అల్లాహ్

గురు, 07/01/2021 - 16:27

అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం మరియు ఆయన గురించి ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులలో...

అల్లాహ్

ఖుర్ఆన్ యొక్క అతి చిన్న అధ్యాయముల నుండి ఒకటి “అల్లాహ్ యొక్క ఏకత్వం”[సూరయే తౌహీద్, నం112], ఐదు శ్లోకాలలో(ఆయత్లలో) అల్లాహ్ స్వభావాన్ని క్లుప్తీకరిస్తుంది: “అనంత కరుణామయుడు, అపార కృపాశీలుడైన అల్లాహ్ పేరుతో, వారికి ఇలా చెప్పు: ఆయన అల్లాహ్ (నిజమైన ఆరాధ్యుడు) ఒక్కడు. అల్లాహ్ నిరపేక్షాపరుడు. (ఏ అక్కరా లేనివాడు). ఆయన (ఎవరినీ) కనలేదు. ఆయన (కూడా) ఎవరికీ పుట్టినవాడు కాడు. ఆయనకు సరిసమానుడు (పోల్చదగిన వాడు) ఎవడూ లేడు.

అల్లాహ్ గురించి మౌలికమైన ఇస్లామీయ బోధనలు, పై వివరించబడిన ఆయతులలో ఉన్నాయి; ఒకే ఒక్క అల్లాహ్ మాత్రమే ఉన్నాడు, ఆయన శాశ్వతమైన, ఏకైక, మరియు ఎటువంటి బంధువు, సృష్టికర్త లేదా ఏ మానవునితోనూ పోలిక లేని వాడు. ప్రవక్తలు అల్లాహ్ యొక్క కొన్ని దైవిక లక్షణాలను పేర్కొన్నారు. ప్రవక్త ఇబ్రాహీమ్ ఇలా అన్నారు: “జీవన్మరణాలను ఇచ్చేవాడు నా ప్రభువు”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్:258]. ఫిర్ఔన్ ను ఎదుర్కొన్నప్పుడు, ప్రవక్త మూసా(అ.స) ఇలా అన్నారు: “ప్రతి వస్తువుకూ దాని ప్రత్యేక రూపును ఇచ్చి, తర్వాత దానికి మార్గాన్ని చూపినవాడే మా ప్రభువు”[సూరయె తాహా, ఆయత్:50]. ఈ రెండు శ్లోకాలు అల్లాహ్‌కు మానవులకు గల సంబంధాన్ని వివరిస్తున్నాయి; అయినప్పటికీ, అల్లాహ్ మానవాళికి తన సంబంధాన్ని మించి విస్తరించి ఉన్నాడు. ఇమామ్ అలీ(అ.స) అల్లాహ్ ను క్రింది పద్ధతిలో వివరించారు:

