వ్యవసాయం

పని, ఉత్పత్తి మరియు వ్యవసాయం ఖుర్ఆన్ లో

శని, 04/03/2021 - 16:00

ఖుర్ఆన్ లో పనీ, ఉత్పత్తీ మరియు వ్యవసాయం లాంటి విషయా గురించి ఒక్క మాట కూడా లేదు. కేవలం జగడం, ఘాతకం మరియు అత్యాచారం గురించి మాత్రమే ఉంది...

పని, ఉత్పత్తి మరియు వ్యవసాయం ఖుర్ఆన్ లో

ఖుర్ఆన్ లో పనీ, ఉత్పత్తీ మరియు వ్యవసాయం లాంటి విషయా గురించి ఒక్క మాట కూడా లేదు. కేవలం జగడం, ఘాతకం మరియు అత్యాచారం గురించి మాత్రమే ఉంది...

ఖుర్ఆన్ మరియు ఉపాధి

శని, 04/03/2021 - 15:50

ఉపాధి కోసం లేదా అవకాశాలు రావడం కోసం పని చేయకుండా లేదా దాని కోసం ప్రయత్నించకుండా ఒక మూల కూర్చోని కేవలం దుఆ చేస్తూ ఉంటే, అల్లాహ్ ప్రాపంచిక ఖజానాలను ఇంటి పైకప్పుకు వేలాడిస్తాడు మేము వాటిని తీసుకొని ధనవంతులయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలకు ఇస్లాం నిరాకరిస్తుంది.

ఖుర్ఆన్ మరియు ఉపాధి

ఉపాధి కోసం లేదా అవకాశాలు రావడం కోసం పని చేయకుండా లేదా దాని కోసం ప్రయత్నించకుండా ఒక మూల కూర్చోని కేవలం దుఆ చేస్తూ ఉంటే, అల్లాహ్ ప్రాపంచిక ఖజానాలను ఇంటి పైకప్పుకు వేలాడిస్తాడు మేము వాటిని తీసుకొని ధనవంతులయిపోవచ్చు అనే ఆలోచనలకు ఇస్లాం నిరాకరిస్తుంది.

Subscribe to RSS - వ్యవసాయం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 8