బల్లిగ్ ఆయత్ పై అహ్లె సున్నత్ వివరణ

ఆది, 06/20/2021 - 13:38

అహ్లె సున్నత్ వర్గం వారు బల్లిగ్ ఆయత్ గురించి తమ గ్రంథాలలో వివరించిన అంశాలు...

బల్లిగ్ ఆయత్ పై అహ్లె సున్నత్ వివరణ

బల్లిగ్ ఆయత్: يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَۖ وَإِن لَّمۡ تَفۡعَلۡ فَمَا بَلَّغۡتَ رِسَالَتَهُۥۚ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِۗ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهۡدِي ٱلۡقَوۡمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ
అనువాదం: ఓ ప్రవక్తా‎!‎ నీ ప్రభువు తరపు నుండి నీ పై అవతరించబడ్డ దానిని (ప్రజలకు) అందజేయి మరియు ఒకవేళ నీవు ఆ విధంగా చేయకపోతే, (గుర్తుంచుకో) నీవు నీ ధర్మాన్ని నిర్వహించనట్లే మరియు (నీవు భయపడకు) ప్రజల బారి నుండి అల్లాహ్ నిన్ను రక్షిస్తాడు[సూరయె మాయిదహ్, ఆయత్:67]

అహ్లె సున్నత్ వర్గం వారు ఈ ఆయత్ గురించి తమ గ్రంథాలలో వివరించిన అంశాలు:
అహ్లె సున్నత్‌ల ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాతలలో కొందరు, “దైవప్రవక్త(స.అ) ఇస్లాం ప్రచార ప్రారంభంలో ఎవరైన మోసంగా చంపేస్తారేమోనని అంగరక్షకులను పెట్టుకునే వారు మరి ఈ ఆయత్ يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ... الخ అవతరించిన తరువాత ఇక మీరు వెళ్ళవచ్చు ఇప్పుడు నా అల్లాహ్ నా రక్షణ బాధ్యత తీసుకున్నాడు, అని ప్రకటించారు” అని అంటారు.

‎“‎ఇబ్నె జురైర్” మరియు “మర్దవియ్యహ్‌లు” కూడా “అబ్దుల్లాహ్ బిన్ షఖీఖ్” ద్వారా ఇలా ఉల్లేఖించారు: “దైవప్రవక్త‎(స.అ) వెనకాల (అతని రక్షణ కోసం) కొందరు ఉండేవారు కాని అల్లాహ్ ఈ ఆయత్‌ను అవతరించిన తరువాత దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఇంటి నుండి బయటకు వచ్చి ఇలా ప్రవచించారు: ప్రజలారా! మీరు మీ ఇళ్ళకు తిరిగి వెళ్ళండి అల్లాహ్ నన్ను ప్రజల యొక్క దుర్మార్గముల నుండి రక్షించాడు”.[1]

“ఇబ్నె హబ్బాన్” మరియు “ఇబ్నె మర్దవియ్యహ్”లు “అబూ హురైరహ్‎”‎ కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: అబూ హురైరహ్ ఇలా అన్నారు: “మేము దైవప్రవక్త‎(స.అ)తో పాటు ప్రయాణానికి బయలు దేరాము. మరియు ఒక ప్రదేశంలో మేము దైవప్రవక్త‎(స.అ)ను ఒక పెద్ద చెట్టు నీడన విడిచాము, దైవప్రవక్త‎(స.అ) దాని క్రిందే ఉండడం మొదలు పెట్టారు, ఒకరోజు అతను చెట్టు క్రింద వచ్చి కూర్చున్నారు మరి తన ఖడ్గాన్ని చెట్టుకి వేలాడదీశారు ఇంతలో ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆ ఖడ్గాన్ని తీసుకొని ఇలా అన్నాడు: ఓ ముహమ్మద్! ఇక నిన్ను నా నుండి ఎవరు రక్షించగలడు? దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఇలా అన్నారు: నా అల్లాహ్ నన్ను రక్షించగలడు, ఆ ఖడ్గాన్ని అక్కడ పెట్టు. అతను ఖడ్గాన్ని అక్కడ పెట్టేశాడు. అప్పుడు ఈ ఆయత్ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ అవతరించబడింది.[2] మరి అలాగే ‎“‎తిర్మిజీ”, “హాకిం”, “అబూ నయీమ్”లు ఆయెషా కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: ఆమె ఇలా అన్నారు: “క్రమంగా దైవప్రవక్త(స.అ) రక్షణ ఈ ఆయత్ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ అవతరించనంత వరకు చేయడం జరిగేది. ఈ ఆయత్ అవతరించిన తరువాత దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: ప్రజలారా! తిరిగి వెళ్ళిపోండి అల్లాహ్ నా రక్షణ బాధ్యత తీసుకున్నాడు”.

