అరఫహ్ రోజు ఆమాల్

అరఫహ్ రోజు ఆమాల్

సోమ, 08/20/2018 - 16:27

జిల్ హిత్ మాసం 9వ తారీఖున అరఫహ్ రోజు అంటారు. ఆ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు చేయవలసి ఉంటాయి. వాటి వివరణ.

అరఫహ్ రోజు ఆమాల్

జిల్ హిత్ మాసం 9వ తారీఖున అరఫహ్ రోజు అంటారు. ఆ రోజు కొన్ని ప్రత్యేక ప్రార్ధనలు చేయవలసి ఉంటాయి. వాటి వివరణ.

Subscribe to RSS - అరఫహ్ రోజు ఆమాల్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14