విజ్ఞానం మరియు ఉలమాల ప్రతిష్టత

బుధ, 05/04/2022 - 12:03

విజ్ఞానం, ఉలమాల మరియు విద్యాభ్యాసం విధిగా నిదర్శిస్తూ ఆయతులు మరియు రివాయతుల వివరణ...

విజ్ఞానం మరియు ఉలమాల ప్రతిష్టత

విజ్ఞానం మరియు ఉలమాల ప్రతిష్టతను మరియు విద్యాభ్యాసాన్ని విధిగా నిదర్శిస్తూ చాలా ఆయతులు మరియు రివాయతులు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. వాటిలో కొన్ని ఇక్కడ వివరించాలనుకుంటున్నాము.

విజ్ఞానం మరియు ఉలమాల ప్రతిష్టత ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో
ఖుర్ఆన్ ఉపదేశం: “అల్లాహ్ దాసులలో జ్ఞాన సంపన్నులు మాత్రమే ఆయనకు భయపడతారు”[సూరయె ఫాతిర్, ఆయత్28]
ఖుర్ఆన్ ఉపదేశం: “చెప్పండి – తెలిసినవారు, తెలియనివారు ఒక్కటేనా? బుద్దిమంతులు మాత్రమే ఉపదేశాన్ని గ్రహిస్తారు”[సూరయె జుమర్, ఆయత్9]
ఖుర్ఆన్ ఉపదేశం: “ప్రజలకు బోధపరచడానికి మేము ఈ ఉపమానాలను ఇస్తున్నాము. అయితే జ్ఞానం కలవారు మాత్రమే వీటిని అర్థం చేసుకోగలుగుతారు”[సూరయె అన్కబూత్, ఆయత్43]
ఖుర్ఆన్ ఉపదేశం: “ఎవరికి విజ్ఞతా వివేచనలు వొసగబడ్డాయో అతనికి ఎన్నో మేళ్లు వొసగబడినట్లే”[సూరయె బఖరహ్, ఆయత్269]

