జౌషనె కబీర్-4

ఆది, 04/17/2022 - 16:40

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 31 నుంచి 40 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-4

21 నుంచి 30 శ్లోకాల కోసం ఈ లింకును క్లిక్ చేయండి https://te.btid.org/node/2131

31. యా అజీజన్ యా యుజామ్, యా లతీఫన్ యా యురామ్, యా ఖయ్యూమన్ లా యనామ్, యా దాయిమన్ లా యఫూత్, యా హయ్యన్ యా యమూత్, యా మలికన్ లా యజూల్, యా బాఖియన్ యా యఫ్నా, యా ఆమిమన్ లా యజ్‌హల్, యా సమదన్ యా యుత్అమ్, యా ఖవియ్యన్ లా యజ్ఉఫ్.

32. అల్లాహుమ్మ అస్అలుక బిస్మిక యా అహదు, యా వాహిదు, యా షాహిదు, య మాజిదు, యా హామిదు, యా రాషిదు, యా బాయిసు, యా వారిసు, యా జార్రు, యా నాఫివు.

33. యా అఅజము మిన్ కుల్లి అజీమ్, యా అక్రమ మిన్ కుల్లి కరీమ్, యా అర్హమ మిన్ కుల్లి రహీమ్, యా అఅలమ మిన్ కుల్లి అలీమ్, యా అహ్కమ మిన్ కుల్లి హకీమ్, యా అఖ్దమ మిన్ కుల్లి ఖదీమ్, యా అక్బర మిన్ కుల్లి కబీర్, యా అల్తఫ మిన్ కుల్లి లతీఫ్, యా అజల్ల మిన్ కుల్లి జలీల్, యా అఅజ్జ మిన్ కుల్లి అజీజ్.

34. యా కరీమస్సఫ్‌హి, యా అజీమల్ మన్ని, యా కసీరల్ ఖైరి, యా ఖదీమల్ ఫజ్లి, యా దాయిమల్ లుత్ఫి, యా లతీఫస్సున్ఇ, యా మునప్ఫిసల్ కర్బి, యా కాషిఫజ్ జుర్రి, యా మాలికల్ ముల్కి, యా ఖాజియల్ హఖ్.

35. యా మన్ హువ ఫీ అఖ్దిహి వఫియ్యున్, యా మన్ హువ ఫీ వఫాయిహి ఖవీయ్యున్, యా మన్ హువ ఫీ ఖువ్వతిహి అలీయ్యున్, యా మన్ హువ ఫీ ఉలువ్విహి ఖరీబున్, యా మన్ హువ ఫీ ఖుర్బిహి లతీఫున్, యా మన్ హువ ఫీ లుత్ఫిహి షరీఫున్, యా మన్ హువ ఫీ షరఫిహి అజీజున్, యా మన్ హువ ఫీ ఇజ్జిహి అజీమున్, యా మన్ హువ ఫీ అజమతిహి మజీదున్, యా మన్ హువ ఫీ మజ్దిహి హమీదున్.

36. అల్లాహుమ్మ అస్అలుక బిస్మిక యా కాఫీ, యా షాఫీ, యా వాఫీ, యా ముఆఫీ, యా హాదీ, యా దాయీ, యా ఖాజీ, యా రాజీ, యా ఆలీ, యా బాఖీ.

37. యా మన్ కుల్లు షైయిన్ ఖాజివున్ లహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ ఖాజివున్ లహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ ఖాషివున్ లహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ కాయినున్ లహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ మౌజూదున్ బిహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ మునీబున్ ఇలైహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ ఖాయిఫున్ మిన్హ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ ఖాయిమున్ బిహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ సాబిరున్ ఇలైహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ యుసబ్బిహు బి హందిహ్, యా మన్ కుల్లు షైయిన్ హాలికున్ ఇల్లా వజ్‌హహు.

38. యా మన్ లా మఫర్ర ఇల్లా ఇలైహ్, యా మన్ లా మఫ్‌జఅ ఇల్లా ఇలైహ్, యా మన్ లా మఖ్‌సద ఇల్లా ఇలైహ్, యా మన్ లా మన్‌జా మిన్హు ఇల్లా ఇలైహ్, యా మన్ లా యుర్‌గబు ఇల్లా ఇలైహ్, యా మన్ లా హౌల వలా ఖువ్వత ఇల్లా బిహ్, యా మన్ లా యుస్తఆను ఇల్లా బిహ్, యా మన్ లా యుతవక్కలు ఇల్లా అలైహి, యా మన్ లా యుర్జా ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుఈదు ఇల్లా హూ.

39. యా ఖైరల్ మర్హూబీన్, యా ఖైరల్ మర్‌గూబీన్, యా ఖైరల్ మత్లూబీన్, యా ఖైరల్ మస్ఊలీన్, యా ఖైరల్ మఖ్‌సూదీన్, యా ఖైరల్ మజ్‌కూరీన్, యా ఖైరల్ మష్కూరీన్, యా ఖైరల్ మహ్బూబీన్, యా ఖైరల్ మద్ఉవ్వీన్, యా ఖైరల్ ముస్‌తఅనిసీన్.

40. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా గాఫిరు, యా సాతిరు, యా ఖాదిరు, యా ఖాహిరు, యా ఫాతిరు, యా కాసిరు, యా జాబిరు, యా జాకిరు, యా నాజిరు, యా నాసిర్.

రిఫరెన్స్
https://www.erfan.ir/mafatih48/دعای-جوشن-کبیر-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 6 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15