గర్వం

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) ఉల్లేఖనలు

గురు, 02/18/2021 - 17:58

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 10వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) యొక్క కొన్ని ఉల్లేఖనలు 

ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) ఉల్లేఖనలు

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క 10వ ఉత్తరాధికారి అయిన ఇమామ్ అలీ నఖీ(అ.స) యొక్క కొన్ని ఉల్లేఖనలు 

నరకవాసి

శుక్ర, 06/26/2020 - 17:01

అహంకారి ఎలా ఆలోచిస్తాడు మరియు ఇమామ్ అలీ[అ.స] అతడి గురించి ఏమన్నారు అనే అంశాల వివరణ...

నరకవాసి

అహంకారి ఎలా ఆలోచిస్తాడు మరియు ఇమామ్ అలీ[అ.స] అతడి గురించి ఏమన్నారు అనే అంశాల వివరణ...

అహంకారి ద్వేషించబడతాడు

సోమ, 06/22/2020 - 15:22

అహంకారి ఒంటరితనానికి మరియు ప్రజల ద్వేషానికి గురి అవుతాడు, అని హదీసులు వివరిస్తున్నాయి...

అహంకారి ద్వేషించబడతాడు

అహంకారి ఒంటరితనానికి మరియు ప్రజల ద్వేషానికి గురి అవుతాడు, అని హదీసులు వివరిస్తున్నాయి...

అహంకారి తన జీవితంలో ఏదీ సాధించలేడు

సోమ, 06/22/2020 - 15:13

అహంకారి తన అహంకారం వల్ల తన జీవితంలో ఏదీ సాధించలేడు...

అహంకారి తన జీవితంలో ఏదీ సాధించలేడు

అహంకారి తన అహంకారం వల్ల తన జీవితంలో ఏదీ సాధించలేడు...

అహంకారి జ్ఞానం పొందలేడు

సోమ, 06/22/2020 - 14:58

అహంకారం ద్వార అహంకారికి నష్టాలు కూడా కలుగుతాయి వాటిలో ఒకటి జ్ఞానాన్ని పొందలేకపోవటం...

అహంకారి జ్ఞానం పొందలేడు

అహంకారం ద్వార అహంకారికి నష్టాలు కూడా కలుగుతాయి వాటిలో ఒకటి జ్ఞానాన్ని పొందలేకపోవటం...

అహంకారి అవమానానికి గురి అవుతాడు

గురు, 05/28/2020 - 18:07

అహంకారం అవమానాన్ని మరియు ధిక్కారాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది..

అహంకారం అవమానాన్ని మరియు ధిక్కారాన్ని తెచ్చిపెడుతుంది..

అహంకారం యొక్క రకాలు

మంగళ, 05/26/2020 - 16:13

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులనుసారం ఇతరుల పట్ల అహంకారం చూపిన వారిని వారి అహంకారం నాశనం చేస్తుంది...

అహంకారం యొక్క రకాలు

ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసులనుసారం ఇతరుల పట్ల అహంకారం చూపిన వారిని వారి అహంకారం నాశనం చేస్తుంది...

అహంకారం యొక్క దాడి

మంగళ, 05/26/2020 - 15:53

అహంకారం కేవలం జ్ఞానం, ధనం, బలం మరియు స్థాయి లాంటివి కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉంటుందా లేక ....

అహంకారం యొక్క దాడి

అహంకారం కేవలం జ్ఞానం, ధనం, బలం మరియు స్థాయి లాంటివి కలిగి ఉన్న వారికి మాత్రమే ఉంటుందా లేక ....

అహంకారం ద్వార కలిగే నష్టాలు

ఆది, 05/24/2020 - 11:35

అహంకారం ఒక భయంకరమైన లక్షణం, దాని ద్వార కలిగే నష్టాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

అహంకారం ద్వార కలిగే నష్టాలు

అహంకారం ఒక భయంకరమైన లక్షణం, దాని ద్వార కలిగే నష్టాల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

తకబ్బుర్

ఆది, 05/17/2020 - 08:07

తకబ్బుర్ అనగానేమి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క హదీస్ వివరణ...

తకబ్బుర్

తకబ్బుర్ అనగానేమి అన్న విషయం పై దైవప్రవక్త[స.అ] యొక్క హదీస్ వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - గర్వం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12