అహ్లెబైత్[అ.స] సహాబీయులందరిలో ఉత్తములు

మంగళ, 01/09/2018 - 05:40

.పవిత్ర ఖుర్ఆన్ ఆయత్ లు మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క హదీసులు, అహ్లెబైత్[అ.స]లు సహాబీయులందరిలో శ్రేష్టులు అని సాక్ష్యమిస్తున్నాయి.

అహ్లెబైత్[అ.స] సహాబీయులందరిలో ఉత్తములు

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్లో అహ్లెబైత్[అ.స]ను ఇష్టపడడాన్ని విధిగా నిర్థారించెను. కాని ముస్లిములలో కొందరు వారి పట్ల ప్రేమను చూపకుండా వారిపై అన్యాయానికి పాలుపడ్డారు. వారిపై మిగిలిన సహాబీయులను ప్రాధాన్యత ఇచ్చారు. మరి వారు ఏ ఆధారంతో ఆ సహాబీయులను అహ్లెబైత్[అ.స]ల పై ప్రాధాన్యత మరియు ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నారు!. ఇలా అని నమ్ముతున్న వారి వద్ద ఆ సహాబీయులను ప్రేమించడం విధిగా నిర్ధారించిన ఖుర్ఆన్ యొక్క ఏదైనా ఒక ఆయత్ గానీ ఒక హదీస్ గానీ ఉందా!.
వారికి అల్లాహ్ గ్రంథం మరియు దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్లో ఇలాంటి అంశాలే దొరకవు, కాని అహ్లెబైత్[అ.స] ఘనతను చాటుతూ, వారిని అందరి కన్న శ్రేష్ఠులుగా నిర్ధారిస్తూ మరియు వారి గొప్పను వివరిస్తూ చాలా ఆయత్
లు దొరుకుతాయి.
అహ్లెబైత్[అ.స]లను ఉత్తములుగా నిర్ధారించే మరియు జ్ఞాని అజ్ఞాని పై, ఇమామ్ మామూమ్ పై ప్రాధాన్యత కలిగివున్నట్లు వారిని అందరి పై ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి దైవప్రవక్త[అ.స] హదీస్లు చాలా ఉన్నాయి. ఈ క్రమంలో మనకు “మవద్దత్” ఆయత్, “ముబాహలా” ఆయత్, “సలవాత్” ఆయత్, “తత్హీర్” ఆయత్, “విలాయత్” ఆయత్, “ఇస్తఫా” ఆయత్లు చాలు.
మరి సున్నత్ నుండి, “సఖ్లైన్” హదీస్, “సఫీనా” హదీస్, “మన్జిలత్” హదీస్, “సలవాతుల్ కామిలహ్” హదీస్, “నుజూమ్” హదీస్, “మదీనతుల్ ఇల్మ్” హదీస్, “అల్ అయిమ్మతు బఅదీ ఇస్న అషర్” హదీస్లు చాలు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
10 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13