ఉత్తరాధికారి

హజ్రత్ అలీ(అ.స) నిజమైన ఉత్తరాధికారి

బుధ, 09/22/2021 - 16:42

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత వారి ఉత్తరాధికారిగా నియమించబడడానికి కేవలం హజ్రత్ అలీ(అ.స) కే అర్హత ఉంది అని నిరూపిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) మూడు హదీసులు మరియు దాని సంక్షిప్త వివరణ.

హజ్రత్ అలీ(అ.స) నిజమైన ఉత్తరాధికారి

దైవప్రవక్త(స.అ) తరువాత వారి ఉత్తరాధికారిగా నియమించబడడానికి కేవలం హజ్రత్ అలీ(అ.స) కే అర్హత ఉంది అని నిరూపిస్తున్న దైవప్రవక్త(స.అ) మూడు హదీసులు మరియు దాని సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామత్ ఆకాసపు ఎనిమిదవ కిరణం

బుధ, 07/01/2020 - 18:50

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

ఇమాం రిజా,ఉత్తరాధికారి,సద్గుణాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

మంగళ, 04/14/2020 - 17:40

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో...

ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో

దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క అంతిమ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ మహ్‌దీ[అ.స] ప్రస్థావనం అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో...

ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి

సోమ, 02/17/2020 - 15:10

దైవప్రవక్త[స.అ] అలీ[అ.స]ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి మరియు నా తరువాత నా ఖలీఫా...

ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి

దైవప్రవక్త[స.అ] అలీ[అ.స]ను ఉద్దేశిస్తూ ఇలా అన్నారు: ఇతను నా సోదరుడు, నా ఉత్తరాధికారి మరియు నా తరువాత నా ఖలీఫా...

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

బుధ, 09/04/2019 - 19:13

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది మరియు ఆరోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన

జుల్ అషీరహ్ సంఘటన ఎప్పుడు జరిగింది మరియు ఆరోజు ఏమి జరిగింది అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

గురు, 08/01/2019 - 05:15

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ యొక్క లక్షణాలు

ఇమామ్ ఒక సాధారణ మనిషా లేక వారికి కూడా ప్రత్యేకతలుంటాయా అన్న అంశం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స]

మంగళ, 12/19/2017 - 05:18

.దైవప్రవక్త[స.అ] 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స]

.దైవప్రవక్త[స.అ] 8వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ రిజా[అ.స] గురించి సంక్షిప్త వివరణ.

Subscribe to RSS - ఉత్తరాధికారి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 9