మార్పు

మానవులలో మార్పుకు కారణం

మంగళ, 12/17/2019 - 12:41

 ఇమాం అలి[అ.స]ల వారి దృష్టిలో మానవునిలో మార్పు కలిగే సందర్భాలు.

మార్పు,రాజ్యాధికారం,ఇమాం అలి.

 ఇమాం అలి[అ.స]ల వారి దృష్టిలో మానవునిలో మార్పు కలిగే సందర్భాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మార్చిన ఉమర్

గురు, 11/07/2019 - 15:15

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మరియు ఖుర్ఆన్ స్పష్టమైన ఆదేశాలను మార్చిన ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్...

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మార్చిన ఉమర్

దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్ ను మరియు ఖుర్ఆన్ స్పష్టమైన ఆదేశాలను మార్చిన ఉమర్ ఇబ్నె ఖత్తాబ్...

సహాబీయులు నమాజ్ ను మార్చారు

బుధ, 11/06/2019 - 14:17

నమాజ్ ను సహాబీయులు మార్చారా అన్న ప్రశ్నకు సమాధనం సంక్షిప్తంగా...

సహాబీయులు నమాజ్ ను మార్చారు

నమాజ్ ను సహాబీయులు మార్చారా అన్న ప్రశ్నకు సమాధనం సంక్షిప్తంగా...

Subscribe to RSS - మార్పు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 13