హజ్రత్ అలీ(అ.స) నిజమైన ఉత్తరాధికారి

బుధ, 09/22/2021 - 16:42

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత వారి ఉత్తరాధికారిగా నియమించబడడానికి కేవలం హజ్రత్ అలీ(అ.స) కే అర్హత ఉంది అని నిరూపిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) మూడు హదీసులు మరియు దాని సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ అలీ(అ.స) నిజమైన ఉత్తరాధికారి

దైవప్రవక్తే(స.అ) స్వయంగా తన పినతండ్రి కుమారుడు హజ్రత్ అలీ(అ.స) ప్రతిష్టతలను చాలా సందర్భాలలో ప్రవచించారు. అతని ప్రత్యేకతలతో అతనిని పరిచయించారు ఉదా:
1. దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: “ఈ(అలీ(అ.స)) నా సోదరుడు, నా వసీ(నిర్వహకుడు), నా తరువాత నా ఖలీఫా అందుకని అతని మాటను వినండి మరియు అతనిని ఆచరించండి”.[1]

2. దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవచన: “(ఓ అలీ(అ.స)) మూసాతో హారూన్‌కి ఉన్న పోలికే నాతో నీకు ఉన్న పోలిక, కాకపోతే నా తరువాత ఇక ప్రవక్త లేడు”.[2]

3. దైవప్రవక్త(స.అ) ప్రవచన: “ఎవరైతే నా వలే జీవించాలని, నా వలే మరణించాలని మరియు శాశ్వతంగా అల్లాహ్ నాకు మాటిచ్చిన ఆ స్వర్గ ఉధ్యానవనంలో ఉండే ఆశ కలిగి ఉన్నారో(వారు) నా తరువాత అలీ(అ.స)ని ఇష్టపడాలి ఎందుకంటే అతను మిమ్మల్ని రుజుమార్గం నుండి తప్పనివ్వరు అవిశ్వాసంలో వెళ్ళనివ్వరు”.[3]

దైవప్రవక్త(స.అ) గారి చరితము చదివేవారికి ఈ మాట తెలుసు “దైవప్రవక్త(స.అ) కేవలం ప్రవచనాలతోనే ఆగ లేదు ఆ ప్రవచనాల పై అమలు చేసి చూపించారు” అని. దైవప్రవక్త(స.అ) తన పూర్తి జీవితకాలంలో హజ్రత్ అలీ(అ.స)పై సహాబీయులలో ఏ ఒక్కరిని కూడా నాయకుడిగా నియమించ లేదు. దీనికి వ్యతిరేకంగా కొందరిని కొందరి పై నాయకుడిగా నియమించారు ఉదా: “జాతుస్సలాసిల్ అను యుధ్ధంలో అబూబక్ర్ మరియు ఉమర్‌పై అమ్ర్ ఇబ్నె ఆస్‌ను నాయకుడిగా నియమించారు”[4] అలాగే సహాబీయులందరి పై(హజ్రత్ అలీ(అ.స) తప్ప) ఒక యువకుడైన “ఉసామా బిన్ జైద్‌”ను తమ మరణం కన్న ముందు నాయకుడిగా నియమించారు కాని హజ్రత్ అలీ(అ.స) ఎప్పుడైన ఎక్కడికైన పంపబడితే దైవప్రవక్త(స.అ) అతనిని అందరి పై నాయకుడిగా నియమించే పంపేవారు. చివరికి ఒకసారి దైవప్రవక్త(స.అ) రెండు సైన్యాలను పంపారు ఒక సైన్యానికి అలీ(అ.స)ని నాయకుడిగా నియమించారు మరియు రెండవ సైన్యానికి “ఖాలిద్ బిన్ వలీద్”ను ఆ తరువాత ఇలా అన్నారు: “మీరిద్దరు వేరు వేరుగా ఉన్నంత వరకు ప్రతీ ఒక్కరు తమ సైన్యానికి నాయకులు కాని ఎప్పుడైతే మీరిద్దరు కలిసి పోతారో అప్పుడు పూర్తి సైన్యానికి అలీ(అ.స)యే నాయకుడు”.

ఈ మాటలన్నీటితో, “దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత హజ్రత్ అలీ(అ.స)యే విశ్వాసులందరి యొక్క వలీ(స్వామి) మరియు ఎవరూ అతని కన్న ఉత్తములు కారు” అనే అభిప్రాయమే సరైనది. కాని అన్నీటి కన్న ఖేదించ దగ్గ విషయం ఏమిటంటే ముస్లిములు(హజ్రత్ అలీ(అ.స)ను ఖలీఫా చేయకుండా) చాలా పెద్ద నష్టాన్ని తమ సొంతం చేసుకుని దాని భారాన్ని మోశారు మరియు ఈనాటికీ మోస్తూనే ఉన్నారు, ఏదైతే నాటారో దాని ఫలితాన్ని భరిస్తున్నారు.

రిఫరెన్స్
1. إِنَ‏ هَذَا أَخِي‏ وَ وَصِيِّي‏ وَ خَلِيفَتِي بَعْدِي‏ فَاسْمَعُوا لَهُ وَ أَطِيعُوا తారీఖె తబరి, భాగం2, పేజీ319. తారీఖె ఇబ్నె అసీర్, భాగం2, పేజీ62.
2. أَنْتَ‏ مِنِّي‏ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ‏ مِنْ‏ مُوسَى‏ إِلَّا أَنَّهُ‏ لَا نَبِيَ‏ بَعْدِي సహీ ముస్లిం, భాగం7, పేజీ120. సహీ బుఖారీ, ఫజాయిలె హజ్రత్ అలీ(అ.స).
3. مَنْ‏ أَرَادَ أَنْ‏ يَحْيَا حَيَاتِي‏ وَ يَمُوتَ‏ مَوتِي وَ يَسْكُنُ جَنَّةَ الْخُلْد الَّتِي وَعَدَنِي رَبِّي فَلْيَتَوَلَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ  فَإِنَّهُ لَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ هُدًى وَ لَنْ يُدْخِلَكُمْ فِي ضَلَالَة ముస్తద్రికుల్ హాకిం, భాగం3, పేజీ128. తబరాని తన పుస్తకం మోజమే కబీర్‌లో కూడా వ్రాశారు.
4. సీరతుల్ హలబియ్యాహ్, తబఖాతె ఇబ్నె సఅద్ అంతే కాదు జాతుస్సలాసిల్ యుద్ధ ప్రస్తావన చేసిన వారు వ్రాశారు.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
11 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10