ముబాహలహ్

మంగళ, 09/04/2018 - 15:13

.ముబాహలహ్ అనగా ఇద్దరు వ్యక్తులు ఒకరినొకరు దూషించటం. మతపరమైన ఒక ముఖ్యఅంశం పై సభాషణ కోసం ఒకచోట చేరి అల్లాహ్ ముందు అసత్యులను అప్రతిష్టకు గురి చేయమని వేడుకోవడం.

ముబాహలహ్

అల్లాహ్ ఖుర్ఆన్ లో ఇలా ప్రవచించెను: “కనుక నీ వద్దకు (హజ్రత్ ఈసా గురించి) జ్ఞానం వచ్చిన తరువాత కూడా నీతో ఎవరయినా ఈ విషయంలో వాదనకు దిగితే వారితో స్పష్టంగా ఇలా చెప్పేయి: “రండి! మీరు మీ కుమారులనూ మరియు మేము మా కుమారులను, మీరు మీ స్త్రీలను మరియు మేము మా స్త్రీలను, మీరు మీ నఫ్స్ లనూ మరియు మేము మా నఫ్స్ లను పిలుద్దాం. ఆ తర్వాత – ‘అబద్ధాలు చెప్పేవారిపై అల్లాహ్ శాపం పడుగాక’ అని దీనాతిదీనంగా ప్రార్థిద్దాము”
ఖుర్ఆన్ వ్యాఖ్యుల ఉల్లేఖనం: ఈ ఆయత్ మరియు దీని కన్న ముందు ఆయత్లు “నజ్రాన్”కు సంబంధించిన ఒక సమూహం గురించి అవతరించబడింది. వారు దైవప్రవక్త[స.అ] వద్దకు వచ్చి ఇలా అన్నారు: “మీరు ఎప్పుడైనా తండ్రి లేకుండా బిడ్డ పుట్టడాన్ని చూశారా?” అప్పుడు ఈ ఆయత్ “అల్లాహ్ దృష్టిలో ఈసా ఉపమానం ఆదం ఉపమానాన్ని పోలినదే”[ఆలి ఇమ్రాన్..59] అవతరించబడింది. ఆ తరువాత ఎప్పుడైతే దైవప్రవక్త[స.అ] వారిని ముబాహలహ్ చేద్దామని ఆహ్వానించారో వారు రేపటి వరకు గడవు ఇమ్మని కోరారు. తిరిగి వెళ్ళి ‘నజ్రాన్’ యొక్క పెద్ద పండితుడికి చెబితే అతడు ఇలా అన్నాడు: “రేపు మీరు ముహమ్మద్[అ.స]ను చూడండి, ఒకవేళ అతను తన కుమారులతో, కుటుంబసభ్యులతో ముబాహలహ్ కోసం వస్తే అతనితో ముబాహలహ్ చేయకండి, మరి ఒకవేళ అనుచరులతో పాటు వస్తే అతనితో మబాహలహ్ చేయండి”
మరుసటి రోజు అహ్లెబైత్ ఇలా వస్తునారు; దైవప్రవక్త[అ.స] ఒక చేతితో అలీ[అ.స] చేయి పట్టుకుని ఉన్నారు. వారి ముందు ముందు హసన్ మరియు హసైన్[అ.స]లు నడుస్తున్నారు, ఫాతెమా[స.అ] వారి వెనకాల నడుస్తున్నారు. క్రైస్తవులు కూడా బయటకు వచ్చారు, వారి పెద్ద పండితుడు ముందు ముందు నడుస్తున్నాడు దైవప్రవక్త[అ.స] కొందరితో పాటు వస్తుండగా చూసి వారి గురించి ప్రశ్నించాడు. అతడికి “ఇతడు వారి పినతండ్రి కుమారుడు మరియు అల్లుడు, సృష్టితాలలోనే అతి ప్రియమైనవాడు. మరి ఆ ఇద్దరు కుమారులు వారి కుమార్తె మరియు అలీ[అ.స] యొక్క సంతానం, మరి ఆ స్ర్తీ వారి కుమార్తే....” అని చెప్పారు.
వారిలో ఒకడు ఆ పెద్ద పండితుడితో “ముబాహలహ్ కోసం పదండి” అన్నాడు. ఒద్దూ, వారిని చాలాదైర్యంగా ముబాహలహ్ కోసం రావడాన్ని చూస్తున్నాను, సత్యవంతులేమోనని భయమేస్తుంది. ఒకవేళ సత్యవంతులై ఉంటే, నిస్సందేహముగా సంవత్సరం తిరగకుండానే పూర్తి ప్రపంచంలో నీరు త్రాగడానికి ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా మిగిలి ఉండడు, అని అన్నాడు.
ఆ పెద్ద పండితుడు దైవప్రవక్త[స.అ]తో ఇలా అన్నాడు: “ఓ అబుల్ ఖాసిమ్! మేము మీతో మబాహలహ్ చేయము, సంధి చేసుకుంటాము, మాతో సంధి చేయండి, దైవప్రవక్త[స.అ] వారితో సంధి చేశారు.   
మరో రివాయత్ లో ఇలా ఉల్లేఖించబడి ఉంది: క్రైస్తవుల పెద్ద అనచరులతో ఇలా అన్నాడు: “నేను ఎటువంటి ముఖాలను చూస్తున్నానంటే ఒకవేళ వారు అల్లాహ్ తో కొండలను అవి ఉన్న చోటు నుండి కదలమని కోరితే అది తప్పకుండా జరుగుతుంది, ఎట్టిపరిస్థితులలోనూ వారితో ముబాహలహ్ కు దిగవద్దు, నాశనమైపోతారు, ప్రళయం వరకు భూమి పై ఒక్క క్రైస్తవుడు కూడా మిగిలి ఉండడు”.[తఫ్సీరె నమూనహ్, భాగం2, పేజీ171].

రిఫ్రెన్స్
మకారిమ్ షీరాజీ, తఫ్సీరె నమూనహ్, దారుల్ కుతుబిల్ ఇస్లామియహ్, చాఫ్47.

tolidi: 
تولیدی

వ్యాఖ్యలు

వ్యాఖ్యానించండి

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • వెబ్ పేజీ మరియు ఈ-మెయిల్ చిరునామాలు వాటికవే లింకులుగా మారిపోతాయి.
  • లైన్లు మరియు పారాగ్రాఫులు వాటికవే వస్తాయి.
5 + 2 =
Solve this simple math problem and enter the result. E.g. for 1+3, enter 4.
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 2