సూరయె మాయిదహ్ అవతరణ

సోమ, 06/21/2021 - 13:30

సూరయె మాయిదహ్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సూరయె మాయిదహ్ అవతరణ

ఈ టాపిక్ పై చర్చించాల్సిన అవసరం ఎందుకు ఉందో ముందుగా తెలుసుకుందాం... అహ్లెసున్నత్ అభిప్రాయల మరియు వారి రివాయత్ నిదర్శనల ప్రకారం సూరయె మాయిదహ్ లో ఉన్న ఆయతె బల్లిగ్ ఇస్లాం యొక్క ఆరంభ దశలో అవతరించబడింది అని అర్ధమౌతుంది. బహుశా ఈ ఆయత్ కు గదీర్ సంఘటనకు ఎటువంది సంబంధం లేదు అన్న విషయాన్ని నిరూపించాలనుకుంటున్నారేమో. ఇక్కడ ఈ సూరహ్ ఎప్పుడు అవతరించబడినది అన్న విషయం పై సంక్షిప్తి వివరణ.

షియా మరియు అహ్లెసున్నత్ వ్యాఖ్యాతలు మాయిదహ్ సూరా మదీనాలో అవతరించబడింది అని నమ్ముతారు. మరి ఇది దైవప్రవక్త‎(స.అ)పై అవతరించబడిన ఖుర్ఆన్ యొక్క చివరి సూరా కూడాను. వాటిపై కొన్ని సాక్ష్యాలు:

“అహ్మద్” మరియు “అబూ ఉబైదహ్‌”లు తమ “ఫజాయిల్” అను పుస్తకాలలో, “నుహాస్” తన “నాసిఖ్” అను పుస్తకంలో, “నిసాయీ”, “అబ్నుల్ మున్జిర్”, “హాకిం”, “ఇబ్నె మర్దవియ్యహ్” మరియు “బైహఖీ” తమ తమ “సునన్” అను పుస్తకాలలో “జైయిర్ బిన్ నుఫైర్” కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: ఇబ్నె నుఫైర్ ఇలా అన్నారు: “నేను హజ్ చేసినప్పుడు ఉమ్మల్ మొమినీన్ ఆయెషా వద్దకు హాజరయ్యాను, ఆయెషా నాతో ఇలా అన్నారు: నీవు “మాయిదహ్ సూరా”ను చదువుతూ ఉంటావా? నేను అవును అని అన్నాను ఆమె ఇలా అన్నారు: ఇది అన్నీంటి కన్న చివరి సూరా అందులో ఏదైతే హలాల్ అని ఉందో వాటినే హలాల్ అని గుర్తుంచుకో మరియు అందులో ఏదైతే హరామ్ అని ఉందో వాటిని హరామ్ అని గుర్తుంచుకో”.[1]

మరి అలాగే “అహ్మద్” మరియు “తిర్మిజీ”లు వ్రాశారు, “హాకిం” దానిని “హసన్ హదీస్” అని చెప్పి సరైన హదీస్ అని నిర్ధారించారు. “ఇబ్నె మర్దవియ్యహ్” మరియు “బైహఖీ”లు తమ “సునన్” పుస్తకాలలో “అబ్దుల్లాహ్ బిన్ ఉమర్” కథనాన్ని ఉల్లేఖించారు: అబ్దుల్లాహ్ ఇలా అన్నారు: “అన్నీంటి కన్న చివరిలో అవతరించబడిన సూరా, మాయిదహ్ సూరా”.[2]

“అబూ ఉబైదహ్”, “ముహమ్మద్ బిన్ కఅబ్ అల్ ఖుర్తనీ” కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: అతను ఇలా అన్నారు: “మాయిదహ్ సూరా, దైవప్రవక్త‎(స.అ) పై మక్కా మరియు మదీనా మధ్య అతను తన ఒంటేపై ఎక్కి ఉండగా చివరి హజ్జ్(హజ్జతుల్ విదా) సమయంలో అవతరించబడింది, అప్పుడు దాని(ఒంటె) భుజం చీల్చుకుపోయింది అందుకు దైవప్రవక్త‎(స.అ) దాని పై నుండి క్రిందికి దిగి వచ్చారు”.( అల్ దుర్రుల్ మన్సూర్ ఫీ తఫ్సీరిల్ మాసూర్, భాగం3.)

“ఇబ్నె జురైర్”, “రబీ బిన్ అనస్” కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: అతను ఇలా అన్నారు: “దైవప్రవక్త‎(స.అ)పై మాయిదహ్ సూరా అవతరించినప్పుడు అతను హజ్జతుల్ విదా మార్గంలో తమ వాహనం(ఒంటె) పై ఉన్నారు, దాని(సూరా యొక్క) ఒత్తిడి వల్ల ఒంటె కూర్చుండి పోయింది”.[3]

“అబూ ఉబైదహ్”, “జుమ్రహ్ బిన్ హబీబ్” మరియు “అతియ్యహ్ బిన్ అనస్” ఇద్దరి కథనాన్ని ఇలా ఉల్లేఖించారు: వాళ్ళిద్దరు ఇలా అన్నారు: దైవప్రవక్త‎(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “అవతరించబడిన విధానం ప్రకారం మాయిదహ్ అన్నీంటి కన్న చివరి సూరా, అందుకని ఏదైతే అందులో హలాల్ అని ఉందో వాటిని హలాల్ అని మరియు ఏదైతే అందులో హరామ్ అని ఉందో వాటిని హరామ్ అని గుర్తుంచుకో”.[4]

ఇన్ని సాక్ష్యాల తరువాత కూడా వివేకుడు మరియు న్యాయ స్వభావంగలవాడు ఈ ఆయత్, బెఅసత్ యొక్క మొదట్లో అవతరించబడింది అని ఎలా నమ్మగలడు!? ఇది కేవలం దాని అసలు అర్ధాన్ని మార్చడానికి చేసిన పని.
కానీ షియా ముస్లింలు ఇందులో ఎటువంటి వ్యతిరేకత మరియు అభిప్రాయబేధం కలిగిలేరు, మాయిదహ్ సూరాయే చివరిలో అవతరించబడిన సూరా మరి ఈ ఆయత్ وَٱللَّهُ يَعۡصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ దానిని “బల్లిగ్ ఆయత్” అంటారు ఇది జిల్‌హిజ్జ్ మాసం, 18వ తేదీ గురువారం రోజు హజ్జతుల్ విదా తరువాత ఖదీరె ఖుమ్ (ఖుమ్ మైదానం)లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఉత్తరాధికారాన్ని ప్రకటించక ముందు అవతరించబడింది అని షియాలు నమ్ముతారు.

రిఫరెన్స్
1. దుర్రె మన్సూర్, భాగం3, పేజీ3.
2.దుర్రె మన్సూర్, భాగం3, పేజీ3.
3. అల్ దుర్రుల్ మన్సూర్ ఫీ తఫ్సీరిల్ మాసూర్, భాగం3.
4. తఫ్సీరె దుర్రె మన్సూర్, భాగం, 3.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16