జౌషనె కబీర్-9

గురు, 04/21/2022 - 13:05

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 81 నుంచి 90 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-9

61 నుంచి 70 శ్లోకాల కోసం ఈ లింకును క్లిక్ చేయండి https://te.btid.org/node/2136

81. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా ఫాయిలు, యా జాయిలు, యా ఖాబిలు, యా కామిలు, యా ఫాజిలు, యా వాసిలు, యా ఆదిలు, యా గాలిబు, యా తాలిబు, యా వాహిబ్.

82. యా మన్ అన్అమ బితౌలిహ్, యా మన్ మన్ అక్రమ బి జూదిహ్, యా మన్ జాద బి లుత్ఫిహ్, యా మన్ తఅజ్జజ బి ఖుద్రతిహ్, యా మన్ ఖద్దర బి హిక్మతిహ్, యా మన్ హకమ బి తద్‌బీరిహ్, యా మన్ దబ్బర బి ఇల్మిహ్, యా మన్ తజావజ బి హిల్మిహ్, యా మన్ దనా ఫీ ఉలువ్విహ్, యా మన్ అలా ఫీ దునువ్విహ్.

83. యా మన్ యఖ్లుఖు మా యషావు, యా మన్ యఫ్అలు మా యషావు, యా మన్ యహ్దీ మన్ యషావు, యా మన్ యుజిల్లు మన్ యషావు, యా మన్ యుఅజ్జిబు మన్ యషావు, యా మన్ యగ్ఫిరు లిమన్ యషావు, యా మన్ యుఇజ్జు మన్ యషావు, యా మన్ యుజిల్లు మన్ యషావు, యా మన్ యుసవ్విరు ఫిల్ అర్హామి మా యషావు, యా మన్ యఖ్తస్సు బి రహ్మతిహి మన్ యషావు.

84. యా మన్ లమ్ యత్తఖిజ్ సాహిబతవ్ వాలా వలదా, యా మన్ జఅల లికుల్లి షైయిన్ ఖద్రా, యా మన్ లా యుష్రికు ఫీ హుక్మిహి అహదా, యా మన్ జఅలల్ మలాయికత రుసులా, యా మన్ జఅల ఫిస్సమాయి బురూజా, యా మన్ జఅలల్ అర్జ ఖరారా, యా మన్ ఖలఖ మినల్ మాయి బషరా, యా మన్ జఅల లికుల్లి షైయిన్ అమదా, యా మన్ అహాత బికుల్లి షైయిన్ ఇల్మా, యా మన్ అహ్సా కుల్ల షైయిన్ అదదా.

85. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా అవ్వలు, యా ఆఖిరు, యా జాహిరు, యా బాతిను, యా బర్రు, యా హఖ్ఖు, యా ఫర్దు, యా విత్రు, యా సమదు, యా సర్మద్.

86. యా ఖైర మఅరూఫిన్ ఉరిఫ్, యా అఫ్జల మఅబూదిన్ ఉబిద్, యా అజల్ల మష్కూరిన్ షుకిర్, యా అఅజ్జ మజ్కూరిన్ జుకిర్, యా అఅలా మహ్మూదిన్ హుమిద్, యా అఖ్దమ మౌజూదిన్ తులిబ్, యా అర్‌ఫఅ మౌసూఫిన్ వుసిఫ్, యా అక్బర మఖ్సూదిన్ ఖుసిద్, యా అక్రమ మస్ఊలిన్ సుయిల్, యా అష్రఫ మహ్బూబిన్ ఉలిమ్.

87. యా హబీబల్ బాకీన్, యా సయ్యిదల్ ముతవక్కిలీన్, యా హాదియల్ మజిల్లీన్, యా వలియ్యల్ మొమినీన్, యా అనీసజ్జాకిరీన్, యా మఫ్‌జఅల్ మల్‌హూఫీన్, యా మున్జియస్ సాదిఖీన్, యా అఖ్దరల్ ఖాదిరీన్, యా అఅలమల్ ఆలమీన్, యా ఇలాహల్ ఖల్‌ఖి అజ్మయీన్.

88. యా మన్ అలా ఫ ఖహర్, యా మన్ మలక ఫ ఖదర్, యా మన్ బతన ఫ ఖబర్, యా మన్ ఉబిద ఫ షకర్, యా మన్ ఉసియ ఫ గఫర్, యా మన్ లా తహ్వీహిల్ ఫికర్, యా మన్ లా యుద్రికుహు బసర్, యా మన్ లా యఖ్‌ఫా అలైహి అసర్, యా రాజిఖల్ బషర్, యా ముఖద్దిర కుల్లి ఖదర్.

89. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా హాఫిజు, యా బారివు, యా జారివు, యా బాజిఖు, యా ఫారిజు, యా ఫాతిహు, యా కాషిఫు, యా జామిను, యా ఆమిరు, యా నాహీ.

90. యా మన్ లా యఅలముల్ గైబ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుస్రిఫుస్ సూఅ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యఖ్లుఖల్ ఖల్‌ఖ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యగ్ఫిరుజ్ జంబ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుతిమ్మున్ నిఅమత ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుఖల్లిబుల్ ఖులూబ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుదబ్బిరుల్ అమ్ర ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యునజ్జిలుల్ గైస ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యబ్‌సుతుర్ రిజ్ఖ ఇల్లా హూ, యా మన్ లా యుహ్ఇల్ మౌతా ఇల్లా హూ.

రిఫరెన్స్
https://www.erfan.ir/mafatih48/دعای-جوشن-کبیر-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
4 + 15 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24