అబూబక్ర్

అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

సోమ, 05/11/2020 - 18:13

సహాబీయులలో కొందరు ఇస్లాం ఆదేశాలనుసారం అమలు చేయకుండా తమకు అనుకూలంగా ఉండే వాటిని స్వయంగా ఆలోచించి దానినే ఇస్లాం ఆదేశంగా ప్రదర్శించేవారు...

అనుకూలమైన స్వయపరియాలోచన

సహాబీయులలో కొందరు ఇస్లాం ఆదేశాలనుసారం అమలు చేయకుండా తమకు అనుకూలంగా ఉండే వాటిని స్వయంగా ఆలోచించి దానినే ఇస్లాం ఆదేశంగా ప్రదర్శించేవారు...

ఖాలిద్ అల్లాహ్ శత్రువు

ఆది, 03/08/2020 - 18:09

ఉమర్ ఖాలిద్ ను అల్లాహ్ శత్రువు, అని సంభోదించారు...

ఖాలిద్ అల్లాహ్ శత్రువు

ఉమర్ ఖాలిద్ ను అల్లాహ్ శత్రువు, అని సంభోదించారు...

అల్లాహ్ ఖడ్గం ఎవరికి హతమార్చదు

ఆది, 03/08/2020 - 17:46

ఖలీద్ ను సైఫుల్లాహ్ అని సంభోదించేవారు, అంటే అల్లాహ్ మరి అల్లాహ్ ఖడ్గం ఎవరిని హతమార్చదు, కాని ఈ ఖడ్గం!!!!!

అల్లాహ్ ఖడ్గం ఎవరికి హతమార్చదు

ఖలీద్ ను సైఫుల్లాహ్ అని సంభోదించేవారు, అంటే అల్లాహ్ మరి అల్లాహ్ ఖడ్గం ఎవరిని హతమార్చదు, కాని ఈ ఖడ్గం!!!!!

జకాత్ చెల్లించని సహాబీ సంఘటన

ఆది, 02/23/2020 - 10:30

జకాత్ చెల్లించకపోయినా సరే ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు అలాంటిది ప్రముఖ సహాబీ జకాత్ చెల్లించని వారిని ఎందుకు చంపారు..

జకాత్ చెల్లించని సహాబీ సంఘటన

జకాత్ చెల్లించకపోయినా సరే ప్రాణం తీసే హక్కు లేదు అలాంటిది ప్రముఖ సహాబీ జకాత్ చెల్లించని వారిని ఎందుకు చంపారు..

షైఖైన్ ల మధ్య అభిప్రాయబేధం

బుధ, 02/19/2020 - 14:11

హజ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఉమర్ మధ్య అభిప్రాయబేధం ఏర్పడిన సంఘటన సంక్షిప్త వివరణ...

షైఖైన్ ల మధ్య అభిప్రాయబేధం

హజ్రత్ అబూబక్ర్ మరియు హజ్రత్ ఉమర్ మధ్య అభిప్రాయబేధం ఏర్పడిన సంఘటన సంక్షిప్త వివరణ...

కలాలహ్ పదం యొక్క అర్ధం

శని, 02/15/2020 - 13:01

హజ్రత్ ఉమర్ తో కలాలహ్(كَلالَة) పదం యొక్క అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారిచ్చిన సమాధనం...

కలాలహ్ పదం యొక్క అర్ధం

హజ్రత్ ఉమర్ తో కలాలహ్(كَلالَة) పదం యొక్క అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారిచ్చిన సమాధనం...

అబ్బా పదం యొక్క అర్ధం తెలియని ఖలీఫా

శని, 02/15/2020 - 12:57

హజ్రత్ అబూబక్ర్‌తో ఖుర్ఆన్‌లో ఉన్న పదం “అబ్బా” (أَبًّا) అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారు ఇచ్చిన సమాధానం...

అబ్బా పదం యొక్క అర్ధం తెలియని ఖలీఫా

హజ్రత్ అబూబక్ర్‌తో ఖుర్ఆన్‌లో ఉన్న పదం “అబ్బా” (أَبًّا) అర్ధం గురించి ప్రశ్నిస్తే వారు ఇచ్చిన సమాధానం...

ప్రజలు ఇష్టానుసారంగా ఎన్నుకున్న ఏకైక ఖలీఫా

శుక్ర, 02/14/2020 - 06:23

ప్రజలు ఇష్టానుసారంగా ఎన్నుకున్న ఏకైక ఖలీఫా ఎవరు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ...

ప్రజలు ఇష్టానుసారంగా ఎన్నుకున్న ఏకైక ఖలీఫా

ప్రజలు ఇష్టానుసారంగా ఎన్నుకున్న ఏకైక ఖలీఫా ఎవరు అన్న విషయంపై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ నిరాకరణ

గురు, 02/13/2020 - 12:18

హజ్రత్ ఉమర్ తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖలీఫా ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు నిరాకరించారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖిలాఫత్ నిరాకరణ

హజ్రత్ ఉమర్ తరువాత ఇమామ్ అలీ[అ.స] ఖలీఫా ఆఫర్ ఇచ్చినప్పుడు వారు ఎందుకు నిరాకరించారు? అన్న విషయం పై సంక్షిప్త వివరణ...

ఖలీఫాల బైఅత్ ప్రస్తావనం

గురు, 02/13/2020 - 12:14

ముహాజెరీనులు మరియు అన్సారులు హజ్రత్ అలీ[అ.స] బైఅత్ చేయడానికి ఆసక్తిగా ముందుకొచ్చారు. ఎవరైతే బైఅత్ చేయకూడదనుకున్నారో వాళ్ళను బలవంతం పెట్టలేదు. కాని హజ్రత్ అబూబక్ర్

ఖలీఫాల బైఅత్ ప్రస్తావనం

ముహాజెరీనులు మరియు అన్సారులు హజ్రత్ అలీ[అ.స] బైఅత్ చేయడానికి ఆసక్తిగా ముందుకొచ్చారు. ఎవరైతే బైఅత్ చేయకూడదనుకున్నారో వాళ్ళను బలవంతం పెట్టలేదు. కాని హజ్రత్ అబూబక్ర్

పేజీలు

Subscribe to RSS - అబూబక్ర్
این سایت با نظارت اداره تبلیغ اینترنتی معاونت تبلیغ حوزه های علمیه فعالیت نموده و تمامی حقوق متعلق به این اداره می باشد.
Online: 7