యవ్వనం

అల్లాహ్ యువకులను ఇష్టపడతాడు

శుక్ర, 02/05/2021 - 06:22

అల్లాహ్ యువకులను మరియు యవ్వనంలో వారు చేసే మంచి పనులను ఇష్టపడతాడు...

అల్లాహ్ యువకులను ఇష్టపడతాడు

అల్లాహ్ యువకులను మరియు యవ్వనంలో వారు చేసే మంచి పనులను ఇష్టపడతాడు...

యువత మరియు అహంకారం

ఆది, 08/02/2020 - 15:39

యవ్వనంలో ఉన్న యువతలో అహంకారం మరియు క్రోధము ఉండటం సహజమే కానీ వాటిని విడిచినప్పుడే అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని మరియు అతని కారుణ్యాన్ని పొందగలరు.

యవ్వనం,అహంకారం,క్రోధము.

యవ్వనంలో ఉన్న యువతలో అహంకారం మరియు క్రోధము ఉండటం సహజమే కానీ వాటిని విడిచినప్పుడే అల్లాహ్ సామిప్యాన్ని మరియు అతని కారుణ్యాన్ని పొందగలరు.

Subscribe to RSS - యవ్వనం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7