్యం పొందడానికి షరత్తులు:
1. విశ్వాసం మరియు సత్కార్యం: అల్లాహ్ వీటి గురించి ఖుర్ఆన్ లో ఇలా సూచించెను: “విశ్వసించి, సత్కార్యాలు చేసిన వారిని మాత్రం వారి ప్రభువు తన కారుణ్యంలోకి తీసేసుకుంటాడు. స్పష్టమైన సాఫల్యమంటే ఇదే”[సూరయె జాసియ, ఆయత్30]
2. అల్లాహ్ మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) పట్ల విధేయత: ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం: “అల్లాహ్ కూ, ప్రవక్తకూ విధేయత చూపండి – తద్వారా మీరు కనికరించబడే ఆవకాశం ఉంది”[సూరయె ఆలిఇమ్రాన్, ఆయత్132]
3. అమ్ర్ బిల్ మారూఫ్ మరియు నహ్యి అనిల్ మున్కర్ లను పాటించడం: “విశ్వాసులైన పురుషులూ, విశ్వాసులైన స్ర్తీలూ – వారంతా ఒండొకరికి మిత్రులుగా ఉంటారు. వారు మంచిని గురించి ఆజ్ఞాపిస్తారు. చెడుల నుంచి వారిస్తారు. నమాజులను నెలకొల్పుతారు, జకాత్ ను చెల్లిస్తారు. అల్లాహ్ కు, ఆయతన ప్రవక్తకు విధేయులై ఉంటారు. అల్లాహ్ అతి త్వరలో తన కారుణ్యాన్ని కురిపించేది వీరి పైనే. నిస్సందేహంగా అల్లాహ్ సర్వాధిక్యుడు, వివేచనాశీలి.[సూరయె తౌబహ్, ఆయత్71]
4. ఖుర్ఆన్ ఆయతులను ఆచరించడం: ఖుర్ఆన్ ఇలా ఉపదేశిస్తుంది: “ఇది(ఖుర్ఆన్) మేము అవతరింపజేసిన ఒక శుభప్రదమైన గ్రంథం. కాబట్టి మీరు దీనిని అనుసరించండి. భయభక్తులతో మెలగండి. తద్వారా మీరు కరుణించబడే అవకాశం ఉంది”[సూరయె అన్ఆమ్, ఆయత్155]
5. ప్రజల మధ్య సంధి: ఖుర్ఆన్ ఈ విధంగా ఉపదేశిస్తుంది: “విశ్వాసుల అన్నదమ్ములు. కనుక మీ అన్నదమ్ముల మధ్య సర్దుబాటుకు ప్రయత్నించండి. అల్లాహ్ కు భయపడుతూ ఉండండి – తద్వారా మీరు కరుణించబడవచ్చు”[సూరయె హుజురాత్, ఆయత్10]

రెండవ అంశం: నీ స్పష్టమైన నిదర్శనముల వైపుకు నన్ను హిదాయత్ చేయి
రమజాన్ మాసం యొక్క 9వ రోజు దుఆలో రెండవ వాక్యంలో “బుర్‌హానె సాతెఅహ్” అనే పదాలు ఉన్నాయి. వాటి అర్థమేమిటి? “బుర్‌హానె సాతెఅహ్” అనగా స్పష్టమైన నిదర్శనాలు: అని అర్థం. నిఘంటు పండితులు దీనిని “గట్టి సాక్ష్యాలు” “స్పష్టమైన సాక్ష్యాలు” “నిదర్శించే మాట” “నిదర్శనం మరియు దాని వివరణ” గా తర్జుమా చేశారు. ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ఉంది: “ప్రజలారా! మీ వద్దకు మీ ప్రభువు తరపు నుంచి స్పష్టమైన నిదర్శనం (బుర్‌హాన్) వచ్చేసింది. ఇంకా, మేము మీ వద్దకు స్పష్టమైన జ్యోతిని పంపాము”[సూరయె నిసా, ఆయత్174]

