దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్

శుక్ర, 04/14/2023 - 14:30

రమజాన్ మాసం యొక్క షబె ఖద్ర్ లో చదవ వలసిన దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్ యొక్క తెలుగు ఉచ్చారణ...

దుఆ-ఎ-మకారిముల్ అఖ్లాఖ్

1. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ బల్లిగ్ బిఈమానీ అక్మలల్ ఈమాని, వజ్‌అల్ యఖీనీ అఫ్‌ద(ౙ)లల్ యఖీన్, వన్‌తహి బినియ్యతీ ఇలా అహ్సనిన్ నియ్యాత్, వ బిఅమలీ ఇలా అహ్సనిల్ అఅమాల్.

2. అల్లాహుమ్మ వఫ్పిర్ బి లుత్ఫిక నియ్యతీ, వ సహ్హిహ్ బిమా ఇందక యఖీనీ, వస్‌తస్‌లిహ్ బి ఖుద్రతిక మా ఫసద మిన్నీ.

3. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వక్‌ఫినీ మా యష్‌గలునిల్ ఇహ్తిమాము బిహ్, వస్‌తఅమిల్‌నీ బిమా తస్అలునీ గదన్ అన్‌హు, వస్తఫ్‌రిగ్ అయ్యామీ ఫీమా ఖలఖ్‌తనీ లహ్, వ అగ్‌నినీ వ ఔసిఅ అలయ్య ఫీ రిౙ్ ఖిక్, వ లా తఫ్‌తిన్నీ బిన్ నౙర్, వ అఇజ్జనీ వలా తబ్‌తలియన్నీ బిల్ కిబ్రి, వ అబ్బిద్‌నీ లక వలా తుఫ్‌సిద్ ఇబాదతీ బిల్ ఉజ్‌బి, వ అజ్రి లిన్నాసి అలా యదియల్ ఖైర వలా తమ్‌హఖ్‌హు బిల్ మన్ని, వ హబ్ లీ మఆలియల్ అఖ్లాఖ్, వఅసిమ్‌నీ మినల్ ఫఖ్రి.

4. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వలా తర్‌ఫఅనీ ఫిన్నాసి దరజతన్ ఇల్లా హతత్‌తనీ ఇంద నఫ్సీ మిత్(స్)లహా, వలా తుహ్‌దిస్ లీ ఇౙ్జన్ జాహిరన్ ఇల్లా అహ్‌దస్‌త లీ ౙిల్లతన్ బాతినతన్ ఇంద నఫ్సీ బి ఖదరిహా.

5. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలి ముహమ్మద్, వ మత్తిఅనీ బి హుదన్ సాలిహిన్ లా అస్తబ్దిలు బిహ్, వ తరీఖతి హఖ్ఖిన్ లా అౙీగు అన్‌హా, వ నియ్యతి రుష్‌దిన్ లా అషుక్కు ఫీహా, వ అమ్మిర్‌నీ మా కాన ఉమ్రీ బిౙ్లతన్ ఫీ తాఅతిక్, ఫఇౙా కాన ఉమ్రీ మర్‌తఅన్ లిష్ షైతాని ఫఖ్ బిద్(ౙ్)నీ ఇలైక ఖబ్ల అన్ యస్‌బిఖ మఖ్‌తుక ఇలయ్య, ఔ యస్‌తహ్‌కిమ గద(ౙ)బుక అల్లయ్య.

6. అల్లాహుమ్మ లా తదఅ ఖస్లతన్ తుఆబు మిన్నీ ఇల్లా అస్‌లహ్‌తహా, వలా ఆఇబతన్ ఉవన్నబు బిహా ఇల్లా హస్సన్తహా, వలా ఉక్రూమతన్ ఫియ్య నాఖిసతన్ ఇల్లా అత్‌మమ్‌తహా.

7. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలి ముహమ్మద్, వ అబ్‌దిల్‌నీ మిన్ బిగ్ౙతి అహ్లిష్ షనానిల్ మహబ్బత, వ మిన్ హసది అహ్లిల్ బగ్‌యిల్ మవద్దత, వ మిన్ ౙిన్నతి అహ్లిస్ సలాహిత్(స్) తిఖత, వ మిన్ అదావతిల్ అద్ నైనల్ వలాయత, వ మిన్ ఉఖూఖి ౙవిల్ అర్హామిల్ ముబర్రత, వ మిన్ ఖిౙ్లానిల్ అఖ్రబీనన్ నుస్రత, వ మిన్ హుబ్బిల్ ముదారీన తస్‌హీహల్ మిఖతి, వ మిన్ రద్దిల్ ములాబిసీన కరమల్ ఇష్రతి, వ మిన్ మరారతి ఖౌఫిౙ్ ౙాలిమీన హలావత అమనతిల్ అమనహ్.

8. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వజ్అల్ లీ యదన్ అలా మన్ ౙలమనీ, వ లిసానన్ అలా మన్ ఖాసమనీ, వ ౙఫరన్ బిమన్ ఆనదనీ, వహబ్ లీ మక్‌రన్ అలా మన్ కాయదనీ, వ ఖుద్రతన్ అలా మనిౙ్ తహదనీ, వ తక్ౙీబన్ లిమన్ ఖసబనీ, వ సలామతన్ మిమ్మన్ తవఅదనీ, వ వఫ్పిఖ్నీ లితాఅతి మన్ సద్దదనీ, వ ముతాబఅతి మన్ అర్షదనీ.

9. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ సద్దిద్‌నీ లి అన్ ఉఆరిౙ మన్ గష్షనీ బిన్ నుస్‌హి, వ అజ్ౙియ మన్ హజరనీ బిల్ బిర్రి, వ ఉసీబ మన్ హరమనీ బిల్ బౙ్లి, వ ఉకాఫియ మన్ ఖతఅనీ బిస్సిలతి, వ ఉఖాలిఫ మనిగ్ తాబనీ ఇలా హుస్నిౙ్ ౙిక్రి, వ అన్ అషకురల్ హసనత, వ ఉగ్ౙియ అనిస్ సయ్యిఆతి.

10. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ హల్లినీ బి హిల్యతిస్ సాలిహీన్, వ అల్‌బిస్నీ ౙీనతల్ ముత్తఖీన్, ఫీ బస్తిల్ అద్లి, వ కౙ్మిల్ గైౙి, వ ఇత్‌ఫాఇన్ నాయిరతి, వ ౙమ్మి అహ్లిల్ ఫుర్ఖతి, వ ఇస్లాహి ౙాతిల్ బైన్, వ ఇఫ్‌షాఇల్ ఆరిఫతి, వ సత్రిల్ ఆఇబతి, వ లీనిల్ అరీకతి, వ ఖఫ్ౙిల్ జనాహి, వ హుస్నిస్ సీరతి, వ సుకూనిర్ రీహి, వ తీబిల్ ముఖాలఖతి, వస్సబ్‌ఖి ఇలా ఫదీ(ౙీ)లతి, వ ఈసారిత్ తఫౙ్జులి, వ తర్కిత్ తఅయీర్, వల్ ఇఫ్ౙాలి అలా గైరిల్ ముస్తహిఖ్ఖ్, వల్ ఖౌలి బిల్ హఖ్ఖి వ ఇన్ అౙ్జ, వస్‌తిఖ్‌లాలిల్ ఖైరి వ ఇన్ కసుర మిన్ ఖౌలీ వ ఫిఅలీ, వస్తిక్‌తా(సా)రిష్ షర్రి వ ఇన్ ఖల్ల మిన్ ఖౌలీ వ ఫిఅలీ, వ అక్మిల్ ౙాలిక లీ బి దవామిత్ తాఅతి, వ లుౙూమిల్ జమాఅతి, వ రఫ్‌ది(ౙి) అహ్లిల్ బిదఇ, వల్ ముస్తఅమిలిర్ రఅయిల్ ముఖ్‌తరఇ.

11. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వజ్అల్ ఔసఅ సిౙ్ ఖిక అలయ్య ఇౙా కబిర్తు, వ అఖ్వ ఖువ్వతిక ఫియ్య ఇౙా నసిబ్తు, వలా తబ్‌తలియన్నీ బిల్ కసలి అన్ ఇబాదతిక్, వలల్ అమా అన్ సబీలిక్, వలా బిత్ తఅర్రుది(ౙి) లి ఖిలాఫి మహబ్బతిక్, వలా ముజామఅతి మన్ తఫర్రఖ అన్క, వలా ముఫారఖతి మనిజ్‌తమఅ ఇలైక్.

12. అల్లాహుమ్మజ్ అల్నీ ఉసూలు బిక ఇందౙ్ ౙరూరతి, వ అస్అలుక ఇందల్ హాజతి, వ అతౙర్రఉ ఇలైక ఇందల్ మస్కనతి, వలా తఫ్‌తిన్నీ బిల్ ఇస్తిఆనతి బి గైరిక ఇౙద్(ౙ్)తురిర్తు, వల బిల్ ఖుషూఇ లి సుఆలి గైరిక ఇౙాఫ్ తఖర్తు, వల బిత్తద(ౙ)ర్రుఇ ఇలా మన్ దూనక ఇౙా రహిబ్తు, ఫఅస్తహిఖ్ఖ బిౙాలిక ఖిౙ్లానక వ మన్అక వ ఇఅరాద(ౙ)క, యా అర్హమర్రాహిమీన్.

