జౌషనె కబీర్-7

మంగళ, 04/19/2022 - 15:01

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 61 నుంచి 70 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-7

51 నుంచి 60 శ్లోకాల కోసం ఈ లింకును క్లిక్ చేయండి https://te.btid.org/node/2134

61. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా ఖాలిఖు, యా రాజిఖు, యా నాతిఖు, యా సాదిఖు, యా ఫాలిఖు, యా ఫారిఖు, యా ఫాతిఖు, యా రాతిఖు, యా సాబిఖు, యా సామిఖ్.

62. యా మన్ యుఖల్లిబుల్ లైల వన్నహార్, యా మన్ జఅలజ్ జులుమాతి వల్ అన్వార్, యా మన్ ఖలఖజ్ జిల్ల వల్ హరూర్, యా మన్ సఖ్ఖరష్ షమ్స వల ఖమర్, యా మన్ ఖద్దరల్ ఖైర వష్ షర్ర్, యా మన్ ఖలఖల్ మౌత వల్ హయాత్, యా మన్ లహుల్ ఖల్‌ఖు వల్ అమ్ర్, యా మన్ లమ్ యత్తఖిజ్ సాహిబతన్ వలా వలదా, యా మన్ లైస లహు షరీకున్ ఫిల్ ముల్క్, యా మన్ లమ్ యకున్ లహు వలియ్యున్ మినజ్ జుల్ల్.

63. యా మన్ యఅలము మురాదర్ మురీదీన్, యా మన్ యఅలము జమీరస్ సామితీన్, యా మన్ యస్‌మవు అనీనల్ వాహినీన్, యా మన్ యరా బుకాఅల్ ఖాయిఫీన్, యా మన్ యమ్‌లికు హవాయిజస్ సాయిలీన్, యా మన్ యఖ్‌బలు ఉజ్రత్ తాయిబీన్, యా మన్ లా యుస్‌లిహు అమలల్ ముఫ్సిదీన్, యా మన్ లా యుజీవు అజ్రల్ ముహ్‌సినీన్, యా మన్ లా యబ్ఉదు అన్ ఖులూబిల్ ఆరిఫీన్, యా అజ్‌వదల్ అజ్వదీన్.

64. యా దాయిమల్ బఖాయి, యా సామిఅద్దుఆయి, యా వాసిఅల్ అతాయి, యా గాఫిరల్ ఖతాయి, యా బదీఅస్సమాయి, యా హసనల్ బలాయి, యా జమీలత్ తనాయి, యా ఖదీమస్ సనాయి, యా కసీరల్ వఫాయి, యా షరీఫల్ జజాయి.

65. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా సత్తారు, యా గఫ్ఫారు, యా ఖహ్హారు, యా జబ్బారు, యా సబ్బారు, యా బార్రు, యా ముఖ్తారు, యా ఫత్తాహు, యా నఫ్ఫాహు, యా ముర్తాహ్.

66. యా మన్ ఖలఖనీ వ సవ్వానీ, యా మన్ రజఖనీ వ రబ్బానీ, యా మన్ అత్అమనీ వ సఖానీ, యా మన్ ఖర్రబనీ వ అద్నానీ, యా మన్ అసమనీ వ కఫానీ, యా మన్ హఫిజనీ వ కలానీ, యా మన్ అఅజ్జనీ వ అగ్నానీ, యా మన్ వఫ్ఫఖనీ వ హదానీ, యా మన్ ఆనసనీ వ ఆవానీ, యా మన్ అమాతనీ వ అహ్యానీ.

67. యా మన్ యుహిఖ్ఖుల్ హఖ్ఖ బికలిమాతిహ్, యా మన్ యఖ్‌బలుత్తౌబత అని ఇబాదిహ్, యా మన్ యహూలు బైనల్ మర్ఇ వ ఖల్బిహ్, యా మన్ లా తన్‌ఫఉష్ షిఫాఅతు ఇల్లా బి ఇజ్నిహ్, యా మన్ హువ అఅలము బి మన్ జల్ల అన్ సబీలిహ్, యా మన్ లా ముఅఖ్ఖిబ లిహుక్మిహ్, యా మన్ లా రాద్ద లిఖాయిహ్, యా మనిన్ ఖాద కుల్లు షైయిన్ లి అమ్రిహ్, యా మనిస్సమావాతు మత్‌వియ్యాతున్ బి యమీనిహ్, యా మన్ యుర్‌సిలుర్రియాహ బుష్రన్ బైన యదై రహ్మతిహ్.

68. యా మన్ జఅలల్ అర్జ మిహాదా, యా మన్ జఅలల్ జిబాల ఔతాదా, యా మన్ జఅలష్ షమ్స సిరాజా, యా మన్ జఅలల్ ఖమర నూరా, యా మన్ జఅలల్ లైల లిబాసా, యా మన్ జఅలన్ నహార్ మఆషా, యా మన్ జఅలన్ నౌమ సుబాతా, యా మన్ జఅలస్ సమాఅ బినాఅన్, యా మన్ జఅలల్ అష్‌యాఅ అజ్వాజా, యా మన్ జఅలన్ నహార మిర్‌సాదా.

69. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా సమీవు, యా షఫీవు, యా రఫీవు, యా మనీవు, యా సరీవు, యా బదీవు, యా కబీరు, యా ఖదీరు, యా ఖబీరు, యా ముజీర్.

70. యా హయ్యన్ ఖబ్ల కుల్లి హైయ్య్, యా హయ్యన్ బఅద కుల్లి హైయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ లైస క మిస్లిహి హైయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ లా యుషారికుహు హైయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ లా యహ్‌తాజు ఇలా హయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ యుమీతు కుల్ల హైయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ యర్‌జుఖు కుల్ల హైయ్య్, యా హయ్యన్ లమ్ యరిసిల్ యహాత మిన్ హైయ్య్, యా హయ్యుల్లజీ యుహ్ఇల్ మౌతా, యా హయ్యు యా ఖయ్యూము లా తఅఖుజుహు సినతువ్ వలా నౌమ్.

రిఫరెన్స్
https://www.erfan.ir/mafatih48/دعای-جوشن-کبیر-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 1 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16