అమ్రున్ బైనల్ అమ్రైన్

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్-2

శని, 11/06/2021 - 17:50

మనం మన కార్యములలో స్వేచ్చ కలిగిఉన్నామా లేదా అనే అంశం పై ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన అంశాల మిగిలిన భాగం... 

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్-2

మనం మన కార్యములలో స్వేచ్చ కలిగిఉన్నామా లేదా అనే అంశం పై ఇంతకు ముందు చెప్పబడిన అంశాల మిగిలిన భాగం... 

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్ -1

శుక్ర, 11/05/2021 - 11:05

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్ అనగా మనం మన కార్యములలో స్వేచ్చ కలిగిఉన్నామా లేదా అనే అంశం పై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల వివరణ... 

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్ -1

జబ్ర్ వ ఇఖ్తియార్ అనగా మనం మన కార్యములలో స్వేచ్చ కలిగిఉన్నామా లేదా అనే అంశం పై ఖుర్ఆన్ మరియు హదీసుల వివరణ... 

Subscribe to RSS - అమ్రున్ బైనల్ అమ్రైన్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 18