బీదవాడు

నిజమైన పేదవాడు

ఆది, 03/31/2019 - 03:34

నిజమైన ఫఖీరు మరియు పేదవాడు ఎవరూ అన్న విషయం పై ఇచ్చిన దైవప్రవక్త[స.అ] వివరణ.

నిజమైన పేదవాడు

నిజమైన ఫఖీరు మరియు పేదవాడు ఎవరూ అన్న విషయం పై ఇచ్చిన దైవప్రవక్త[స.అ] వివరణ.

కిటికీ మరియు అద్దం

ఆది, 08/26/2018 - 11:18

కిటికీలకు ఉండే అద్దం మరియు ముఖం చూసుకునే అద్దం రెండు గాజుతో చేసినవే కాని ఒక చిన్న తేడా వల్ల ఒక దాని నుండి అందరూ కనబడతారు కాని ఒక దానిలో కేవలం మనకు మనమే కనబడతాము.

కిటికీ మరియు అద్దం

కిటికీలకు ఉండే అద్దం మరియు ముఖం చూసుకునే అద్దం రెండు గాజుతో చేసినవే కాని ఒక చిన్న తేడా వల్ల ఒక దాని నుండి అందరూ కనబడతారు కాని ఒక దానిలో కేవలం మనకు మనమే కనబడతాము.

Subscribe to RSS - బీదవాడు
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 11