షియా

షియా దృష్టిలో ఫిఖా మూలాధారాలు-1

మంగళ, 02/15/2022 - 16:46

“షరా” యొక్క మూలాధారాలు షియాల దృష్టిలో కేవలం రెండే రెండు మూలాధారాలు, మూడవది లేదు: గ్రంథం(అల్లాహ్), సున్నత్(దైవప్రవక్త(స.అ)) అనగా మొదటిది “ఖుర్ఆను మజీద్” రెండవది “దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్”

షియా దృష్టిలో ఫిఖా మూలాధారాలు-1

“షరా” యొక్క మూలాధారాలు షియాల దృష్టిలో కేవలం రెండే రెండు మూలాధారాలు, మూడవది లేదు: గ్రంథం(అల్లాహ్), సున్నత్(దైవప్రవక్త(స.అ)) అనగా మొదటిది “ఖుర్ఆను మజీద్” రెండవది “దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్”

షియా యొక్క ఇమాముల విశ్లేషణ-2

గురు, 12/30/2021 - 13:40

అహ్లెసున్నత్‌లు తమ “సహాహ్” మరియు “మసానీద్” గ్రంథాలలో 12 ఇమాములను విశ్లేషిస్తున్న హదీసులు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. ఇరువర్గాల వారు ఆ హదీసులను సరైనవిగా అంగీకరించారు. చాలా ఉలమాలు వాటిని నిరూపించారు కూడాను

షియా యొక్క ఇమాముల విశ్లేషణ-2

అహ్లెసున్నత్‌లు తమ “సహాహ్” మరియు “మసానీద్” గ్రంథాలలో 12 ఇమాములను విశ్లేషిస్తున్న హదీసులు ఉల్లేఖించబడి ఉన్నాయి. ఇరువర్గాల వారు ఆ హదీసులను సరైనవిగా అంగీకరించారు. చాలా ఉలమాలు వాటిని నిరూపించారు కూడాను

షియా యొక్క ఇమాముల విశ్లేషణ-1

బుధ, 12/29/2021 - 15:14

దైవప్రవక్త(స.అ) చాలా సందర్భాలలో పవిత్ర ఇమాముల “ఇమామత్ పదవి” పై స్పష్టంగా నస్స్‌ను ప్రవచించారు. కొన్ని రివాయత్
లలో పేర్లు వెల్లడించి వారి గురించి చెప్పారు. ఆ రివాయత్‌లను షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలందరూ ప్రవచించారు...

షియా యొక్క ఇమాముల విశ్లేషణ-1

దైవప్రవక్త(స.అ) చాలా సందర్భాలలో పవిత్ర ఇమాముల “ఇమామత్ పదవి” పై స్పష్టంగా నస్స్‌ను ప్రవచించారు. కొన్ని రివాయత్
లలో పేర్లు వెల్లడించి వారి గురించి చెప్పారు. ఆ రివాయత్‌లను షియా మరియు అహ్లె సున్నత్ ఉలమాలందరూ ప్రవచించారు...

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-2

మంగళ, 12/28/2021 - 11:37

ఒక సాధారణ షియాకు కూడా ఇస్లాం చరిత్ర తెలిసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారు చరిత్ర యొక్క కొన్ని సంఘటనలను సురక్షితంగా ఉంచడాని సమావేశాలు జరుపుకుంటూ ఉంటారు...

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-2

ఒక సాధారణ షియాకు కూడా ఇస్లాం చరిత్ర తెలిసి ఉంటుంది, ఎందుకంటే వారు చరిత్ర యొక్క కొన్ని సంఘటనలను సురక్షితంగా ఉంచడాని సమావేశాలు జరుపుకుంటూ ఉంటారు...

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-1

మంగళ, 12/28/2021 - 11:29

“అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్”
ను స్వమత పక్షపాతము గల సాధారణ షియాలు తప్ప పూర్వపు మరియు ఇప్పటి షియా ఉలమాలు వారిని తమ సోదరులుగా భావిస్తారు...

అహ్లెసున్నత్, షియాల దృష్టిలో-1

“అహ్లెసున్నత్ వల్ జమాఅత్”
ను స్వమత పక్షపాతము గల సాధారణ షియాలు తప్ప పూర్వపు మరియు ఇప్పటి షియా ఉలమాలు వారిని తమ సోదరులుగా భావిస్తారు...

షియా, అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో-1

గురు, 12/23/2021 - 17:26

ఇక్కడ మనం చెప్పే విషయాలు కేవలం అహ్లె సున్నత్ వర్గాలలో బుద్ధివివేకాలకు వ్యతిరేకమైన మరియు బనీ ఉమయ్యాల ఆలోచనలు కలిగివున్న వర్గం వారి ఉద్దేశాలు మాత్రమే...

షియా, అహ్లెసున్నత్ దృష్టిలో-1

ఇక్కడ మనం చెప్పే విషయాలు కేవలం అహ్లె సున్నత్ వర్గాలలో బుద్ధివివేకాలకు వ్యతిరేకమైన మరియు బనీ ఉమయ్యాల ఆలోచనలు కలిగివున్న వర్గం వారి ఉద్దేశాలు మాత్రమే...

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం

శుక్ర, 06/04/2021 - 11:56

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం షియా మరియు అహ్లెసున్నత్‌ల దృష్టిలో...

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం

ఖుర్ఆన్ మరియు దాని వ్యాఖ్యానం షియా మరియు అహ్లెసున్నత్‌ల దృష్టిలో...

నిజమైన షియా

మంగళ, 02/16/2021 - 18:32

నిజమైన షియా ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) మాటల్లో సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందా... 

నిజమైన షియా

నిజమైన షియా ఇమామ్ ముహమ్మద్ బాఖిర్(అ.స) మాటల్లో సంక్షిప్తంగా తెలుసుకుందా... 

స్యచ్ఛమైన అనుచరుడు

ఆది, 01/24/2021 - 16:34

స్యచ్ఛమైన అనుచరులు ఎవరు అని వివరించిన హజ్రత్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స]...

స్యచ్ఛమైన అనుచరుడు

స్యచ్ఛమైన అనుచరులు ఎవరు అని వివరించిన హజ్రత్ ఇమామ్ ముహమ్మద్ తఖీ[అ.స]...

షియా నమ్మకాలను వారి గ్రంథాల నుండి తెలుసుకోండి

శుక్ర, 07/17/2020 - 15:25

ఇతర వర్గాల వివేకమంతులైన యువకులు కళ్ళు తెరిచి షియా ముస్లిముల పుస్తకాలు చదవండి, వారితో కలవండి మరియు వాళ్ళ ఉలమాలతో మాట్లాడండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు యదార్ధాన్ని తెలుసుకోగలరు.

షియా నమ్మకాలను వారి గ్రంథాల నుండి తెలుసుకోండి

ఇతర వర్గాల వివేకమంతులైన యువకులు కళ్ళు తెరిచి షియా ముస్లిముల పుస్తకాలు చదవండి, వారితో కలవండి మరియు వాళ్ళ ఉలమాలతో మాట్లాడండి. ఇలా చేయడం వల్ల మీరు యదార్ధాన్ని తెలుసుకోగలరు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - షియా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18