ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఆది, 06/27/2021 - 15:41

ఇక్మాల్ ఆయత్ ఎప్పుుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఇక్మాల్ ఆయత్ అనగా
ٱلۡيَوۡمَ أَكۡمَلۡتُ لَكُمۡ دِينَكُمۡ وَأَتۡمَمۡتُ عَلَيۡكُمۡ نِعۡمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ ٱلۡإِسۡلَٰمَ دِينٗا
అనువాదం: ఈ రోజు నేను మా దీన్ ని మీ కొరకు పరిపూర్ణం చేశాను. మీ పై నా అనుగ్రహాన్ని పూర్తి చేశాను. మీ కొరకు ఇస్లాం ధర్మాన్ని ఇష్టానుసారమైనదిగా చేశాను[1]
ఈ ఆయత్ కూడా ఖిలాఫత్‌ పదవికి సంబంధించిన ఆయతే...
“దైవప్రవక్త(స.అ), ‘గదీర్ మైదానం’లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క ఖిలాఫత్ అధికార ప్రకటన తరువాత ఈ ఆయత్ అవతరించబడింది” అని షియా ముస్లింలందరూ ఏకీభవిస్తారు. మరి ఈ విషయాలను పవిత్ర అహ్లెబైత్(అ.స)ల రివాయతులతో వెల్లడిస్తారు. అందుకని షియా ముస్లింలు “ఇమామత్‌”ను ఉసూలె దీన్[2] లో లెక్కిస్తారు.
మరి అలాగే అహ్లెసున్నత్‌ల చాలా ఉలమాలు కూడా ఈ ఆయత్ అవతరించబడడానికి గల కారణం, “గదీరె ఖుమ్”లో హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఖిలాఫత్ ప్రకటన తరువాత అని అంగీకరిస్తారు. ఉదాహారణకు కొందరి ఉలమాల పేర్లు క్రింద వ్రాస్తున్నాను:
తారీఖె దమిష్ఖ్ ................ ఇబ్నె అసాకిర్ .......... భాగం 2, పేజీ75.
మనాఖిబే అలీ(అ.స) ........... ఇబ్నె మగాజీ ........... పేజీ19.
తారీఖె బగ్ధాది ................. ఖతీబె బగ్ధాది .......... భాగం8, పేజీ92.
ఇత్ఖాన్ ........................... సీవ్తీ ...................... భాగం1, పేజీ13.
మనాఖిబ్ ........................ ఖారజ్మి .................. పేజీ 80.
తజ్కిరతుల్ ఖవ్వాస్ ........... సిబ్తె ఇబ్నె జౌజీ ........ పేజీ30.
తఫ్సీర్ ............................. ఇబ్నె కసీర్ .............. భాగం2, పేజీ14.
రూహుల్ మఆని ............... ఆలూసి .................. భాగం6, పేజీ55.
బిదాయహ్ వనిహాయహ్ .... ఇబ్నె కసీరె దమిష్ఖీ .... భాగం3, పేజీ213.
దుర్రె మన్సూర్ ................. సివ్తీ ....................... భాగం3, పేజీ19.
యనాబీవుల్ మువద్దహ్ ..... ఖన్దూజీ హనఫీ ........ పేజీ 115.
షవాహిదుల్ తన్జీల్ .......... హస్కాని ................. భాగం1, పేజీ157.

ఈ హదీసుల వల్ల అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలకు, సహాబీయుల గౌరవాన్ని కాపాడడానికి ఈ ఆయత్‌ను వేరేచోట ఫిట్ చేయవలసిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఒకవేళ వాళ్ళు ఈ ఆయత్ “గదీరె ఖుమ్”లో అవతరించబడింది అని అంగీకరించినట్లైతే, దీన్‌కు సంపూర్ణత్వం ప్రసాదించబడింది ఈ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ (సాన్నిధ్యము) అంశమే అనీ, ముస్లిముల పై అనుగ్రహాలు పూర్తి చేయబడ్డాయి అనీ, ముగ్గురు ఖలీఫాల ఖిలాఫత్ పదవి ఆవిరై ఎగిరి పోయింది అనీ, సహాబీయులు న్యాయమూర్తులు అనే విశ్వాస నావ మునిగిపోయింది అనీ, ఖిలాఫత్ మరియు వాటి పరియాలోచన కేంద్రాలు నాశనం అయ్యాయి అనీ, చాలా ప్రముఖ హదీసులు నీళ్ళలో ఉప్పు కరిగిపోయినట్లు కరిగిపోయాయి అనీ, మతాలు మరియు వాటి పెద్దలు సందేహాలకు గురి అవుతారు అనీ, చాలా రహస్యాల నుండి ముసుగు తీయబడుతుంది అనీ, గాలిలో నిలబెట్టబడిన పెద్ద కట్టడం కూలిపోతుంది అనీ కూడా ఒప్పుకోవలసి వస్తుంది. మరి ఇలాంటి అంగీకారం చాలా కష్టమైనది ఎందుకంటే ఈ అంశం ఒకపెద్ద ఉమ్మత్ యొక్క విశ్వాసానికి సంబంధించింది. ఆ ఉమ్మత్‌కు ఒక చరిత్ర ఉంది, వాళ్ళకు ఉలమాలు ఉన్నారు, వాళ్ళ వద్ద మంచి మంచి రివాయతులూ ఉన్నాయి. అందుకని వాళ్ళు బుఖారీ మరియు ముస్లిం లాంటివాళ్ళను సమర్ధించడంలో నిస్సహాయులు ఎందుకంటే వాళ్ళు ఈ ఆయత్‌ను అరఫా రాత్రి శుక్రవారం రోజు అవతరించబడింది అని రివాయత్‌ను లిఖించారు.

గుర్తుంచుకోండి... మనోవాంఛలకు అనుకూలంగా ఇస్లాం ఆదేశాలను మార్చి ఆచరించడం ఇస్లాం ఆచరణకాదు, అది మనోవాంఛల ఆచరణ అవుతుంది.

రిఫరెన్స్
1. మాయిదహ్ సూరా:5, ఆయత్:3.
2. దీన్ యొక్క మూల అంశాలు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11