అలీ ఉత్తరాధికారి

హజ్రత్ అలీ(స.అ) పరిష్కారం

గురు, 09/23/2021 - 03:21

హజ్రత్ అలీ(స.అ) సహాబీయులందరిలో కల్లా విజ్ఞానవంతులై ఉండి కూడా ఎందుకు ఉమ్మత్ లో ఉన్న వ్యతిరేకతలను పరిష్కరించలేదు అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం...

హజ్రత్ అలీ(స.అ) పరిష్కారం

హజ్రత్ అలీ(స.అ) సహాబీయులందరిలో కల్లా విజ్ఞానవంతులై ఉండి కూడా ఎందుకు ఉమ్మత్ లో ఉన్న వ్యతిరేకతలను పరిష్కరించలేదు అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం...

అలీ(అ.స) అధికారం ఎలా ఉండేది

గురు, 09/23/2021 - 02:49

హజ్రత్ అలీ(అ.స) గనక ఖలీఫా అయితే వారి అధికారం నిజమైన ఇస్లామీయ అధికారం అయ్యేది కాని వేరే వారు అధికారం పై రావడంతో దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ మార్చబడింది అన్న విషయాలతో పాటు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం సంక్షిప్తగా...

అలీ(అ.స) అధికారం ఎలా ఉండేది

హజ్రత్ అలీ(అ.స) గనక ఖలీఫా అయితే వారి అధికారం నిజమైన ఇస్లామీయ అధికారం అయ్యేది కాని వేరే వారు అధికారం పై రావడంతో దైవప్రవక్త(స.అ) సున్నత్ మార్చబడింది అన్న విషయాలతో పాటు ఒక ప్రశ్నకు సమాధానం సంక్షిప్తగా...

Subscribe to RSS - అలీ ఉత్తరాధికారి
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 16