బిద్అత్

గదీర్ బిద్అత్ కాదు సున్నత్

మంగళ, 08/04/2020 - 11:11

గదీర్ పండగ షియా ముస్లిములు సృష్టించుకున్న దినము, అని చెప్పేవారికి సమాధానం...

గదీర్ బిద్అత్ కాదు సున్నత్

గదీర్ పండగ షియా ముస్లిములు సృష్టించుకున్న దినము, అని చెప్పేవారికి సమాధానం...

సహాబీయులు నమాజ్ ను మార్చారు

బుధ, 11/06/2019 - 14:17

నమాజ్ ను సహాబీయులు మార్చారా అన్న ప్రశ్నకు సమాధనం సంక్షిప్తంగా...

సహాబీయులు నమాజ్ ను మార్చారు

నమాజ్ ను సహాబీయులు మార్చారా అన్న ప్రశ్నకు సమాధనం సంక్షిప్తంగా...

నమాజ్ మార్చిన వారి వివరణ

బుధ, 11/06/2019 - 14:11

నమాజ్ మార్చిన వారి వివరణ పై “బుఖారీ” మరియు “ముస్లిం” గ్రంథాల రివాయతులు...

నమాజ్ మార్చిన వారి వివరణ

నమాజ్ మార్చిన వారి వివరణ పై “బుఖారీ” మరియు “ముస్లిం” గ్రంథాల రివాయతులు...

Subscribe to RSS - బిద్అత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13