గదీరె ఖుమ్

ఇక్మాల్ ఆయత్ నిదర్శనం-2

ఆది, 07/24/2022 - 08:22

ఇది గదీరె ఖుమ్ లో అవతరించబడింది అని నిరూ పిస్తున్న కొన్ని కారణాల వివరణ...

ఇక్మాల్ ఆయత్ నిదర్శనం-2

ఇది గదీరె ఖుమ్ లో అవతరించబడింది అని నిరూ పిస్తున్న కొన్ని కారణాల వివరణ...

బల్లిగ్ ఆయత్ నిదర్శనం-2

గురు, 07/07/2022 - 13:05

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు ఎవరి గురించి అవతరించబడింది అన్న విషయం పై షియా వర్గం వారి గ్రంథాలనుసారం సంక్షిప్త వివరణ...

బల్లిగ్ ఆయత్ నిదర్శనం-2

బల్లిగ్ ఆయత్ ఎప్పుడు ఎవరి గురించి అవతరించబడింది అన్న విషయం పై షియా వర్గం వారి గ్రంథాలనుసారం సంక్షిప్త వివరణ...

విలాయత్ ఆయత్ నిదర్శన గ్రంథాలు

ఆది, 07/03/2022 - 18:12

విలాయత్ ఆయత్, హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను నిదర్శిస్తుంది అన్న విషయాన్ని నిదర్శిస్తూ ఉల్లేఖించబడి ఉన్న హదీస్ గ్రంథాలు...

విలాయత్ ఆయత్ నిదర్శన గ్రంథాలు

విలాయత్ ఆయత్, హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను నిదర్శిస్తుంది అన్న విషయాన్ని నిదర్శిస్తూ ఉల్లేఖించబడి ఉన్న హదీస్ గ్రంథాలు...

విలాయత్ ఖుర్ఆన్‌లో

ఆది, 07/03/2022 - 17:38

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను వివరిస్తున్న మరియు నిదర్శిస్తున్న ఆయతుల సంక్షిప్త వివరణ...

విలాయత్ ఖుర్ఆన్‌లో

హజ్రత్ అలీ(అ.స) యొక్క విలాయత్ ను వివరిస్తున్న మరియు నిదర్శిస్తున్న ఆయతుల సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ నిరాకరణ ఫలితం

శుక్ర, 10/01/2021 - 09:56

గదీర్ సంఘటన ను నిరాకరించిన వారు మరియు సాక్ష్యం ఇవ్వమని అడిగినా సరే ఏదో సాకుతో ఇవ్వనటువంటి వారి గురించి మరియు వారు గురి అయిన రోగం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

హజ్రత్ అలీ(అ.స) విలాయత్ నిరాకరణ ఫలితం

గదీర్ సంఘటన ను నిరాకరించిన వారు మరియు సాక్ష్యం ఇవ్వమని అడిగినా సరే ఏదో సాకుతో ఇవ్వనటువంటి వారి గురించి మరియు వారు గురి అయిన రోగం గురించి సంక్షిప్త వివరణ...

ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఆది, 06/27/2021 - 15:41

ఇక్మాల్ ఆయత్ ఎప్పుుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఇక్మాల్ ఆయత్ ఎప్పుుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సూరయె మాయిదహ్ అవతరణ

సోమ, 06/21/2021 - 13:30

సూరయె మాయిదహ్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సూరయె మాయిదహ్ అవతరణ

సూరయె మాయిదహ్ ఎప్పుడు అవతరించబడింది? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - గదీరె ఖుమ్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16