ఖిలాఫత్

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

ఆది, 07/29/2018 - 15:10

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ పై ఖుర్ఆన్ నిదర్శనం

అల్లాహ్ యే ఖలీఫాను నియమిస్తాడు అన్న విషయం పై ఖుర్ఆన్ ఆయతుల నిదర్శనం.

ఖలీఫా నిర్ధారణ

ఆది, 07/29/2018 - 15:02

ఖలీఫా అనగా ఉత్తరాథికారి, అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రతీ ప్రవక్తకు ఉత్తరాధికారిని అల్లాహ్ యే నియమించాడు. అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కు.

ఖలీఫా నిర్ధారణ

ఖలీఫా అనగా ఉత్తరాథికారి, అల్లాహ్ తరపు నుండి అవతరించబడ్డ ప్రతీ ప్రవక్తకు ఉత్తరాధికారిని అల్లాహ్ యే నియమించాడు. అది అల్లాహ్ యొక్క హక్కు.

పేజీలు

Subscribe to RSS - ఖిలాఫత్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8