గదీర్

తల్హా ఇబ్నె ఉబైదుల్లాహ్-2

గురు, 05/26/2022 - 15:30

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సహాబీ అయిన తల్హా ఇబ్నె ఉబైదుల్లాహ్  యొక్క సున్నత్ వ్యతిరేకతను నిదర్శిస్తున్న కొన్ని సంఘటనలు...

తల్హా ఇబ్నె ఉబైదుల్లాహ్-2

దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క సహాబీ అయిన తల్హా ఇబ్నె ఉబైదుల్లాహ్  యొక్క సున్నత్ వ్యతిరేకతను నిదర్శిస్తున్న కొన్ని సంఘటనలు...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ పై సాక్ష్యం

గురు, 09/30/2021 - 15:22

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్‌ను నిరాకరించి అల్లాహ్ శిక్షకు అర్హుడైన హారిస్ ఇబ్నె నోమాన్ సంఘటన నిదర్శనం...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ పై సాక్ష్యం

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్‌ను నిరాకరించి అల్లాహ్ శిక్షకు అర్హుడైన హారిస్ ఇబ్నె నోమాన్ సంఘటన నిదర్శనం...

బల్లిగ్ ఆయత్ పై అహ్లె సున్నత్ వివరణ

ఆది, 06/20/2021 - 13:38

అహ్లె సున్నత్ వర్గం వారు బల్లిగ్ ఆయత్ గురించి తమ గ్రంథాలలో వివరించిన అంశాలు...

బల్లిగ్ ఆయత్ పై అహ్లె సున్నత్ వివరణ

అహ్లె సున్నత్ వర్గం వారు బల్లిగ్ ఆయత్ గురించి తమ గ్రంథాలలో వివరించిన అంశాలు...

ఇబ్నె తైమియహ్ అవివేకం

బుధ, 08/05/2020 - 05:03

మన్ కుంతొ మౌలా హదీస్ అహ్లె సున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలలో లేదు అని వాదిస్తున్న ఇబ్నె తైమియహ్ ప్రశ్నకు సమాధానం

ఇబ్నె తైమియహ్ అవివేకం

మన్ కుంతొ మౌలా హదీస్ అహ్లె సున్నత్ యొక్క హదీస్ మూల గ్రంథాలలో లేదు అని వాదిస్తున్న ఇబ్నె తైమియహ్ ప్రశ్నకు సమాధానం

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:44

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:32

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

ఉత్తరాధికారులు నియమించబడే రోజు

మంగళ, 08/04/2020 - 15:47

గదీర్ రోజు దైవప్రవక్తలు తమ ఉత్తరాధికారులను నియమించిన రోజు...

ఉత్తరాధికారులు నియమించబడే రోజు

గదీర్ రోజు దైవప్రవక్తలు తమ ఉత్తరాధికారులను నియమించిన రోజు...

గదీర్ ఉపవాస దీక్ష

మంగళ, 08/04/2020 - 11:19

గదీర్ రోజు ఉపవాస దీక్ష నిర్వర్తించటం పట్ల అహ్లెసున్నత్ ముహద్దిసీన్ల అభిప్రాయం...

గదీర్ ఉపవాస దీక్ష

గదీర్ రోజు ఉపవాస దీక్ష నిర్వర్తించటం పట్ల అహ్లెసున్నత్ ముహద్దిసీన్ల అభిప్రాయం...

గదీర్ బిద్అత్ కాదు సున్నత్

మంగళ, 08/04/2020 - 11:11

గదీర్ పండగ షియా ముస్లిములు సృష్టించుకున్న దినము, అని చెప్పేవారికి సమాధానం...

గదీర్ బిద్అత్ కాదు సున్నత్

గదీర్ పండగ షియా ముస్లిములు సృష్టించుకున్న దినము, అని చెప్పేవారికి సమాధానం...

గదీర్ సంఘటన పై అహ్లెసున్నత్ నిదర్శనం

ఆది, 04/19/2020 - 17:37

అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలు గదీర్ సంఘటనను సరైనదని నమ్ముతారా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

గదీర్ సంఘటన పై అహ్లెసున్నత్ నిదర్శనం

అహ్లెసున్నత్ ఉలమాలు గదీర్ సంఘటనను సరైనదని నమ్ముతారా? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

పేజీలు

Subscribe to RSS - గదీర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 24