గదీర్ మైదానం

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫారోజు అవతరించబడలేదు

శని, 07/10/2021 - 15:39

అరఫా రోజున ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరించబడలేదు అనడానికి కొన్ని సాక్ష్యాలు...

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫారోజు అవతరించబడలేదు

అరఫా రోజున ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరించబడలేదు అనడానికి కొన్ని సాక్ష్యాలు...

గదీర్ హదీస్

మంగళ, 06/29/2021 - 13:37

గదీర్ హదీస్ ను షియా వర్గం వారు సృష్టించారు అని నిందిస్తారు, అది నిజమా లేదా అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో ఆ హదీస్ ఉల్లేఖించబడి ఉందా...

గదీర్ హదీస్

గదీర్ హదీస్ ను షియా వర్గం వారు సృష్టించారు అని నిందిస్తారు, అది నిజమా లేదా అహ్లె సున్నత్ గ్రంథాలలో ఆ హదీస్ ఉల్లేఖించబడి ఉందా...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

సోమ, 06/28/2021 - 15:49

దైవప్రవక్త(స.అ) తన ఖలీఫాలను నియమించకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు అని భావిస్తున్న అహ్లెసున్నత్ వర్గం...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

దైవప్రవక్త(స.అ) తన ఖలీఫాలను నియమించకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు అని భావిస్తున్న అహ్లెసున్నత్ వర్గం...

ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఆది, 06/27/2021 - 15:41

ఇక్మాల్ ఆయత్ ఎప్పుుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇక్మాల్ ఆయత్ వ్యాఖ్యానం

ఇక్మాల్ ఆయత్ ఎప్పుుడు అవతరించబడింది అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

Subscribe to RSS - గదీర్ మైదానం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 23