విలాయత్ ఆయతుల వ్యాఖ్యానం

మంగళ, 11/01/2022 - 05:10

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ ను ఉద్దేశించబడి అవతరించిన ఆయతుల గురించి అహ్లె సున్నత్ ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యాన గ్రంథాలలో...

విలాయత్ ఆయతుల వ్యాఖ్యానం

అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఖుర్ఆన్ వ్యాఖి అయిన తబరీ ఉల్లేఖనం: ఠఇన్నమా వలియ్యుకుముల్లాహు వ రసూలుహ్ ఆయత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ యొక్క విలాయత్(నాయకత్వం) సందర్భంగా అవతరింపబడింది, వారు రుకూలో సద్ఖా(దర్మం) ఇస్తుండగా.[1] ఇదే విషయాన్ని ఇబ్నె అబీ హాతమ్, ఉత్బా ఇబ్నె అబీ హకీమ్ ద్వార ఉల్లేఖించారు...[2]

సలఫీయుల నాయకులైన ఇబ్నె తైమియహ్ అహ్లె సున్నత్ ప్రముఖ ఖుర్ఆన్ వ్యాఖి అయిన తబరీ యొక్క తఫ్సీర్ గ్రంథం గురించి ఇలా అనెను: “తఫ్సీరె తబరీ మరియు తఫ్సీరె ఇబ్నె అబీ హాతమ్ యొక్క ఖుర్ఆన్ తఫ్సీర్ గ్రంథాలు
వ్యాఖ్యానం పరంగా నమ్మదగ్గ గ్రంథాలు”[3]

ఈ రెండు గ్రంథాలలోనూ “ఇన్నమా వలియ్యుకుముల్లాహ్” ఆయత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) విలాయత్ ను సూచిస్తూ అవతరించబడింది అని ఉంది...

ఇబ్లాగ్ ఆయత్

ఇబ్నె అబీహాతమ్, అబూ సయీదె ఖుద్రీ ద్వార ఇలా ఉల్లేఖించెను: ఈ ఆయత్ అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ గురించి అవతరించబడింది...[4]

ఇక్మాల్ ఆయత్

అబూహురైరహ్ ఉల్లేఖనం: గదీరె ఖుమ్ రోజు దైవప్రవక్త(స.అ) అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ చేయి పట్టుకొని “నేను ఎవరెవరికి నాయకుడినో అలీ వారి నాయకుడు” అని ప్రకటించిన తరువాత హజ్రత్ ఉమర్(ర.అ) మీరు నా నాయకులు అని తమ వినయాన్ని చాటుకున్న తరువాత ఇక్మాల్(దీన్ ను సంపూర్ణం చేశాము...) అవతరించబడింది.[5] ప్రముఖ ముహద్దిస్ ఖతీబె బగ్దాదీ ఈ హదీస్ ను రావీయుల క్రమంగా సరైన హదీస్ అని అన్నారు.

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “అలీ ఇమాముల్ ముత్తఖీన్ అలీ ధర్మనిష్ఠగలవారి నాయకులు”[6]

దైవప్రవక్త(స.అ) హజ్రత్ అలీ(ర.అ)తో ఇలా అన్నారు: “నీవు స్ర్తీపురుషులందరి ఇమామ్(నాయకుడి)వి”[7]

దైవప్రవక్త(స.అ) హజ్రత్ అలీ(ర.అ)తో ఇలా అన్నారు: “నేను వెళ్ళిపోయేటప్పుడు నువ్వు నా ఉత్తరాధికారి అయి ఉండడమే సముచితం”[8]

అల్ బానీ సలఫీ ఈ హదీస్ గురించి ఇలా అనెను: హాకిమ్ మరియు జహబీ ఈ రివాయత్ ను సరైనది అని వెల్లడించారు. ఈ హదీస్ రావీయుల క్రమంగా కూడా సరైనది అని అన్నారు.

దైవప్రవక్త(స.అ) హజ్రత్ అలీ(అ.స) గురించి ఇలా అన్నారు: “నిస్సందేహంగా ఇతను నా సోదరుడు, మీ మధ్య నా వసీ నా ఉత్తరాధికారి, అందుకు అతని మాటను వినండి మరియు అతని పట్ల విధేయతగ ఉండండి”[9]

ఈ హదీస్ సరైన హదీస్ అని అహ్లె సున్న ప్రముఖుల నిదర్శించారు.[10]

దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ఉపదేశించారు: “నిస్సందేహముగా మీ మధ్య నా అహ్లెబైత్ ఉపమానం, ప్రవక్త నూస్ యొక్క నౌక లాంటిది, అందులో ఎక్కినవారు విముక్తి పొందుతారు, ఎవరైతే వ్యతిరేకించి ముఖం తిప్పుకుంటారో వారు నాశనమవుతారు”[11]  

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “అరేబీయకు చెందిన ఏ సమూహం అయినా సరే నా అహ్లెబైత్ ను వ్యతిరేకిస్తే, వారు షైతాన్ సైన్యంగా మారుతారు”[12] హాకిమ్ నైషాబూరీ ప్రవచానుసారం ఈ హదీస్ సరైన హదీస్

దైవప్రవక్త(స.అ) ఉల్లేఖనం: “అలీ(ర.అ)ను ఇష్టపడే వారు నన్ను ఇష్టపడినట్లే”[13]

దైవప్రవక్త(స.అ) అలీ(ర.అ)తో ఇలా అన్నారు:  “ఓ అలీ! నీ పట్ల ప్రేమ నా పట్ల ప్రేమ మాదిరి, నీ పట్ల వైరుధ్యం నా పట్ల వైరుధ్యం మాదిరి”[14]

రిఫరెన్స్
1. తఫ్సీరె తబరీ, భాగం10, పేజీ426, హదీస్12214.
2. తఫ్సీరె ఇబ్నె అబీ హాతమ్, భాగం4, పేజీ1162.
3. ఇబ్నె తైమియహ్, మిన్హాజుస్సున్నహ్, భాగం7, పేజీ179.
4. తఫ్సీరె ఇబ్నె అబీహాతమ్, భాగం4, పేజీ1172, హదీస్6609.
5. తారీఖె బగ్దాదీ, భాగం9, పేజీ222.
6. అల్ ముస్తద్రకు అలస్సహీహైన్, భాగం3, పేజీ148.
7. అల్ మనాఖిబ్, ఖారజ్మీ, భాగం61, పేజీ31.
8. అల్ సిల్సిలతు అల్ సహీహ, భాగం5, పేజీ222. అల్ ముస్తద్రక్ అలస్సహీహైన్, భాగం3, పేజీ133.
9. తారీఖె తబరీ, భాగం3, పేజీ321.
10. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం13, పేజీ128, హదీస్36408; హైసమీ మజ్ముఅజ్ జవాయిద్, భాగం8, పేజీ302లో; అల్ హాకిమ్ ముస్తద్రక్ అల్ సహీహైన్, భాగం3, పేజీ132లో.
11. అల్ మోజమ్ అల్ కబీర్, భాగం3, పేజీ38. ఫజాయిల్ అల్ సహాబహ్, భాగం2, పేజీ285. తారీఖె బగ్దాద్, భాగం12, పేజీ91. హిల్యతుల్ ఔలియా, భాగం4, పేజీ306.
12. అల్ ముస్తద్రక్, భాగం3, పేజీ162. అల్ సవాయిఖ్, భాగం2, పేజీ685.
13. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం11, పేజీ622, హదీస్33024.
14. కన్జుల్ ఉమ్మాల్, భాగం11, పేజీ622, హదీస్33023.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
1 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12