మూడవ అంశం: అల్లాహ్ పరిపూర్ణ ప్రసన్నత వైపు శ్రద్ధ
ఈ రోజు దుఆ యొక్క మూడవ వాక్యంలో మేము అల్లాహ్ ను ఆయన స్పష్టమైన నిదర్శనముల వైపుకు మమ్మల్ని హిదాయత్ చేయమని, ఆయన ప్రేమ ద్వార ఆయన పరిపూర్ణ ప్రసన్నత వైపు మమ్మల్ని శ్రద్ధ కలిపించమని వేడుకుంటున్నాము.
అల్లాహ్ ప్రసన్నత పొందడానికి చేయు చర్యలు:
1. అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు మరియు ఆయన పట్ల ఆశ
అల్లాహ్ ఇష్టం మరియు ప్రసన్నత అముల్యమైన స్థానం. దాన్ని పొందడానికి మనం నిత్యం ప్రయత్నిస్తూ ఉండాలి. అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇటువంటి దాసుల గురించి ఉపదేశించెను: “అల్లాహ్ వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు. వారు అల్లాహ్ పట్ల సంతోషపడ్డారు. ఇది తన ప్రభువుకు భయపడేవానికి మాత్రమే”[సూరయె బయ్యనహ్, ఆయత్8] ఈ ప్రసన్నత మరియు ఇష్టం కేవలం అల్లాహ్ పట్ల భయభక్తులు కలిగివుండే, పాపాలకు దూరంగా ఉండే మరియు ఆయన పట్ల విధేయత కలిగివుండేవారికి మాత్రమే.
2. విశ్వాసం మరియు సత్కార్యాలు
రెండవ కారణం; విశ్వాసం మరియు సత్కార్యాలు. ఒకవేళ ఎవరైనా కేవలం దుఆ ద్వార అల్లాహ్ సామిప్యం మరియు ప్రసన్నత పొందగలరు అని భావిస్తున్నట్లైతే వారు దారి తప్పినట్లే; ఎందుకంటే అల్లాహ్ తన దాసుడి నుండి చర్యను ఆసిస్తాడు. ఈమాన్ మరియు అమలె సాలెహ్(విశ్వాసం మరియు సత్కార్యం) గురించి ఖుర్ఆన్ ఇలా సూచిస్తుంది: “అయితే విశ్వసించి, సత్కార్యాలు చేసినవారు; నిశ్చయంగా సృష్టిలో వారే అందరికన్నా ఉత్తముల. అల్లాహ్ వారి పట్ల ప్రసన్నుడయ్యాడు. వారు అల్లాహ్ పట్ల సంతోషపడ్డారు...”[సూరయె బయ్యనహ్, ఆయత్7,8]
3. ఎక్కువగా ఇస్తగ్ఫార్, వినయం మరియు సద్ఖా దానం
రివాయత్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: మూడు విషయాలు దాసుడ్ని అల్లాహ్ ప్రసన్నతకు చేరుస్తాయి; ఎక్కువగా ఇస్తగ్ఫార్ చేయడం, ఇతరువ పట్ల వినయంగా ఉండడం మరియు (అల్లాహ్ మార్గంలో) ఎక్కువగా సద్ఖా దానం చేయడం”[1]
4. అల్లాహ్ శత్రువుల పట్ల శత్రుత్వం
రివాయత్ లో ఇలా సూచించబడి ఉంది: “హజ్రత్ ఈసా(అ.స) తన హవారీయుల(సహచరుల)తో ఇలా ప్రవచించారు: “అల్లాహ్ కు ప్రియమైనవారిగా మరియు ఆయన సామిప్యం పొందే కార్యములు చేయండి: సహచరులు “ఓ రూహుల్లాహ్! ఎలా అల్లాహ్ కు ప్రియమైనవారిగా మరియు ఆయన సామిప్యం పొందేవారిలా అవ్వగలం?” అని ప్రశ్నించారు. దానికి హజ్రత్ ఈసా(అ.స) “పాపాలు చేసేవారి పట్ల ద్వేషం మరియు వారి పట్ల శత్రుత్వం ద్వార అల్లాహ్ ఇష్టాన్ని వేడుకోండి” అని సమాధానమిచ్చారు.[2]
5. అల్లాహ్ ఇష్టానికి లోబడి ఉండడం
అల్లాహ్ ఇష్టానికి లోబడి ఉండడం ద్వార అల్లాహ్ ప్రసన్నత దక్కుతుంది. రివాయతె ఖుద్సీలో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: “నిస్సందేహంగా నా యొక్క ఇష్టం నా విధికి లోబడి ఉన్నవారికే సొంతం”[3] ఈ రివాయత్ ద్వార తెలిసే విషయమేమిటంటే సమ్మతం మరియు ప్రసన్నత కోసం ఇరు తరపుల ఇష్టం అవసరం. అంటే అల్లాహ్ ఇలా చెప్పాలనుకుంటున్నాడు; నీ జీవితంలో నీకు ఏది ప్రసాదించబడినా దానికి ఇష్టంగా స్వీకరించు, దేని పట్ల నిరాశ వ్యక్తం చేయకు, అప్పుడు నేను నిన్ను స్వీకరిస్తాను, ఇష్ట పడతాను” వేరే చాలా రివయతులు దీనిని నిదర్శిస్తున్నాయి.[4]

రిఫరెన్స్
1. కష్ఫుల్ గుమ్మహ్ ఫీ మారిఫతిల్ ఆయిమ్మహ్,(తా-అల్ ఖదీమహ్), భాగం2, పేజీ349
2. బిహారుల్ అన్వార్, (తా-బీరూత్), భాగం74, పేజీ147
3. కుల్లియాతె హదీసె ఖుద్సీ, పేజీ158
4. తస్నీఫు గురరుల్ హికమ్, పేజీ104

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24