13.  అల్లాహుమ్మజ్ మా యుల్‌ఖీష్ షైతాను ఫీ రూఈ మినత్ తమన్నీ వత్తౙన్నీ వల్ హసది ౙిక్రన్ లి అౙమతిక్, వ తఫక్కురన్ ఫీ ఖుద్రతిక్, వ తద్బీరన్ అలా అదువ్విక్, వ మా అజ్ర అలా లిసానీ మిన్ లఫ్ౙితి ఫుహ్‌షిన్ ఔ హుజ్రిన్ ఔ షత్‌మి ఇర్‌ది(ౙి)న్ ఔ షహాదతి బాతిలిన్ అవిగ్‌తియాబి మూఅమినిన్ గాఇబిన్ ఔ సబ్బి హాది(ౙి)రిన్ వ మా అష్‌బహ ౙాలిక నుత్‌ఖన్ బిల్ హంది లక్, వ ఇగ్రాఖన్ ఫీత్(స్) త(స)నాఇ అలైక, వ ౙహాబన్ ఫీ తమ్‌జీదిక్, వ షుక్రన్ లి నిఅమతిక్, వఅతిరాఫన్ బి ఇహ్సానిక్, వ ఇహ్సాఅన్ లి మిననిక్.

14. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వలా ఉౙ్లిమన్న వ అంతల్ ఖాదిరు అలల్ ఖబ్‌ది(ౙి) మిన్నీ, వలా అౙిల్లన్న వ ఖద్ అమ్‌కనత్‌క హిదాయతీ, వ లా అఫ్తఖిరన్న వ మిన్ ఇందిక ఉస్ఈ, వలా అత్‌గయన్న వ మిన్ ఇందిక ఉజ్దీ.

15. అల్లాహుమ్మ ఇలా మగ్ఫిరతిక వఫద్‌తు, వ ఇలా అఫ్విక ఖసద్తు, వ ఇలా తజావుౙికష్ తఖ్‌తు, వ బి ఫద్(ౙ్)లిక వతి(సి)ఖ్తు, వ లైస ఇందీ మా యూజిబు లీ మగ్ఫిరతక్, వలా ఫీ అమలీ మా అస్తహిఖ్ఖు బిహి అఫ్వక్, వ మాలి బఅద అన్ హకమ్‌తు అలా నఫ్సీ ఇల్లా ఫజ్లుక్, ఫ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహి, వ తఫౙ్జల్ అలయ్య.

16. అల్లాహుమ్మ వ అన్తిఖ్నీ బిల్ హుదా, వ అల్ హిమ్‌నిత్ తఖ్వా, వ వఫ్ఫిఖ్నీ లల్లతీ హియ అౙ్కా, వస్ తఅమిల్నీ బిమా హువ అర్ౙ్జ.

17. అల్లాహుమ్మ అస్అలుక బిత్ తరీఖతిల్ ముత్(స్)లా, వజ్ అల్నీ అలా మిల్లతిక అమూతు వ అహ్యా.

18. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ మత్తఅనీ బిల్ ఇఖ్తిసాది, వజ్అల్నీ మిన్ అహ్లిస్ సదాది, వ మిన్ అదిల్లతిర్ రషాది, వ మిన్ సాలిహిల్ ఇబాది, వర్ౙుఖ్నీ ఫౌౙల్ మిఆది, వ సలామతల్ మిర్సాద్.

19. అల్లాహుమ్మ ఖుౙ్ లి నఫ్సిక మిన్ నఫ్సీ మా యుఖల్లిసుహా, వ అబ్‌ఖి లి నఫ్సీ మిన్ నఫ్సీ మా యుస్‌లిహుహా, ఫ ఇన్న నఫ్సీ హాలికతున్ ఔ తఅసిమహా.

20. అల్లాహుమ్మ అంత ఉద్దతీ ఇన్ హౙిన్తు, వ అంత మున్తజఈ ఇన్ హురిమ్తు, వ బికస్‌తిగాత(స)తీ ఇన్ కరిత్(స్)తు, వ ఇందక మిమ్మా ఫాత ఖలఫున్, వ లిమా ఫసద సలాహున్, వ ఫీమా అన్కర్త తగ్ఈరున్, ఫమ్‌నున్ అలయ్య ఖబ్లల్ బలాఇ బిల్ ఆఫియతి, వ ఖబ్లత్ తలబి బిల్ జిదతి, వ ఖబ్లద్(ౙ్)ద(ౙ)లాలి బిర్రషాది, వక్‌ఫీనీ మఊనత మఅర్రతిల్ ఇబాది, వ హబ్ లీ అమ్న యౌమిల్ మఆద్, వమ్‌నిహ్నీ హుస్నల్ ఇర్షాద్.

21. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వద్రఅ అన్నీ బి లుత్ఫిక్, వగ్ౙునీ బి నిఅమతిక్, వ అస్‌లిహ్‌నీ బి కరమిక్, వ దావినీ బి సున్ఇక్, వ అౙిల్లనీ ఫీ ౙరాక్, వ జల్లల్నీ రిౙాక్, వ వఫ్ఫిఖ్నీ ఇౙష్ తకలత్ అలయ్యల్ ఉమూరు లి అహ్‌దాహా, వ ఇౙా తషాబహతిల్ అఅమాలు లి అౙ్కాహా, వ ఇౙా తనాఖౙతిల్ మిలలు లి ఇర్‌దా(ౙా)హా.

22. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ తవ్విజ్‌నీ బిల్ కిఫాయతి, వ సుమ్‌నీ హుస్నల్ విలాయతి, వహబ్ లీ సిద్‌ఖల్ హిదాయతి, వలా తఫ్‌తిన్నీ బిస్సఅతి, వమ్‌నిహ్‌నీ హుస్నద్దఅతి, వలా తజ్అల్ ఐషీ కద్దన్ కద్దా, వలా తరుద్ద దుఆఈ అలయ్య రద్దా, ఫఇన్నీ లా అజ్అలు లక ౙిద్దా, వలా అద్ఊ మఅక నిద్దా.

23. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వమ్ నఅనీ మినస్ సరఫ్, వ హస్సిన్ రిౙ్ఖీ మినత్ తలఫ్, వ వఫ్పిర్ మలకతీ బిల్ బరకతి ఫీహ్, వ అసిబ్ బీ సబీలల్ హిదాయతి లిల్ బిర్రి ఫీమా ఉన్‌ఫిఖు మిన్‌హు.

24. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వక్‌ఫినీ మఊనతల్ ఇక్తిసాబ్, వర్ౙుఖ్‌నీ మిన్ గైరిహ్ తిసాబిన్, ఫలా అష్‌తగిల అన్ ఇబాదతిక బిత్తలబి, వ లా అహ్తమిల ఇస్ర తబిఆతిల్ మక్‌సబ్.

25. అల్లాహుమ్మ ఫ అత్‌లిబ్‌నీ బి ఖుద్రతిక మా అత్‌లుబు వ అజిర్నీ బి ఇౙ్జతిక మిమ్మా అర్‌హబ్.

26. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వ సున్ వజ్‌హీ బిల్ యసార్, వలా తబ్‌తౙిల్ జాహీ బిల్ ఇఖ్ తారి ఫఅస్తర్‌ౙిఖ అహ్ల రిౙ్ఖిక్, వ అస్తఅతియ షిరార ఖల్ఖిక్, ఫ అఫ్‌తతిన బి హంది మన్ అఅతానీ, వ ఉబ్‌తల బి ౙిమ్మి మన్ మనఅనీ, వ అంత మిన్ దూనిహిమ్ వలియ్యుల్ ఇఅతాఇ వల్ మనఇ.

27. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, వర్‌ౙుఖ్‌నీ సిహ్హతన్ ఫీ ఇబాదతిన్, వ ఫరాగన్ ఫీ ౙహాదతిన్, వ ఇల్మన్ ఫీస్ తిఅమాలిన్, వ వరఅన్ ఫీ ఇజ్మాలిన్.

28. అల్లాహుమ్మఖ్ తిమ్ బి అఫ్‌విక అజలీ, వ హఖ్ఖిఖ్ ఫీ రజాయి రహ్మతిక అమలీ, వ సహ్హిల్ ఇలా బులూగి రిౙాక సుబులీ, వ హస్సిన్ ఫీ జమీఇ అహ్వాలీ అమలీ.

29. అల్లాహుమ్మ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ అలిహ్, వ నబ్బిహ్‌నీ లి ౙిక్రిక ఫీ ఔఖాతిల్ గఫ్లతి, వస్‌తఅమిల్‌నీ బి తాఅతిక ఫీ అయ్యామిల్ ముహ్‌లతి, వన్‌హజ్ లీ ఇలా మహబ్బతిక సబీలన్ సహ్లతిన్, అక్‌మిల్ లీ బిహా ఖైరద్ దునియా వల్ ఆఖిరహ్.

30. అల్లాహుమ్మ వ సొల్లి అలా ముహమ్మదివ్ వ ఆలిహ్, క అఫ్‌ద(ౙ)లి మా సొల్లైత అలా అహదిన్ మిన్ ఖల్‌ఖిక ఖబ్లహ్, వ అంత ముసొల్లిన్ అలా అహదిన్ బఅదహ్, వ ఆతినా ఫిద్దునియా హసనతన్ వ ఫిల్ ఆఖిరతి హసనహ్, వ ఖినీ బి రహ్మతిక అౙాబన్ నార్.

రిఫరెన్స్
https://erfan.ir/farsi/sahifeh20/10011/دعای-20-دعا-در-مکارم-اخلاق-و-اعمال-پسندیده(ترجمه-استاد-حسین-انصاریان

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
8 + 12 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7