“తబరాని” మరియు “అబూనయీమ్”, తన పుస్తకం “దలాయిల్”లో మరియు “ఇబ్నె మర్దవియ్యహ్”, “ఇబ్నె అసాకిర్”లు “ఇబ్నె అబ్బాస్” కథనాన్ని ఉల్లేఖించారు: ఇబ్నె అబ్బాస్ ఇలా అన్నారు: క్రమంగా దైవప్రవక్త‎(స.అ) రక్షణ చేయడం జరిగేది, జనాబె అబూతాలిబ్(అ.స), బనీ హాషిములలో ఎవరో ఒకరిని ప్రతీరోజు దైవప్రవక్త‎(స.అ) రక్షణ కోసం నిశ్చయించే వారు. ఒకసారి దైవప్రవక్త‎(స.అ) (తన పిన తండ్రి అబూతాలిబ్(అ.స)తో) ఇలా అన్నారు: బాబాయ్! అల్లాహ్ నా రక్షణ బాధ్యత తీసుకున్నాడు ఇక నా రక్షణ కోసం ఎవ్వరిని పంపవలసిన అవసరం లేదు”.

కాని మేము ఈ రివాయత్‌లను మరియు వాటి వ్యాఖ్యలను సూక్ష్మంగా చూస్తే ఆయత్‌తో వాటికి ఎటువంటి సంబంధం ఉన్నట్లు కనిపించదు. అంతే కాదు ఆయత్ యొక్క పదధోరణిని బట్టి కూడా వాళ్ళ ఈ మాటలు ఆమడ దూరంలో ఉన్నాయి అని తెలుస్తుంది. ఎందుకంటే ఈ రివాయత్‌లను బట్టి చూస్తే ఆయత్ బెఅసత్ యొక్క మొదట్లో అవతరించబడింది అని అర్ధమౌతుంది. మరి కొందరయితే ఇంతకు మించి వివరించారు, అబూతాలిబ్ జీవితకాలంలో అవతరించబడింది, అని. అనగా హిజ్రత్ కన్న చాలా సంవత్సరముల ముందు అని తెలుస్తుంది. ముఖ్యంగా అబూ హురైరహ్ యొక్క చెట్టు రివాయత్, అది నిస్సందేహంగా తప్పుడు రివాయత్ ఎందుకంటే అబూ హురైరహ్‌కు హిజ్రీ యొక్క 7వ సంవత్సరం కన్న ముందు ఇస్లాం గురించి గాని దైవప్రవక్త(స.అ) గురించి గాని తెలియదు. అబూ హురైరాయే స్వయంగా ఈ విషయాన్ని అంగీకరించారు.[3] మరి అలాగే ఆయెషా యొక్క రివాయత్ కూడా తప్పుడు రివాయతే, అప్పుడు ఆమె వయసు రెండు సంవత్సరముల కన్న ఎక్కువ ఉండదు, ఎందుకంటే దైవప్రవక్త(స.అ) హిజ్రత్ తరువాత ఆయెషాతో వివాహం చేసుకున్నారు అన్న విషయం అంగీకృతమైనది మరియు వివాహ సమయంలో ఆయెషా వయసును ఎక్కువ చేసి అంచనా వేసినా 11 సంవత్సరములు ఉంటాయి. అయితే బెఅసత్ మొదట్లో ఆమె వయసు రెండు సంవత్సరముల కన్న ఎక్కువ ఉండదు.

రిఫరెన్స్
1. దుర్రె మన్సూర్, భాగం3, పేజీ119.
2. దుర్రె మన్సూర్, భాగం3, పేజీ119.
3. ఫత్హూల్ బారీ, భాగం6, పేజీ31. అల్ బిదాయహ్ వన్నిహాయహ్, భాగం8, పేజీ102. సియరె ఆలామిన్నుబలా, జహబీ, భాగం2, పేజీ436. అల్ ఇసాబహ్, భాగం3, పేజీ287.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 14 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10