జౌషనె కబీర్-8

గురు, 04/21/2022 - 12:53

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 71 నుంచి 80 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-8

61 నుంచి 70 శ్లోకాల కోసం ఈ లింకును క్లిక్ చేయండి https://te.btid.org/node/2135

71. యా మన్ లహు జిక్రున్ యా యున్సా, యా మన్ లహు నూరున్ లా యుత్ఫా, యా మన్ లహు నిఅమున్ లా తుఅద్ద్, యా మన్ లహు ముల్‌కున్ లా యజాల్, యా మన్ లహు తనావున్ లా యుహ్‌సా, యా మన్ లహు జలాలున్ లా యుకయ్యిఫ్, యా మన్ లహు కమాలున్ లా యుద్రక్, యా మన్ లహు ఖజావున్ లా యురద్ద్, యా మన్ లహు సిఫాతున్ లా తుబద్దల్, యా మన్ లహు నుఊతున్ లా తుగయ్యర్.

72. యా రబ్బల్ ఆలమీన్, యా మాలిక యౌమిద్దీన్, యా గాయతత్తాలిబీన్, యా అజ్‌హరల్ లాజీన్, యా ముద్రికల్ హారిబీన్, యా మన్ యుహిబ్బుస్ సాబిరీన్, యా మన్ యుహిబ్బుత్ తవ్వాబీన్, యా మన్ యుహిబ్బుల్ ముతతహ్హిరీన్, యా మన్ యుహిబ్బుల్ ముహ్సినీన్, యా మన్ హువ అఅలము బిల్ ముహ్తదీన్.

73. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా షఫీఖు, యా రఫీఖు, యా హఫీజు, యా ముహీతు, యా ముఖీతు, యా ముగీసు, యా ముఇజ్జు, యా ముబ్దివు, యా ముఈద్.

74. యా మన్ హువ అహదున్ బిలా జిద్ద్, యా మన్ హువ ఫర్‌దున్ బిలా నిద్, యా మన్ హువ సమదున్ బిలా ఐబ్, యా మన్ హువ విత్రున్ బిలా కైఫ్, యా మన్ హువ ఖాజిన్ బిలా హైఫ్, యా మన్ హువ రబ్బున్ బిలా వజీర్, యా మన్ హువ అజీజున్ బిలా జుల్ల్, యా మన్ హువ గనీయ్యున్ బిలా ఫఖ్ర్, యా మన్ హువ మలికున్ బిలా అజ్ల్, యా మన్ హువ మౌసూఫున్ బిలా షబీహ్.

75. యా మన్ జిక్రుహు షరఫున్ లిజ్జాకిరీన్, యా మన్ షుక్రుహు ఫౌజున్ లిష్షాకిరీన్, యా మన్ హందుహు ఇజ్జున్ లిల్ హామిదీన్, యా మన్ తాఅతుహు నజాతున్ లిల్ ముతీఈన్, యా మన్ బాబుహు మఫ్తూహున్ లిత్తాలిబీన్, యా మన్ సబీలుహు వాజిహున్ లిల్ మునీబీన్, యా మన్ ఆయాతుహు బుర్హానున్ లిన్నాజిరీన్, యా మన్ కితాబుహు తజ్కిరతున్ లిల్ ముత్తఖీన్, యా మన్ రిజ్‌ఖుహు ఉమూమున్ లిత్తాయిఈన వల్ ఆసీన్, యా మన్ రహ్మతుహు ఖరీబున్ మినల్ ముహ్సినీన్.

76. యా మన్ తబారకస్ముహ్, యా మన్ తఆలా జద్దుహ్, యా మన్ లా ఇలాహ గైరుహ్, యా మన్ జల్ల తనావుహ్, యా మన్ తఖద్దసత్ అస్మావుహ్, యా మన్ యదూము బఖావుహ్, యా మనిల్ అజమతు బహావుహ్, యా మనిల్ కిబ్రియావు రిదావుహ్, యా మన్ లా తుహ్సా ఆలావుహ్, యా మన్ లా తుఅద్దు నఅమావుహ్.

77. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా ముయీను, యా అమీను, యా ముబీను, యా మతీను, యా మకీను, యా రషీదు, యా హమీదు, యా మజీదు, యా షదీదు, యా షహీద్.

78. యా జల్ అర్షిల్ మజీద్, యా జల్ ఖౌలిస్ సదీద్, యా జల్ ఫిఅలిర్ రషీద్, యా జల్ బత్‌షిష్ షదీద్, యా జల్ వఅది వల్ వఈద్, యా మన్ హువల్ వలియ్యుల్ హమీద్, యా మన్ హువ ఫఆల్లున్ లిమా యురీద్, యా మన్ హువ ఖరీబున్ గైర బయీద్, యా మన్ హువ అలా కుల్లి షైయిన్ షహీద్, యా మన్ హువ లైస బి జల్లామిన్ లిల్ అబీద్.

79. యా మన్ లా షరీక లహు వల వజీర్, యా మన్ లా షబీహ లహు వలా నజీర్, యా ఖాలిఖష్ షమ్సి వల్ ఖమరిల్ మునీర్, యా ముగ్నియల్ బాయిసిల్ ఫఖీర్, యా రాజిఖత్ తిఫ్లిస్సగీర్, యా రాహిమష్ షైఖిల్ కబీర్, యా జాబిరల్ అజ్మిల్ కసీర్, యా ఇస్మతల్ ఖాయిఫిల్ ముస్తజీర్, యా మన్ హువ బి ఇబాదిహి ఖబీరుమ్ బసీర్, యా మన్ హువ అలా కుల్లి షైయిన్ ఖదీర్.

80. యా జల్ జూది వన్నిఅమ్, యా జల్ ఫజ్లి వల్ కరమ్, యా ఖాలిఖల్ లౌహి వల్ ఖలమ్, యా బీరిఅజ్ జర్రి వన్నసమ్, యా జల్ బఅసి వన్నిఖమ్, యా ముల్హిమల్ అరబి వల్ అజమ్, యా కాషిఫజ్ జ్జుర్రి వల్ అలమ్, యా ఆలిమస్సిర్రి వల్ హిమమ్, యా రబ్బల్ బైతిల్ హరమ్, యా మన్ ఖలఖల్ అష్‌యాఅ మినల్ అదమ్.

రిఫరెన్స్
https://www.erfan.ir/mafatih48/دعای-جوشن-کبیر-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13