పండగ

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:44

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ హజ్రత్ అలీ[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు మరియు ఆ రోజంతా సంతోషంగా ఆనందంగా ఉండాలి అని వివరిస్తున్న హజ్రత్ అలీ[స.అ] ఉల్లేఖిస్తున్న హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

బుధ, 08/05/2020 - 04:32

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

గదీర్ పండగ దైవప్రవక్త[స.అ] సున్నత్

గదీర్ పండగ రోజు, ఆ రోజు ఇస్లాం సంపూర్ణత్వ స్థాయికి చేరినరోజు అని వివరిస్తున్న దైవప్రవక్త[స.అ] హదీస్...

గదీర్ పై అబూహురైరహ్ ఉల్లేఖనం

మంగళ, 08/28/2018 - 09:55

గదీర్ లో దైవప్రవక్త(స.అ) అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) ను తన ఉత్తరాధికారిగా నియమించారు అయినా వారి నుండి ఆ అధికారాన్ని చేదించుకున్నారు అనడానికి వారు నమ్మే అబూహురైరహ్ యొక్క ఈ హదీసే నిదర్శనం. 

గదీర్ పై అబూహురైరహ్ ఉల్లేఖనం

గదీర్ లో దైవప్రవక్త(స.అ) అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్(అ.స) ను తన ఉత్తరాధికారిగా నియమించారు అయినా వారి నుండి ఆ అధికారాన్ని చేదించుకున్నారు అనడానికి వారు నమ్మే అబూహురైరహ్ యొక్క ఈ హదీసే నిదర్శనం. 

గదీర్ పండగ పవిత్ర మాసూముల దృష్టిలో

మంగళ, 08/28/2018 - 09:41

గదీర్ రోజు షియాలు పండగ జరుపుకోవడానికి కారణం పవిత్ర మాసూముల ఆదేశం. 

గదీర్ పండగ పవిత్ర మాసూముల దృష్టిలో

గదీర్ రోజు షియాలు పండగ జరుపుకోవడానికి కారణం పవిత్ర మాసూముల ఆదేశం. 

గదీర్ పండగ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

మంగళ, 08/28/2018 - 09:27

దైవప్రవక్త[స.అ] మాత్రమే కాకుండా విశ్వాసుల నాయకుడైన అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] గదీర్ రోజును పండగ రోజుగా నిర్ధారించారు.

గదీర్ పండగ ఇమామ్ అలీ[అ.స] దృష్టిలో

దైవప్రవక్త[స.అ] మాత్రమే కాకుండా విశ్వాసుల నాయకుడైన అలీ ఇబ్నె అబీతాలిబ్[అ.స] గదీర్ రోజును పండగ రోజుగా నిర్ధారించారు.

బక్రీద్ పండగ రాత్రి ఆమాల్

బుధ, 08/15/2018 - 09:55

బక్రీద్ పండగ, దీనినే ఈదుల్ అజ్హా లేదా ఈదే ఖుర్బాన్ అని కుడా అంటారు. ఇది జిల్ హిజ్ మాసం యొక్క 10వ తారీఖున ముస్లిములందరూ జరుపుకుంటారు.

బక్రీద్ పండగ రాత్రి ఆమాల్

బక్రీద్ పండగ, దీనినే ఈదుల్ అజ్హా లేదా ఈదే ఖుర్బాన్ అని కుడా అంటారు. ఇది జిల్ హిజ్ మాసం యొక్క 10వ తారీఖున ముస్లిములందరూ జరుపుకుంటారు.

Subscribe to RSS - పండగ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15