ఇమాం రిజా

నిజమైన విశ్వాసుని మూడు లక్షణాలు

శని, 07/04/2020 - 17:14

నిజమైన విశ్వాసుని మూడు లక్షణాలు ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి దృష్టిలో

విశ్వాసుడు,ఇమాం రిజా,లక్షణాలు.

నిజమైన విశ్వాసుని మూడు లక్షణాలు ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి దృష్టిలో

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి సువర్ణసూక్తులు

శని, 07/04/2020 - 17:09

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి కొన్ని సువర్ణ సూక్తులు.

ఇమాం రిజా,సూక్తులు,విశ్వాసము.

ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి కొన్ని సువర్ణ సూక్తులు.

మామూన్ ప్రతిపాదన నిజమైనదేనా?

గురు, 07/02/2020 - 18:52

మామూన్ నిజంగానే ఇమాం ల వారికి ఖిలాఫత్ ను కట్టుబెట్టాలని చూసాడా? సాక్ష్యాల ఆధారంగా అతని ప్రతిపాదన నిజమైనది కాదని తెలుస్తుంది.ఎందుకంటే ఖిలాఫత్ పట్ల అత్యాసతో ఉన్న వ్యక్తి మరియు ఆ ఖిలాఫత్ గురించి స్వతహా తన సోదరుని రక్తాన్ని,మంత్రులు మరియు కమాండర్ల రక్తాన్నే చిందించిన వ్యక్తి ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఎందుకు చేస్తాడు?

ఇమాం రిజా,మామూన్,ఖిలాఫత్.

మామూన్ నిజంగానే ఇమాం ల వారికి ఖిలాఫత్ ను కట్టుబెట్టాలని చూసాడా? సాక్ష్యాల ఆధారంగా అతని ప్రతిపాదన నిజమైనది కాదని తెలుస్తుంది.ఎందుకంటే ఖిలాఫత్ పట్ల అత్యాసతో ఉన్న వ్యక్తి మరియు ఆ ఖిలాఫత్ గురించి స్వతహా తన సోదరుని రక్తాన్ని,మంత్రులు మరియు కమాండర్ల రక్తాన్నే చిందించిన వ్యక్తి ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఎందుకు చేస్తాడు?

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ ప్రతిపాదనకు కారణం

గురు, 07/02/2020 - 18:19

అయతుల్లాహ్ ముహమ్మద్ హుసైన్ తబాతబాయీ ల వారి ప్రకారం మామూన్ దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారిని సంతానాన్ని తన ఖిలాఫత్ లో జోక్యం చేసుకోకుండా నియంత్రించటానికి మరియు షీయా ముస్లిముల తిరుగుబాట్లను నిరోధించటానికి ఈ విధంగా చేసాడని చెప్పవచ్చు

ఇమాం రిజా,ప్రతిపాదన,ఖిలాఫత్.

అయతుల్లాహ్ ముహమ్మద్ హుసైన్ తబాతబాయీ ల వారి ప్రకారం మామూన్ దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారిని సంతానాన్ని తన ఖిలాఫత్ లో జోక్యం చేసుకోకుండా నియంత్రించటానికి మరియు షీయా ముస్లిముల తిరుగుబాట్లను నిరోధించటానికి ఈ విధంగా చేసాడని చెప్పవచ్చు

ఇమాం రిజా[అ.స] మరియు మామూన్

బుధ, 07/01/2020 - 19:02

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

ఇమాం రిజా,మామూన్,ఖిలాఫత్.

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

ఇమామత్ ఆకాసపు ఎనిమిదవ కిరణం

బుధ, 07/01/2020 - 18:50

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

ఇమాం రిజా,ఉత్తరాధికారి,సద్గుణాలు.

దైవప్రవక్త[స.అ.వ] ల వారి ఎనిమిదవ ఉత్తరాధికారియైన ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి గురించి సంక్షిప్తముగా.

షాబాన్ మాసము ముగుస్తుంది

మంగళ, 04/14/2020 - 14:42

షాబాన్ మాసము ముగుస్తున్న తరుణంలో అబా సల్త్ కు ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి తాకీదులు.

షాబాన్ మాసము,ఇమాం రిజా,అబా సల్త్.

షాబాన్ మాసము ముగుస్తున్న తరుణంలో అబా సల్త్ కు ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారి తాకీదులు.

Subscribe to RSS - ఇమాం రిజా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 12