ఉపమానం

భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

శని, 03/13/2021 - 16:06

అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?

భార్యభర్తల ఉపమానం ఖుర్ఆన్ దృష్టిలో

అల్లాహ్ భార్యభర్తలను పరస్పరం దుస్తులు మాధిరి అని సూచించెను. దుస్తులుగా ఉపమానించడానికి కారణం ఏమిటి?

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ ఉపమానం

శుక్ర, 03/06/2020 - 09:24

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ ఉపమానం ఖుర్ఆన్ ఆధారంగా...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ ఉపమానం

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఇస్లాం స్వీకరణ ఉపమానం ఖుర్ఆన్ ఆధారంగా...

Subscribe to RSS - ఉపమానం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7