మామూన్

మామూన్ కాలంలో ఇమామ్ రిజా(అ.స)

శుక్ర, 08/27/2021 - 04:21

హారూన్ అల్ రషీద్ మరణించిన తరువాత ఐదు సంవత్సరాలు అమీన్ అధికారం పై ఉన్నాడు ఆ తరువాత మామూన్  అధికారంలోకి వచ్చాడు, ఆ కాలంలో జరిగిన కొన్ని అంశాలు... 

మామూన్ కాలంలో ఇమామ్ రిజా(అ.స)

హారూన్ అల్ రషీద్ మరణించిన తరువాత ఐదు సంవత్సరాలు అమీన్ అధికారం పై ఉన్నాడు ఆ తరువాత మామూన్  అధికారంలోకి వచ్చాడు, ఆ కాలంలో జరిగిన కొన్ని అంశాలు... 

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స)

మంగళ, 08/24/2021 - 17:09

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) మరియు వారి కాలపు అధికారులైన అమీన్ మరియు మామూన్ల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స)

ఇమామ్ అలీ రిజా(అ.స) మరియు వారి కాలపు అధికారులైన అమీన్ మరియు మామూన్ల గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

మామూన్ ప్రతిపాదన నిజమైనదేనా?

గురు, 07/02/2020 - 18:52

మామూన్ నిజంగానే ఇమాం ల వారికి ఖిలాఫత్ ను కట్టుబెట్టాలని చూసాడా? సాక్ష్యాల ఆధారంగా అతని ప్రతిపాదన నిజమైనది కాదని తెలుస్తుంది.ఎందుకంటే ఖిలాఫత్ పట్ల అత్యాసతో ఉన్న వ్యక్తి మరియు ఆ ఖిలాఫత్ గురించి స్వతహా తన సోదరుని రక్తాన్ని,మంత్రులు మరియు కమాండర్ల రక్తాన్నే చిందించిన వ్యక్తి ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఎందుకు చేస్తాడు?

ఇమాం రిజా,మామూన్,ఖిలాఫత్.

మామూన్ నిజంగానే ఇమాం ల వారికి ఖిలాఫత్ ను కట్టుబెట్టాలని చూసాడా? సాక్ష్యాల ఆధారంగా అతని ప్రతిపాదన నిజమైనది కాదని తెలుస్తుంది.ఎందుకంటే ఖిలాఫత్ పట్ల అత్యాసతో ఉన్న వ్యక్తి మరియు ఆ ఖిలాఫత్ గురించి స్వతహా తన సోదరుని రక్తాన్ని,మంత్రులు మరియు కమాండర్ల రక్తాన్నే చిందించిన వ్యక్తి ఇలాంటి ప్రతిపాదన ఎందుకు చేస్తాడు?

ఇమాం రిజా[అ.స] మరియు మామూన్

బుధ, 07/01/2020 - 19:02

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

ఇమాం రిజా,మామూన్,ఖిలాఫత్.

మమూన్ యొక్క ఖిలాఫత్ లో ఇమాం ల వారు ఎన్నో ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కోవటం జరిగింది.మామూన్ ఇమాం రిజా[అ.స] ల వారిని ఎన్నో సార్లు హేళన చేయటానికి మరియు వారిని ప్రజల ముందు అవమానపరచటానికి ప్రయత్నించటం జరిగింది.కానీ ఈ మామూన్ యొక్క ద్వంద్వ వైఖరి ప్రజల దృష్టిలో ఇమాం ల వారి వ్యక్తిత్వాన్ని మరియు వారి గౌరవాన్ని ఏ మాత్రం తగ్గించలేక పోయింది.

Subscribe to RSS - మామూన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18