అల్ యౌమ అక్మల్తు లకుం

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫారోజు అవతరించబడలేదు

శని, 07/10/2021 - 15:39

అరఫా రోజున ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరించబడలేదు అనడానికి కొన్ని సాక్ష్యాలు...

ఇక్మాల్ ఆయత్ అరఫారోజు అవతరించబడలేదు

అరఫా రోజున ఇక్మాల్ ఆయత్ అవతరించబడలేదు అనడానికి కొన్ని సాక్ష్యాలు...

Subscribe to RSS - అల్ యౌమ అక్మల్తు లకుం
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15