హారూన్

కారాగారంలో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స).

సోమ, 04/01/2019 - 16:34

ఖైదులో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స) ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారి దయాగుణాలను గమనించిన వారికి వారి పరిస్థితిపై దయ కలిగేది వీరిని ఎందుకు ఖైదు చేసామో?అని బాధపడి వారిని విడుదల చేసేవారు.

కారాగారంలో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స).

ఖైదులో ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స) ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని వారి దయాగుణాలను గమనించిన వారికి వారి పరిస్థితిపై దయ కలిగేది వీరిని ఎందుకు ఖైదు చేసామో?అని బాధపడి వారిని విడుదల చేసేవారు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు 

సోమ, 04/01/2019 - 14:43

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

హరూన్ రషీద్ మొసలి కన్నీరు

ఇమాం కాజిం(అ.స) వలన తన రాజ్యాధికారానికి ముప్పుందని గ్రహించిన హరూన్ రషీద్ ఇమాం మూసా కాజిం(అ.స)ల వారిని ఏదో వంకతో ఖైది చేసి హింసించటం మొదలుపెట్టాడు.

అకశ్మాత్తు నిర్ణయం

మంగళ, 08/07/2018 - 08:07

దుర్మార్గులు చేసే అన్యాయానికి వారికి సహాయం చేయడమే కాదు వారికి ఎటువంటి సహాయం చేయకూడదనే విషయాన్ని ఈ సంఘటన మనకు తెలియపరుస్తుంది.

అకశ్మాత్తు నిర్ణయం

దుర్మార్గులు చేసే అన్యాయానికి వారికి సహాయం చేయడమే కాదు వారికి ఎటువంటి సహాయం చేయకూడదనే విషయాన్ని ఈ సంఘటన మనకు తెలియపరుస్తుంది.

Subscribe to RSS - హారూన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8