సఅద్

కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

మంగళ, 01/14/2020 - 14:46

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ "కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను" అని అన్నారు...

కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను

సఅద్ బిన్ ఇబాదహ్ "కంఠంలో ప్రాణం ఉండగా నేను బైఅత్ చేయను" అని అన్నారు...

Subscribe to RSS - సఅద్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 6