ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

సోమ, 06/28/2021 - 15:49

దైవప్రవక్త(స.అ) తన ఖలీఫాలను నియమించకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు అని భావిస్తున్న అహ్లెసున్నత్ వర్గం...

ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా...

దైవప్రవక్త(స.అ) తన ఖలీఫాలను నియమించకుండానే ఈ లోకాన్ని విడిచివెళ్లారు అని భావిస్తున్న అహ్లెసున్నత్ వర్గం...

Subscribe to RSS - ఖిలాఫత్ నిర్ధారణ అవసరమా
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 10