నీరు

సూర్యుడు-భూమి

శుక్ర, 06/24/2022 - 11:39

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే సాధనలలో సూర్యుడు మరియు భూమి అని ముజ్తహిదీన్ లు అహ్లైబైత్(అ.స) రివాయతుల ద్వారా నిర్ధారించారు...

సూర్యుడు-భూమి

నజిస్ వస్తువులను శుభ్రపరిచే సాధనలలో సూర్యుడు మరియు భూమి అని ముజ్తహిదీన్ లు అహ్లైబైత్(అ.స) రివాయతుల ద్వారా నిర్ధారించారు...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-3

సోమ, 06/20/2022 - 15:31

నీళ్ల ద్వార నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే మరి కొన్ని విధానాలను వివరించే షరా అహ్కాములు...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-3

నీళ్ల ద్వార నజిస్ అయిన వాటిని శుభ్రపరిచే మరి కొన్ని విధానాలను వివరించే షరా అహ్కాములు...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-2

సోమ, 06/20/2022 - 15:21

ముజాఫ్ నీరు మరియు నజిస్ పాత్రలను శుభ్రపరిచే కొన్ని అహ్కాముల వివరణ...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-2

ముజాఫ్ నీరు మరియు నజిస్ పాత్రలను శుభ్రపరిచే కొన్ని అహ్కాముల వివరణ...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు-1

సోమ, 06/20/2022 - 14:32

నీరు, దాని రకాలు మరియు దానికి సంబంధించిన అహ్కాముల సంక్షిప్త వివిరణ...

నీరు మరియు దాని అహ్కాములు

నీరు, దాని రకాలు మరియు దానికి సంబంధించిన అహ్కాముల సంక్షిప్త వివిరణ...

నీరు యొక్క రకాలు

శని, 08/18/2018 - 06:42

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం నీరు మరియు వాటి రకాల వివరణ, సంక్షిప్తంగా.

నీరు యొక్క రకాలు

ఆయతుల్లాహ్ సీస్తానీ తౌజీహుల్ మసాయిల్ లో చెప్పబడిన ఫత్వా ప్రకారం నీరు మరియు వాటి రకాల వివరణ, సంక్షిప్తంగా.

Subscribe to RSS - నీరు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7