విలాయత్ ఆయత్

శని, 06/19/2021 - 18:01

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను నిదర్శిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులలో విలాయత్ ఆయత్ ఒకటి...

విలాయత్ ఆయత్

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను నిదర్శిస్తున్న ఖుర్ఆన్ ఆయతులలో విలాయత్ ఆయత్ ఒకటి...

విలాయత్ ఆయత్: 
إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ
అనువాదం: వాస్తవానికి మీ వలీ(అధికారులు, స్వామి, యజమాని) కేవలం అల్లాహ్, అల్లాహ్ ప్రవక్త, నమాజులు స్థాపించే మరియు రుకూ స్థితిలో జకాత్ ఇచ్చే విశ్వాసులు మాత్రమే. అల్లాహ్ నూ, ఆయన ప్రవక్తనూ, విశ్వాసులనూ తమ వలీయులుగా స్వీకరించే వాడు (అల్లాహ్ సైన్యంలో చేరారు) నిస్సందేహముగా అల్లాహ్ సైన్యమే ఆధిక్యమైనది.[మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:55,56]

“‎సఅలబీ”[1] తన గ్రంథం ‎“‎తఫ్సీర్ అల్ కబీర్‌”లో “అబూజరె గఫ్ఫారీ” సూచన ప్రకారం ఇలా ఉల్లేఖించారు: అబూజర్ ఇలా అన్నారు: నేను నా రెండు చెవులరా దైవప్రవక్త(స.అ)ను ఇలా ప్రవచిస్తుండగా విన్నాను ఒక వేళ ఇది అబధ్ధం అయితే నా చెవులు చెవిటిగా మారుగాక. మరి నేను ఈ రెండు కళ్ళతో చూశాను ఒకవేళ ఇది అబధ్ధం అయితే నేను అంధుడని అయిపోవుగాక. దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “అలీ(అ.స) మంచివాళ్ళకి నాయకుడు, అవిశ్వాసులను హతమార్చేవాడు, అలీ(అ.స)కి సహాయపడిన వారు విజేత అవుతాడు. సహాయపడనివాడు అమర్యాదకు గురి అవుతాడు”. ఒకసారి నేను దైవప్రవక్త(స.అ)తో పాటు నమాజ్ చదివాను ఇంతలో ఒక యాచకుడు యాచించగా ఎవరూ అతడికి ఏమీ ఇవ్వలేదు, అప్పుడు హజ్రత్ అలీ(అ.స) (నమాజ్ యొక్క) రుకూ స్థితిలో ఉన్నారు. అతను తన ఉంగరం ఉన్న చిటికెన వ్రేలుతో సైగ చేశారు ఆ యాచకుడు వచ్చి ఆ ఉంగరాన్ని తీసుకున్నాడు అప్పుడు దైవప్రవక్త‎(స.అ) అల్లాహ్ సన్నిధిలో ఇలా దుఆ చేశారు: ఓ నా ప్రభువా! నా సోదరుడు మూసా(అ.స) నీతో ఇలా కోరారు: “ఓ నా ప్రభువా! నా హృదయాన్ని తెరువు, నా కార్యాన్ని నా కొరకు సులభం చేయ్యి, నా మాటలు జనానికి అర్ధమైయ్యేందుకు నా నాలుక ముడిని విప్పు, నా అహ్లెబైత్(అ.స)ల నుండి నా సోదరుడు హారూన్‌ను నా ఉత్తరాధికారిగా నియమించు, అతని ద్వార నన్ను పటిష్టం చేయ్యి, అతనిని నా కార్యములలో సహాయపడేలా చెయ్యి, మేము నీ పవిత్రతను అత్యధికంగా ప్రకటించేటందుకు మరియు నిన్ను ఎక్కువగా స్మరించేటందుకు, నీవు ఎల్లపుడూ మా స్థితిని కనిపెట్టే ఉన్నావు”.(ఇలా మూసా దుఆ చేసినప్పుడు) నీవు, “మూసా! నీ పూర్తి దుఆ అంగీకరించబడింది” అని అతనికి దైవవాణి ద్వారా తెలిపావు. ప్రభువా! నేనూ నీ దాసుడనే మరియు నీ ప్రవక్తనే అందుకని నా హృదయాన్ని కూడా తెరువు మరియు నా కార్యాన్ని కూడా సులభం చెయ్యి, నా అహ్లెబైత్(అ.స) నుండి అలీ(అ.స)ని నా ఉత్తరాధికారిగా నియమించు అతని ద్వారా నన్ను పటిష్టం చెయ్యి” అబూజర్ ఇలా అన్నారు: అల్లాహ్ సాక్షిగా దైవప్రవక్త‎(స.అ)‎ దుఆ ఇంకా పూర్తి కూడా కాలేదు ఇంతలో జిబ్రయీల్(అ.స) ఈ ఆయత్: إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُمۡ رَٰكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَإِنَّ حِزۡبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلۡغَٰلِبُونَ ను పైనుండి తీసుకొని వచ్చారు.

