ఇమామత్ పరిశోధన-2

శని, 11/05/2022 - 21:24

ఇమామత్ విశ్వాసాన్ని ఏ వర్గం వారు నమ్ముతారు, ఇస్లాం ను ఏ విధంగా విశ్వసించాలి మరియు దానిని అనుసరించాలి అన్న విషయాల పై సంక్షిప్త వివరణ... 

ఇమామత్ పరిశోధన-2

అబ్దుల్లాహ్ ఇబ్నె అబ్బాస్ కథనం: దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: ఖలీఫాలు, నా వారసులు మరియు నా తరువాత అల్లాహ్ మార్గదర్శకులు 12 మంది; వారిలో మొదటివారు నా సోదరుడు మరియు చివరి వారు నా కుమారుడు. ఓ దైవప్రవక్తా(స.అ)! మీ సోదరుడు ఎవరు? అని ప్రశ్నించగా వారు అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్ అన్నారు. మీ కుమారుడు ఎవరూ అని ప్రశ్నించగా వారు అన్యాయాలతో దుర్మార్గాలతో నిండిపోయివున్న ప్రపంచాన్ని న్యాయధర్మాలతో నింపే మహ్దీ అని సమాధానమిచ్చారు.[1]

అబూసయీదె ఖుద్రీ కథనం: దైవప్రవక్త(స.అ) ఇలా ప్రవచించారు: సహాబీయులారా! తెలుసుకోండి నా అహ్లెబైత్ ఉపమానం నూహ్ నౌక వంటిది, వారిని పట్టుకొని ఉండండి; వారు గొప్ప నాయకులు.., వారిని ఆశ్రయించినవారు ఎప్పటికీ మార్గభ్రష్టులు కాలేరు. [2]
అబూ మన్సూర్, అబూసయీదె ఖుద్రీ ద్వార ఇలా ఉల్లేఖించారు: ఓ దైవప్రవక్త(స.అ) మీ తరువాత అయిమ్మహ్(నాయకులు) ఎవరు అని ప్రశ్నించగా వారి ఇలా ఉల్లేఖించారు: నా అహ్లె బైత్ నుండి పన్నెండు మంది [3]

దైవప్రవక్త(స.అ) హదీస్ అనుసారం అహ్లెసున్నత్ వారు 12 ఖలీఫాలను నమ్ముతున్నట్లైతే వారి పేర్లు ఏమిటీ?

దైవప్రవక్త(స.అ) అలీ(అ.స)తో ఇలా అన్నారు: “ఓ అబల్ హసన్! నిస్సందేహంగా నా తరువాత పన్నెండు నాయకులు... ఓ అలీ(అ.స) నువ్వు ఆ 12 నాయకుల నుండి మొదటి నాయకుడివి, ఆ తరువాత నీ మరణించే సమయంలో నా కుమారుడు హసన్ ను, అతడు హుసైన్ ను, అతడు సయ్యదుల్ ఆబెదీన్ ను, అతడు ముహమ్మద్ బాఖిర్ ను, అతడు మూసా అల్ కాజిమ్ ను, అతడు అలీ అల్ రిజా ను, అతడు ముహమ్మద్ అల్ తఖీను, అతడు అలీ అన్ నఖీ ను, అతడు హసన్ అల్ ఫాజిల్ ను, అతడు తన కుమారుడు ముహమ్మద్ ఖలీఫాగా నియమించండి.[4]  

