కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ

ఖులఫా-ఎ-రాషిదీన్
ల సున్నత్

సోమ, 02/21/2022 - 03:43

అహ్లెసున్నత్
లు, తమ తరపు నుండి సృష్టించుకున్నటువంటి మూల ఆధారాలలోనే వారి మరియు షియాల మధ్య వ్యతిరేకత ఉంది. వాటిలో ఒకటి: ఖులఫాయే రాషిదీన్ ల సున్నత్. దాని గురించి సంక్షిప్తంగా ...

ఖులఫా-ఎ-రాషిదీన్
ల సున్నత్

అహ్లెసున్నత్
లు, తమ తరపు నుండి సృష్టించుకున్నటువంటి మూల ఆధారాలలోనే వారి మరియు షియాల మధ్య వ్యతిరేకత ఉంది. వాటిలో ఒకటి: ఖులఫాయే రాషిదీన్ ల సున్నత్. దాని గురించి సంక్షిప్తంగా ...

హదీసె సఖ్లైన్, షియా దృష్టిలో

శని, 02/12/2022 - 18:54

హదీసె సఖ్లైన్ పై అమలు చేసేవారే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క నిజమైన సున్నత్
ను అనుసరించరులు. ఆ హదీస్ గురించి షియా వర్గం వారు ఏమంటున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

హదీసె సఖ్లైన్, షియా దృష్టిలో

హదీసె సఖ్లైన్ పై అమలు చేసేవారే దైవప్రవక్త(స.అ) యొక్క నిజమైన సున్నత్
ను అనుసరించరులు. ఆ హదీస్ గురించి షియా వర్గం వారు ఏమంటున్నారు అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

సున్నత్ కాదు ఇత్రత్

మంగళ, 10/05/2021 - 15:43

హదీసె సఖ్లైన్ లో సున్నతీ పదం లేదు అనడానికి అహ్లె సున్నత్ మూల గ్రంథాలలో ఉన్న ఇతర హదీసుల నిదర్శనం మరియు వాటి పై విచారణ...

సున్నత్ కాదు ఇత్రత్

హదీసె సఖ్లైన్ లో సున్నతీ పదం లేదు అనడానికి అహ్లె సున్నత్ మూల గ్రంథాలలో ఉన్న ఇతర హదీసుల నిదర్శనం మరియు వాటి పై విచారణ...

కితాబల్లాహి వ సున్నతీ పరిశోధన - 2

మంగళ, 10/05/2021 - 15:31

సఖ్లైన్ హదీస్ లో అల్లాహ్ గ్రంథంతో పాటు సున్నతీ(దైవప్రవక్త సున్నత్) అని ఉన్న హదీసులు మిథ్యమైనవి మరియు సున్నతీ అని ఉన్న హదీసును సరైన హదీసు అని నమ్మడం అవివేకం...

కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ పరిశోధన

సఖ్లైన్ హదీస్ లో అల్లాహ్ గ్రంథంతో పాటు సున్నతీ(దైవప్రవక్త సున్నత్) అని ఉన్న హదీసులు మిథ్యమైనవి మరియు సున్నతీ అని ఉన్న హదీసును సరైన హదీసు అని నమ్మడం అవివేకం...

కితాబల్లాహి వ సున్నతీ పరిశోధన - 1

సోమ, 10/04/2021 - 18:47

అంతిమ దైవప్రవక్త(స.అ) తమ చివరి క్షణాలలో ఉల్లేఖించిన సఖ్లైన్ హదీస్ లో “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” అని వాదించేవారి కోసం “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ”  వివరిస్తూ కొన్ని సాక్ష్యాల వివరణ... 

కితాబల్లాహి వ సున్నతీ పరిశోధన

అంతిమ దైవప్రవక్త(స.అ) తమ చివరి క్షణాలలో ఉల్లేఖించిన సఖ్లైన్ హదీస్ లో “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” అని వాదించేవారి కోసం “కితాబల్లాహి వ సున్నతీ” కాదు “కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ”  వివరిస్తూ కొన్ని సాక్ష్యాల వివరణ... 

Subscribe to RSS - కితాబల్లాహి వ ఇత్రతీ
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 23