విజ్ఞానం మరియు ఉలమాల ప్రతిష్టత రివాయతుల దృష్టిలో
దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “ఉలమాలు ప్రవక్తల వారసులు”[1]
మరో హదీసులో ఇలా ఉల్లేఖించారు: అల్లాహ్! నా ఖలీఫాలపై దయ చూపించుగాక! కొందరు ఇలా ప్రశ్నించారు: ఓ దైవప్రవక్తా(స.అ)! మీ ఖలీఫాలు ఎవరు? దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా అన్నారు: నా తరువాత వచ్చేవారు, నా హదీసులు మరియు సున్నతులను ఉల్లేఖిస్తారు మరియు వాటిని ప్రజల వద్దకు చేరుస్తారు.[2]
హజ్రత్ సయ్యదుస్సాజిదీన్(అ.స) ఉల్లేఖనం: “ఒకవేళ ప్రజలకు విద్యాభ్యాసంలో ఉన్నదాన్ని తెలుసుకుంటే ఏది ఎంతైనా సరే విద్యాభ్యాసం కోసం వెళతాడు; ఒకవేళ అతడి రక్తం చిందించాల్సిన అవసరం పడినా సరే మరియు సముద్రాల లోతుల్లో వెళ్లాల్సి వచ్చినా సరే”[3]
హజ్రత్ మొహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) ఉల్లేఖనం: “తాను నేర్చుకున్న విద్య పై అమలు చేసే ఆలిమ్ 70 వేల ఆబిద్(ఆరాధనలు చేసేవాడు) కన్నా ప్రతిష్టత గలవాడు”.[4]
హజ్రత్ జాఫరె సాదిఖ్(స.అ) ఉల్లేఖనం: “ఒకవేళ అల్లాహ్ పట్ల జ్ఞానం (నేర్చుకోవడం) యొక్క ప్రతిష్టత ప్రజలకు తెలిస్తే, వాళ్లు ప్రపంచం మరియు అందులో ఉన్న అనుగ్రహాల పై ఆశపడరు, ప్రపంచం వాళ్ల దృష్టిలో తక్కువగా కనిపిస్తుంది... అల్లాహ్ పట్ల జ్ఞానం భయాందోళన సమయంలో సహకారి, ఒంటరితనంలో మిత్రుడు, ప్రతీ చీకటిలో కాంతి, బలహీనుల శక్తి, కష్టాలకు ఉపసమనం”.[కాఫీ, భాగం8, పేదీ248.]
హజ్రత్ ఇమామ్ రిజా(అ.స) తమ పూర్తీకుల ద్వార దైవప్రవక్త(స.అ) నుండి హదీసును ఇలా ఉల్లేఖించారు: ప్రతీ ముస్లిం పై విద్యాభ్యాసం విధి; ఎక్కడ నుండి పొందగలరు అనుకుంటున్నారో అక్కడ నుండి కోరండి. అర్హత గలవారి నుండి నేర్చుకోండి. అల్లాహ్ కోసం చదువుకోవడం ఒక పుణ్య కార్యం; దానిని కోరడం ఆరాధన; దాని కోసం మాట్లాడుకోవడం ప్రభువు స్ర్తోత్రం; దాని పై అమలు అల్లాహ్ మార్గంలో జిహాద్; తెలియని వారికి నేర్పడం సద్ఖా; జ్ఞానం కలిగివున్నవారి వద్దకు చేరుకోవడం అల్లాహ్ సామిప్యం; ఎందుకంటే దాని ద్వార హలాల్ మరియు హరామ్ లు తెలుస్తాయి, దాని ద్వార స్వర్గ మార్గం తెలుస్తుంది. విజ్ఞానం భయాందోళనలో సహకారి; ఒంటరితనంలో మిత్రుడు; ఏకాంతంలో భాషతెలిసినవాడు; అన్ని సందర్భాలలో మార్గదర్శి; శత్రువుల పట్ల ఆయుధం; మిత్రుల ముందు అలంకరణ. విజ్ఞానం కారణంగా, అల్లాహ్ ఒక సమూహ గౌరవాన్ని పెంచుతాడు మరియు అతడిని ప్రజలకు మంచి మార్గం పైపు నడిపించే అనుగ్రహాన్ని ప్రసాదిస్తాడు, అతడి మాటపై నడిచే విధంగా చేస్తాడు. దైవదూతలు అతడి పట్ల ఇష్టాన్ని వ్యక్తం చేస్తారు, అతడి కోసం తమ రెక్కలను పరుస్తారు; పొడితడులన్నీ అతడి కోసం ఇస్తిగ్ఫార్ చేస్తాయి, చివరికి సముద్రపు చేపలు మరియు ఎడరి జీవులు కూడా. విజ్ఞానం ద్వార అజ్ఞాన హృదయాలు ప్రాణం పోసుకుంటాయి, అంతర్ దృష్టి గల కళ్లు వెలుస్తాయి, బలహీన శరీరాలు శక్తివంతంగా మారుతాయి. విజ్ఞానం మనిషిని ఉత్తముల మరియు సజ్జనుల నిలయానికి చేరుస్తుంది మరియు ఇహపరలోకాలలో గొప్ప స్థానానికి. విజ్ఞానం స్మరణ యొక్క పుణ్యం, ఉపవాసం ఉండడంతో సమానం., విద్యాబోధన రాత్రి ఆరాధనతో సమానం. ప్రభువు పట్ల విధేయత మరియు ఆయన ఆరాధన విజ్ఞానం ద్వార జరుగుతాయి, దాని ద్వారానే బంధువుల పట్ల ప్రేమ పెరుగుతుంది, హలాల్ మరియు హరామ్ లు తెలుస్తాయి. విజ్ఞానం నాయకుడు మరియు దాని పై అమలు విధేయత. అల్లాహ్ విజ్ఞానాన్ని మంచి వారికి ప్రసాదిస్తాడు మరియు దుర్మార్గులను దాని నుంచి దూరం చేస్తాడు. అయితే అల్లాహ్ విజ్ఞానం నుండి దూరంగా ఉంచని వారు సంతోషించాలి.[5]  

రిఫరెన్స్
1. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం10, పేజీ135, హదీస్28679., కాఫీ, భాగం1, పేజీ32, హదీస్2.
2. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం2, పేజీ144, హదీస్4.
3. కాఫీ, భాగం1, పేజీ35, హదీస్5.
4. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం2, పేజీ19, హదీస్50 క్రమంలో.
5. బిహారుల్ అన్వార్, భాగం1, పేజీ171, హదీస్24.  

 

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
3 + 3 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12