విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర

విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర

శని, 09/25/2021 - 15:57

కర్బలా ఎందుకు సంభవించింది. ప్రజల పై దాని ప్రభావం. ఈ కాలంలో కర్బలాను మరో సారి ప్రజలకు పరిచయం చేసిన చర్య అర్బయీన్ పాదయాత్ర. ఇది అతి కొద్ది సంవత్సరములలోనే విశ్వప్రసిద్ధత పొందింది.

విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర

కర్బలా ఎందుకు సంభవించింది. ప్రజల పై దాని ప్రభావం. ఈ కాలంలో కర్బలాను మరో సారి ప్రజలకు పరిచయం చేసిన చర్య అర్బయీన్ పాదయాత్ర. ఇది అతి కొద్ది సంవత్సరములలోనే విశ్వప్రసిద్ధత పొందింది.

Subscribe to RSS - విశ్వప్రసిద్ధ పాదయాత్ర
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 15