ఇస్లాం ధర్మం

సత్యధర్మం

ఆది, 07/04/2021 - 13:51

మానవాళిని సౌభాగ్యం మరియు పరిపూర్ణ స్థితికి చేర్చే ధర్మాన్ని(దీన్)ను నిజమైనధర్మం లేదా “దీనుల్ హఖ్”(సత్యధర్మం) అంటారు

సత్యధర్మం

మానవాళిని సౌభాగ్యం మరియు పరిపూర్ణ స్థితికి చేర్చే ధర్మాన్ని(దీన్)ను నిజమైనధర్మం లేదా “దీనుల్ హఖ్”(సత్యధర్మం) అంటారు

Subscribe to RSS - ఇస్లాం ధర్మం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 14