“అల్లాహ్ కు స్థితిగతుల ద్వార వర్ణించే వ్యక్తి ఆయన ఏకత్వాన్ని అర్థం చేసుకోలేడు, ఆయనను ఉపమానంతో వర్ణించేవ్యక్తి ఆయన యదార్థాన్ని తెలుసుకొనే మార్గం కోల్పోతాడు, ఆయనను దేనితోనైనా పోలించే వ్యక్తి ఆయన యదార్థాన్ని గ్రహించలేడు. ఆయనను ఒక దిక్కున సూచించే మరియు ఆయనను ఊహించే వాడు ఆయన అనవసరతను అర్థం చేసుకోలేడు. తెలిసిన ప్రతిదీ అంతా సృష్టించబడినదే, ఇతర విషయాల వలన ఉనికిలో ఉన్న ప్రతిదీ ఒక కారణం యొక్క ప్రభావం. ఆయన పనిచేస్తాడు, కాని సాధన సహాయంతో కాదు; ఆయన సమస్యలను పరిష్కరిస్తాడు, కానీ ఆలోచనా కార్యకలాపాలతో కాదు; ఆయన ఘనత కలిగివున్నవాడు, కానీ ఆ ఘనత ఒకరి ద్వార పొందినది కాదు. సమయం ఆయనతో పాటు లేదు, మరియు ఉపకరణాల సహాయం ఆయనకు అవసరం లేదు. ఆయన ఉనికీ, అస్తిత్వం సమయానికి ముందు, ఆయన ఉనికి అనుపస్థితికి ముందు, మరియు అతని శాశ్వతత్వం ప్రారంభానికి ముందు. ఆయన భావాలను సృష్టించడం ద్వారా, ఆయన ఎటువంటి భావాలను కలిగిలేడని తెలుస్తుంది. వివిధ విషయాలలో విరుద్ధాల ద్వారా, ఆయన విరుద్ధంగా లేడని తెలుస్తుంది, అంశాల మధ్య సారూప్యతతో ఆయనకు సమానమైనది లేదని తెలుస్తుంది. ఆయన చీకటికి విరుద్ధంగా వెలుగును, స్పష్టమైన వాటికి విరుద్ధంగా అస్పష్టమైన వాటిని, తేమకు విరుద్ధంగా పొడిని మరియు వేడికి విరుద్ధంగా చల్లదనాన్ని ఉంచాడు. ఆయన వ్యతిరేకతగల అసమాన విషయాల మధ్య ప్రేమను ఉత్పత్తి చేస్తాడు... ఆయనను హద్దులు చుట్టుముట్టలేవు లేదా సంఖ్యలు ఆయనను గణించలేవు.  ఉపకరణాలు స్వయాన్ని చుట్టుముట్టి ఉంటాయి, పనిముట్లు తమకు సమానమైన విషయాలను ఎత్తి చూపగలవు... సృష్టికర్త సృష్టితాలపై బుద్ధివివేకాల ద్వార తన అస్తిత్వాన్ని తెలియపరుస్తాడు, మరియు సృష్టితాలు చూపులకు కనబతాయి అన్న విషయం; సృష్టికర్త చూపులకు కనబడడు అన్న విషయాన్ని నిదర్శిస్తుంది... ఆయన ఎవరినీ కనలేదు ఆయన ఒకరికి జన్మించినట్లుగా భావించడానికి. ఆయనకు ఒక హద్దు ఉండడానికై ఆయన ఒకరికి జన్మించబడలేదు. సంతానం లేకపోవడమే ఆయన ఉత్తమత్వానికి నిదర్శనం... ఆయన ఉహాచిత్రానికి వీలుకానివాడు ఎందుకంటే బుద్ధివివేకాలు ఆయనకు చేరలేవు...”[1]

మరో ఉపన్యాసంలో హజ్రత్ ఇమామ్ అలీ[అ.స] అల్లాహ్ ను ఇలా వర్ణించెను: “అల్లాహ్‌ను మంచి మంచి గ్రహణ శక్తులు కూడా అందుకోలేవు, మంచి మంచి మేధాశక్తితో మునిగి కూడా అల్లాహ్ యొక్క యదార్ధాన్ని అన్వేషించలేరు, అల్లాహ్ యొక్క వర్ణన అన్ని విధాలుగా అసాధ్యం, అల్లాహ్ కొరకు సమయాన్ని కూడడం అసాధ్యం, ఆయన యొక్క కాలాన్ని బంధించడం మరియు పరిగణించడం అసాధ్యం”[2]

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్[అ.స] “ముషబ్బహ” అనే వర్గానికి ఖండిస్తూ ఇలా ప్రవచించారు: “మేము మా బుద్ధీజ్ఞానాలతో ఎంత సూక్ష్మంగా(అల్లాహ్‌ను) వర్ణించినా సరే అది మా వలే ఒక సృష్టి అవుతుంది అది మన వైపే తిరిగి వస్తుంది”[3]. అంటే అల్లాహ్ ను ఏ పదం ద్వారా వర్ణించినా సరే అది మా ఆలోచనే అవుతుంది కాని అల్లాహ్ యొక్క యదార్థ అస్తిత్వం కాలేదు.

అల్లాహ్ తన నిత్యత మరియు శాశ్వతత్వం గురించి ఖుర్ఆన్ లో ఇలా వ్యక్తపరిచెను: “భూమండలం పై ఉన్నవారంతా నశించి పోవలసినవారే. ఎప్పటికీ మిగిలి ఉండేది ఘనత, గౌరవం గల నీ ప్రభువు అస్తిత్వం మాత్రమే”[సూరయె రహ్మాన్:26,27].

రిఫరెన్స్
1. నహ్జుల్ బలాగహ్, ఉపన్యాసం186, సయ్యద్ రజీ(ర.అ)
2. నహ్జుల్ బలాగహ్, ఉపన్యాసం01, సయ్యద్ రజీ(ర.అ)
3. కాఫీ, మర్హూమ్ కులైనీ, కితాబుతౌహీద్.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 5 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 20