జౌషనె కబీర్-10

గురు, 04/21/2022 - 13:22

దుఆయె జౌషనె కబీర్ యొక్క 91 నుంచి 100 శ్లోకాల తెలుగు ఉచ్చారణ...

జౌషనె కబీర్-10

81 నుంచి 90 శ్లోకాల కోసం ఈ లింకును క్లిక్ చేయండి https://te.btid.org/node/2137

91. యా ముఈనజ్ జుఅఫాయి, యా సాహిబల్ గురబాయి, యా నాసిరల్ ఔలియాయి, యా ఖాహిరల్ అఅదాయి, యా రాఫిఅస్ సమాయి, యా అనీసల్ అస్‌ఫియాయి, యా హబీబల్ అత్‌ఖియాయి, యా కన్‌జల్ ఫుఖరాయి, యా ఇలాహల్ అగ్నియాయి, యా అక్రమల్ కురమాయి.

92. యా కాఫియన్ మిన్ కుల్లి షైయిన్, యా ఖాయిమన్ అలా కుల్లి షైయిన్, యా మన్ లా యుష్‌బిహుహు షైయిన్, యా మన్ లా యజీదు ఫీ ముల్కిహి షైవున్, యా మన్ లా యఖ్‌ఫా అలైహి షైవున్, యా మన్ లా యన్‌ఖుసు మని ఖజాయినిహి షైవున్, యా మన్ లైస కమిస్లిహి షైవున్, యా మన్ లా యఅజుబు అన్ ఇల్మిహి షైవున్, యా మన్ హువ ఖబీరున్ బి కుల్లి షైయిన్, యా మన్ వసిఅత్ రహ్మతుహు కుల్ల షైయిన్.

93. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా ముక్రిము, యా ముత్ఇము, యా మున్ఇము, యా ముఅతీ, యా ముగ్నీ, యా ముఖ్నీ, యా ముఫ్నీ, యా ముహ్యీ, యా ముర్జీ, యా మున్జీ.

94. యా అవ్వల కుల్లి షైయిన్ వ ఆఖిరహ్, యా ఇలాహ కుల్లి షైయిన్ వ మలీకహ్, యా రబ్బ కుల్లి షైయిన్ వ సానిఅహ్, యా బారిఅ కుల్లి షైయిన్ వ ఖాలిఖహ్, యా ఖాబిజ కుల్లి షైయిన్ వ బాసితహ్, యా ముబ్‌దిఅ కుల్లి షైయిన్ వ ముఈదహ్, యా మున్‌షిఅ కుల్లి షైయిన్ వ ముఖద్దిరహ్, యా ముకవ్విన కుల్లి షైయిన్ వ ముహవ్విలహ్, యా ముహ్ఇయ కుల్లి షైయిన్ వ ముమీతహ్, యా ఖాలిఖ కుల్లి షైయిన్ వ వారిసహ్.

95. యా ఖైర జాకిరివ్ వ మజ్కూర్, యా ఖైర షాకిరివ్ వ మష్కూర్, యా ఖైర హామిదివ్ వ మహ్మూద్, యా ఖైర షాహిదివ్ వ మష్‌హూద్, యా ఖైర దాయిన్ వ మద్ఉవ్వ్, యా ఖైర ముజీబివ్ వ ముజాబ్, యా ఖైర ముఅనిసిన్ వ అనీస్, యా ఖైర సాహిబివ్ వ జలీస్, యా ఖైర మఖ్సూదివ్ వ మత్లూబ్, యా ఖైర హబీబివ్ వ మహ్బూబ్.

96. యా మన్ హువ లిమన్ దఆహు ముజీబ్, యా మన్ హువ లిమన్ అతాఅహు హబీబ్, యా మన్ హువ ఇలా మన్ అహబ్బహు ఖరీబ్, యా మన్ హువ బిమనిస్ తహ్‌ఫజహు రఖీబ్, యా మన్ హువ బిమన్ రజాహు కరీమ్, యా మన్ హువ బిమన్ అసాహు హలీమ్, యా మన్ హువ ఫీ అజమతిహి రహీమ్, యా మన్ హువ ఫీ హిక్మతిహి అజీమ్, యా మన్ హువ ఫీ ఇహ్సానిహి ఖదీమ్, యా మన్ హువ బి మన్ అరాదహు అలీమ్.

97. అల్లాహుమ్మ ఇన్నీ అస్అలుక బిస్మిక యా ముసబ్బిబు, యా మురగ్గిబు, యా ముఖల్లిబు, యా ముఅఖ్ఖిబు, యా మురత్తిబు, యా ముఖవ్విఫు, యా ముహజ్జిరు, యా ముజక్కిరు, యా ముసఖ్ఖిరు, యా ముగయ్యిర్.

98. యా మన్ ఇల్ముహు సాబిఖ్, యా మన్ వఅదుహు సాదిఖ్, యా మన్ లుత్హుహు జాహిర్, యా మన్ అమ్రుహు గాలిబ్, యా మన్ కితాబుహు ముహ్కమ్, యా మన్ ఖజావుహు కాయిన్, యా మన్ ఖుర్ఆనుహ్ మజీద్, యా మన్ ముల్కుహు ఖదీమ్, యా మన్ ఫజ్లుహు అమీమ్, యా మన్ అర్షుహు అజీమ్.

99. యా మన్ లా యష్‌గలుహు సమ్ఉన్ అన్ సమ్ఇన్, యా మన్ లా యమ్ నవుహు ఫిఅలున్ అన్ ఫిఅలిన్, యా మన్ లా యుల్‌హీహి ఖౌలున్ అన్ ఖౌలిన్, యా మన్ లా యుగల్లితుహు సుఆలున్ అన్ సుఆలిన్, యా మన్ యహ్‌జుబుహు షైవున్ అన్ షైయిన్, యా మన్ లా యుబ్రిముహు ఇల్‌హాహుల్ ములిహ్హీన్, యా మన్ హువ గాయతు మురాదిల్ మురీదీన్, యా మన్ హువ మంతహా హిమమిల్ ఆరిఫీన్, యా మన్ హువ ముంతహా తలబిత్తాలిబీన్, యా మన్ లా యఖ్ఫా అలైహి జర్రతున్ ఫిల్ ఆలమీన్.

100. యా హలీమన్ లా యఅజల్, యా జవాదన్ లా యబ్‌ఖల్, యా సాదిఖన్ యా యుఖ్‌లిఫ్, యా వహ్హాబన్ యా యమల్ల్, యా ఖాహిరన్ యా యుగ్‌లబ్, యా అజీమన్ లా యూసఫ్, యా అద్లన్ యా యుహీఫ్, యా గనీయ్యన్ లా యఫ్‌తఖిర్, యా కబీరన్ యా యస్‌గర్, యా హాఫిజన్ లా యగ్‌ఫుల్, సుబ్హానక యా లా ఇలాహ ఇల్లా అంత్, అల్ గౌస్ అల్ గౌస్, ఖల్లిస్నా మినన్నారి యా రబ్.

రిఫరెన్స్
https://www.erfan.ir/mafatih48/دعای-جوشن-کبیر-کلیات-مفاتیح-الجنان-با-ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
2 + 0 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18