అంటే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క పన్నెండు మంది ఉత్తరాధి కారుల హదీస్ మరియు ఆ పన్నెండు మంది ఉత్తరాధికారుల పేర్గను వివరించే హదీస్ అహ్లె సున్నత్ వారి హదీస్ గ్రంథాలలో ఉంది అని తెలిసింది. కాని వారి నిజ జీవితాన్ని పరిశీలించినట్లైతే వారు దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత ఆ పన్నెండు మంది ఖలీఫాలు మరియు ఉత్తరాధికారులను అనుసరించకుండా వేరెవరినో తన ఖలీఫాలుగా నియమించుకొని వారిని అనుచరించడం మొదలు పెట్టారు. నిజానికి వారు కూడా ఆ పన్నెండు మంది ఖలీఫాలను అనుసరించినట్లైతే ఈ రోజు ఇస్లాం ప్రపంచం మరో విధంగా ఉండేది. చాలా మంది ఈ పన్నెండు ఖలీఫాల హదీస్ ను పరిశోధిస్తూ పరిశోధిస్తూ షియా వర్గానికి చేరి షియా వర్గాన్ని పరిశోధించి షియా నమ్మకమే నిజమైన నమ్మకం మరియు దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సున్నత్ కు నిజమైన నిదర్శనం అని షియా లుగా మారారు.

మరి ఇప్పటికీ పరిశోధన ద్వారాలు తెరిచే ఉన్నాయి. ఇప్పటికీ మించిపోయింది లేదు. వివేకంగా ఆలోచించి నిజమైన ముస్లిం అయి ఉంటే మీరు నమ్ముతున్న ఇస్లాం విశ్వాసాలు మన పూర్వీకుల విశ్వాసాలా? లేక అల్లాహ్ తరపు నుండి దైవప్రవక్త(స.అ) చేత అవతరింపబడిన సత్యధర్మం ఇస్లాం యొక్క ఆదేశాలా? అన్న విషయాన్ని గ్రహించాలి, ఆ తరువాత దాని గురించి పరిశోధించాలి అప్పుడు ఇస్లాం యొక్క యదార్థం, దాని విలువ మరియు దాని స్వచ్చత తెలుస్తాయి.

తండ్రి సంపాదించి పెడితే పిల్లలకు డబ్బు విలువ ఉండదు అలాగే మనం ఇస్లాం గురించి తెలుసుకోకుండా మన తల్లి దండ్రులు మరియు పూర్వీకులు ముస్లిములు అందుకే మనం కూడా ముస్లిములు అని బ్రతుకున్నాము., ఇస్లాం ధర్మ సందేశాలను తెలుసుకోము, నమాజులను చదవము, ఖుమ్స్ మరియు జకాత్ లు చెల్లించము, రమజాన్ మాసంలో ఉపవాసాలు ఉండము, ఇస్లాం మరియు దాని ప్రాముఖ్యత మన దృష్టిలో ఉండదు ఎందుకంటే మనం ఇస్లాం ను అర్ధం చేసుకోలేదు.

కేవలం మనకు తెలిసిన ఇస్లాం ఏమిటంటే., ప్రతిరోజు చర్యలలో సలామ్ చేయడం, వారం వారం నమాజె జుమా చదవడం, రమజాన్ మాసంలో ఉపవాసం ఉన్నా లేకపోయినా సాయంత్రం మాత్రం పీకల దాక మెక్కడం రాత్రుళ్లు హోటల్లలో గడిపేయడం, రమజాన్ మరియు బక్రీద్ పండగలకు కొత్త బట్టలు వేసుకొని టోపి పెట్టుకొని ఈద్ గాహ్ కు వెళ్లి ఈద్ నమాజ్ చదివేయడం, అంతే...  

ఇస్లాం మన నుండి ఇదేనా కోరేది? ఒక్క సారి ఆలోచించండి. దైవప్రవక్త(స.అ) మన నుండి ఏమి కోరారు మనమేంచేస్తున్నాము... ఇప్పటికీ మించిదిపోయింది లేదు.      

రిఫరెన్స్
1. యనాబీవుల్ మువద్దహ్, ఖందూజీ, పేజీ443.
2. యనాబీవుల్ మువద్దహ్, ఖందూజీ, పేజీ442.
3. యనాబీవుల్ మువద్దహ్, ఖందూజీ, పేజీ440-442.
4. అల్ గైబహ్, షేఖ్ తూసీ, పేజీ150-151, హదీస్111.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
9 + 4 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12