ఈ ఆయత్ గురించి షియా ముస్లింల వివరణ..
షియా ముస్లిములు ఈ ఆయత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స) గురించే అవతరించబడింది అని నమ్ముతారు, వాళ్ళలో ఎటువంటి అభిప్రాయభబేధం లేదు. అహ్లెబైత్(అ.స)లు కూడా ఈ రివాయతునే వెల్లడించారు. మరి షియా మూల అంశాలలో ఇదొకటి.
షియా ముస్లింల చాలా పుస్తకాలలో ఇది ఉల్లేఖించబడి ఉంది. ఉదాహారణకు కొన్ని గ్రంథాలు మీ కోసం:
1. బిహారుల్ అన్వార్ - అల్లామా మజ్లిసీ(ర.అ)
2. ఇస్బాతుల్ హిదాయహ్ - అల్లామా హుర్రె ఆములీ(ర.అ)
3. అల్ మీజాన్ - అల్లామా తబాతబాయి(ర.అ)
4. తఫ్సీరుల్ కాషిఫ్ - అల్లామా ముహమ్మద్ జవాద్ ముగ్నియహ్(ర.అ)
5. అల్ గదీర్ - అల్లామా అమీనీ(ర.అ)
వీళ్ళే కాకుండా వేరే చాలా ఉలమాలు ఉల్లేఖించారు.

ఈ ఆయత్ గురించి అహ్లెసున్నత్ వివరణ..
అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలు చాలా మంది ఈ ఆయత్ హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ప్రఖ్యాతిని సూచిస్తూ అవతరించబడ్డ ఆయత్ అని వ్రాశారు.
ఉదాహారణకు కేవలం ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాతల వచనాలలో కొన్ని మీ కోసం:
1. తఫ్సీరె కష్షాఫ్ - అల్లామా జమఖ్షరీ భాగం, పేజీ649.
2. తఫ్సీరె తబరీ - భాగం 6, పేజీ 288.
3. జాదుల్ మసీర్ ఫీ ఇల్మిత్తఫ్సీర్ - ఇబ్నె జౌజీ, భాగం2, పేజీ 383.
4. తఫ్సీరె అల్ ఖుర్తుబీ - భాగం6, పేజీ 219.
5. తఫ్సీరె కబీర్ - ఫఖ్రె రాజీ, భాగం12, పేజీ26.
6. తఫ్సీరె ఇబ్నె అసీర్ - భాగం2, పేజీ71.
7. తఫ్సీరె నసఫీ - భాగం1, పేజీ 289.
8. షవాహిదుత్తన్జీల్ - అల్లామా హస్కాని హనఫీ, భాగం1, పేజీ 161.
9. దుర్రె మన్సూర్ - సివ్తీ, భాగం2, పేజీ 293.
10. అస్బాబున్నుజూల్ - అల్లామా వాహిదీ, పేజీ 148.
11. అహ్కాముల్ ఖుర్ఆన్ - అల్లామా జుసాస్, భాగం4, పేజీ103.
12. అత్తస్హీల్ లె ఉలూమిత్తన్జీల్ - అల్లామా కల్బీ, భాగం1, పేజీ 181.
ఇక్కడ ప్రస్తావించని అహ్లెసున్నతుల ఉలమాల సంఖ్య చాలా ఎక్కువ. వాళ్ళు కూడా షియా ముస్లింల వలే ఈ ఆయత్‌ను హజ్రత్ అలీ(అ.స) గారి ను ఉద్దేశించబడి అవతరించబడింది అని నమ్ముతారు.

రిఫరెన్స్
1. అబూ ఇస్హాఖ్ అహ్మద్ బిని ఇబ్రాహీమ్ నైషాపూరీ సఅలబీ అతని పూర్తి పేరు, అతను 336 హిజ్రీ సంవత్సరంలో మరణించారు. ఇబ్నె ఖల్కాన్ అతని గురించి ఇలా అన్నారు: ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యా జ్ఞానంలో ప్రముఖులు, సరైన వాటినే ఉల్లేఖించువారు, నమ్మదగ్గ వ్యక్తి.  

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
12 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 21